دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

فرضیه ها پرداخته و همچنین به جدول فراوانی و به رسم نمودار ( ستونی) هسپتوگرام و دایره ای آن را کشیده و در فصل پنجم به نتیجه گیری فرضیه ها پرداخته و راه حل ها و پیشنهاد های ارائه شده است و در پایان منابع و مأخذ را مشخص کرده ام .

فصل سوم              روش تحقیق:

1) تعریف فرضیه:

2) فرضیه ها را عنوان می کنیم و

1) رابطه ی معنا داری بین رسانه های جمعی و بالا رفتن سطح آموزش وجود دارد.

2) رابطه ی معنا داری بین رسانه های جمعی و گذراندن اوقات فراغت وجود دارد.

3) رابطه ی معنا داری بین عملکرد رسانه های جمعی و بهبود افکار عمومی وجود دارد.

4) رابطه معنا داری بین عملکرد رسانه های جمعی و کاهش تهاجم فرهنگی وجود دارد .

 

3)تعریف جامعه آماری:

جامعه آماری این تحقیق:

جامعه آماری این تحقیق عبارت است از تعداد افراد دو منطقه ی شهرستان ارد کان می باشد .N=1000                n=100

تعریف نمونه گیری و انواع آن

  • نمونه گیری تصادفی ساده
  • نمونه گیری تصادفی سیستماتیک

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

دسته‌ها: دسته اصلی