دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

موردارزیابی قرار گرفته است. میانگین پاسخ های بدست آمده درموردماهواره عدد21/4می باشدواین عددبه معنای آن است که برنامه های ماهواره به مقدارزیاددرترویج بدحجابی مؤثربوده است.دراین مجموع تعداد79% دانش آموزان ودانش پژوهان استفاده ازبرنامه های ماهواره ای رادر گسترش بد حجابی تأثیر گذار می دانند.

در خصوص نقش سینما در ترویج بد حجابی میانگین پاسخها عدد 9/3 می باشد و این عدد مؤید این مطلب است که سینما نیز به مقدار زیاد در ترویج فرهنگ بد حجابی مؤثر می باشد. در مجموع تعداد 72% دانش آموزان معتقدند که فیلمهای  سینمایی درترویج فرهنگ بد حجابی مؤثر می باشد. علاوه براین مطالب نتایج حاصله از پاسخ های به دست آمده در خصوص نقش فیلمهای ویدئوئی و CDدرگسترس بد حجابی نشان می دهد که میانگین ، نظرات دانش آموزان در مورد این سئوال عدد76/3می باشد وبه معنای آن است که فیلمهایی ویدئوئی و CD به میزان زیاد در ترویج بد حجابی مؤثر می باشند  به عبارت دیگران می توان عنوان نمود که63% دانش آموزان فیلمهای ویدئوئی و CDرا در  ترویج بد حجابی تأثیر گذار می دانند.

با عنایت  به پاسخهای به دست  آمده در مورد نقش  برنامه های تلویزیونی (سیما)  در ترویج

بد حجابی میانگین پاسخ ها عدد63/3 را نشان می دهد و در مجموع تعداد 60% دانش آموزان برنامه های سیما را در گسترش فرهنگ بد حجابی مؤثر می دانند بنابراین برنامه های تلویزیونی به مقدار زیاد در ترویج بد حجابی تأثیر گذار بوده اند.

 

جمع بندی ونتجیه گیری:

باتوجه به مطالب بیان شده فوق چنانچه پاسخهای مربوط به نقش رسانه ها در ترویج بد حجابی را با هم تلفیق نمائیم نتایج حاصله نشان می دهد تعداد 68% دانش آموزان معتقدند که برنامه های رسانه های گروهی( ماهواره ، سیما ، سینما ، فیلمهای ویدئوئی وCD) به مقدار زیادوخیلی زیاددرترویج بد حجابی مؤثر می باشد و مقدار 16% دانش آموزان نقش این رسانه ها رامتوسط و16% افراد نیز نقش آنها رادرترویج وگسترش بدحجابی کم ارزیابی کرده اند.

اطلاعات حاصله در خصوص محاسبه ضریب همبستگی بین پذیرش پوشش اسلامی کامل توسط  دانش آموزان ورسانه های گروهی مؤید این مطلب است بین پذیرش پوشش اسلامی و برنامه سینما ، سیما ، ماهواره  و فیلمهای ویدئوئی وCD به ترتیب ضریب همبستگی 53/0- 25/0- ، 53/0- ، 42/0- وجود دارد و چنانچه ضرایب بدست آمده فوق بین پذیرش پوشش اسلامی و رسانه های مذکور را باهم ادغام نمائیم عدد49/0- حاصل می گردد لذا با توجه به این عدد می توان با اطمینان 95% عنوان نمود که برنامه های سینما، سیما ، ماهواره ، فیلمهایی ویدئوئی و CD در ترویج فرهنگ بد حجابی مؤثر بوده اند واین رسانه ها تأثیر منفی بر روی رفتار و کردار پوشش دانش آموزان بر جای گذاشته اند.

 

2-5-3- بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش :

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

دسته‌ها: دسته اصلی