دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

رس‍ال‍ه‌ح‍اض‍ردرم‍وردب‍ررس‍ي‌م‍ب‍ان‍ي‌ي‍ک‍ي‌ازاب‍واب‌ف‍ق‍ه‌ب‍ن‍ام‌ع‍ق‍دص‍ل‍ح‌واح‍ک‍ام‌م‍رب‍وطب‍ه‌آن‌اس‍ت‌. م‍وض‍وع‍ي‌ک‍ه‌ع‍لاوه‌ب‍رم‍طرح‌ب‍ودن‌آن‌درف‍ق‍ه‌اس‍لام‍ي‌، داراي‌ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍اي‌دي‍گ‍راس‍ت‌ک‍ه‌م‍ي‌ت‍وان‍ددرع‍ل‍وم‌دي‍گ‍رم‍ث‍ل‌اخ‍لاق‌وج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌وع‍ل‍وم‌س‍ي‍اس‍ي‌ن‍ي‍زم‍طرح‌ش‍ود. ب‍ه‌ه‍م‍ي‍ن‌دل‍ي‍ل‌ازت‍ع‍ري‍ف‍ي‌ک‍ه‌ف‍ق‍ه‍اازآن‌ن‍م‍وده‌ان‍دک‍ه‌ه‍ي‌ع‍ق‍دش‍رع‌ل‍ق‍طع‌ال‍ت‍ج‍اذب‌، وب‍ررس‍ي‌دلائ‍ل‌م‍ش‍روع‍ي‍ت‌آن‌ازآي‍ات‌پ‍ي‌ م‍ي‌ب‍ري‍م‌ک‍ه‌ش‍اي‍ده‍ي‍چ‌ع‍ق‍ده‌اي‌ازع‍ق‍ودن‍ب‍اش‍دک‍ه‌ت‍ااي‍ن‌م‍ق‍دارم‍وردت‍وج‍ه‌ش‍ارع‌ق‍رارگ‍رف‍ت‍ه‌وب‍ه‌آن‌س‍ف‍ارش‌ن‍م‍وده‌اس‍ت‌. ت‍وص‍ي‍ه‌ه‍ائ‍ي‌ک‍ه‌ازک‍وچ‍ک‍ت‍ري‍ن‌آح‍ادج‍ام‍ع‍ه‌رادرب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌وب‍ه‌ص‍ل‍ح‌درخ‍ان‍واده‌وزوج‍ي‍ن‌ت‍اک‍ي‍دن‍م‍وده‌ت‍اص‍ل‍ح‌م‍ي‍ان‌دوگ‍روه‌ازم‍وم‍ن‍ان‌وح‍ت‍ي‌ص‍ل‍ح‌ب‍ااه‍ل‌ک‍ت‍اب‌. . دررواي‍ات‌ن‍ي‍زت‍اک‍ي‍دب‍ه‌اص‍لاح‌ذات‌ال‍ب‍ي‍ن‌واث‍رات‌خ‍ي‍ردن‍ي‍وي‌وث‍واب‌اخ‍روي‌آن‌ن‍م‍وده‌اس‍ت‌. ب‍ااي‍ن‌ه‍م‍ه‌ش‍اي‍دي‍ک‍ي‌ازع‍ق‍ودي‌ب‍اش‍دک‍ه‌ن‍س‍ب‍ت‌ب‍ه‌س‍اير‌ع‍ق‍ود، م‍ردم‌ب‍ااح‍ک‍ام‌ودلائ‍ل‌آن‌ک‍م‍ ت‍رآش‍ن‍اه‍س‍ت‍ن‍دودرک‍ت‍ب‌ف‍ق‍ه‍ي‌ن‍ي‍زه‍م‍واره‌ف‍ص‍ل‌م‍رب‍وطب‍ه‌آن‌م‍خ‍ت‍ص‍رت‍رازس‍اي‍رف‍ص‍ول‌ب‍وده‌اس‍ت‌،ب‍ه‌ه‍م‍ي‍ن‌ج‍ه‍ت‌پ‍س‌ازب‍ي‍ان‌م‍ع‍ن‍اي‌ل‍غ‍وي‌وت‍ع‍اري‍ف‌اص‍طلاح‍ي‌آن‌ب‍ه‌ب‍ررس‍ي‌مبانی‌ف‍ق‍ه‍ي‌وحقوقی عقد صلحپ‍رداخ‍ت‍ه‌وس‍پ‍س‌ان‍واع‌ت‍ق‍س‍ي‍م‌ب‍ن‍دي‌آن‌راذک‍رکرده‌وگ‍ف‍ت‍ي‍م‌ک‍ه‌ص‍ل‍ح‌م‍م‍کن‌اس‍ت‌اب‍ت‍دائ‍ي‌ (ي‍اص‍ل‍ح‌درم‍ق‍ام‌م‍ع‍ام‍ل‍ه‌) ب‍اش‍دي‍اص‍ل‍ح‌م‍س‍ب‍وق‌ب‍ه ن‍زاع‌ (ي‍اص‍ل‍ح‌دع‍وي‌) ک‍ه‌ص‍ل‍ح‌دع‍وي‌خ‍ودم‍م‍ک‍ن‌اس‍ت‌ب‍اان‍ک‍اري‍اب‍ااق‍راري‍اس‍ک‍وت‌ب‍اش‍د. درت‍ق‍س‍ي‍م‌دي‍گ‍رص‍ل‍ح‌دع‍وي‌راب‍ه‌ص‍ل‍ح‌م‍ع‍اوض‍ه‌ب‍لاع‍وض‌ (ي‍اص‍ل‍ح‌ح‍طي‍طه‌) ت‍ق‍س‍ي‍م‌ن‍م‍وده‌ان‍د. ک‍ه‌درص‍ل‍ح‌ح‍طي‍طه‌پ‍س‌ازاق‍رارب‍ه‌م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ب‍خ‍ش‍ي‌ازآن‌ب‍وس‍ي‍ل‍ه‌ص‍ل‍ح‌م‍الک‍ي‍ت‌م‍دع‍ي‌ع‍ل‍ي‍ه‌درآم‍د. همچنین صلح التزامی را نیز بررسی نمودیم در تقسیم بندی عقد صلح فقها و حقوقدانان به سلیقه خود عقد صلح را تقسیم بندی نموده اند که در این خصوص سعی بر آن شده است از مجموع اقسام عقد صلح مهمترین آن بیان شود. همچنین شرایط عقد صلح را بیان کرده ایم که این شرایط به شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. شرایط عمومی شامل قصد و رضای طرفین،اهلیت متعاملین و موضوع عقد صلح می باشد. شرایط اختصاصی نیز شامل عنصر نزاع و گذشت طرفین می باشد. اثر عقد صلح نیز در رابطه با عقود،روابط بین دو طرف عقد و نسبت به شخص ثالث قابل بررسی است. موارد انحلال عقد صلح نیز عبارت است از: فسخ به خیار، اقاله، فقدان مال الصلح، اشتباه در طرف مصالحه و صلح بر امر غیر مشروع می باشد.

واژگان کلیدی: عقد صلح، صلح مسامحه، صلح حطیطه، صلح مغابنه، صلح بلاعوض

احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود. » از متن صريح اين ماده چنين برمي‌آيد كه مقنن ضمن استمداد از زبان احتمالا‌ت (ممكن است) قلمرو احصاشده‌اي را براي صلح تعيين نكرده و با دامنه گسترده‌اي كه در اين امر لحاظ كرده، درواقع كوشيده است تا باب صلح را در مسائل مختلف كه به نوعي با نزاع طرفين هم‌مشرب هستند، همواره مطرح سازد. يكي از معدود تعاريفي كه تا حد بسياري در ايضاح مفهوم صلح قابل قبول مي‌نمايد، تعريفي است كه در «تحرير‌الوسيله» آمده است: «. . . و آن عبارت است از رضايت طرفين و سازش بر چيزي از قبيل تمليك عين يا منفعت يا ساقط نمودن دين يا حق و غير اينها. ».

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

بررسی آثار صلح در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…