دانلود پایان نامه

ي ايران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسين (ع)، تهران.
این پژوهش، در ابتدا جنگ رسانهاي، برای تصاحب عرصه افکار عمومي را مورد مداقه قرار داده است و در مواجهه با اين جنگ رسانهاي که بخصوص در شبکههای ماهوارهای نمود یافته، اين پژوهش به دنبال شناسايي و ارائه راهبردها و راهکارهاي عملي متناسب با توانمندی‌های موجود رسانه‌ای کشور می‌باشد. در اين پژوهش با استفاده از روش «دلفي»، راهبردها و راهکارهاي پيشنهادي مورد ارزيابي متخصصان قرارگرفته است. جامعه آماري اين مطالعه، متخصصان علوم ارتباطات، جامعه‌شناسی و روانشناسي اجتماعي و کارشناسان و متخصصان رسانه و جنگ رسانه‌ای در کشور بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 30 نفر انتخاب و مورد مصاحبه نيمه ساختاریافته قرار گرفتند.
نتايج به‌دست‌آمده‌ی این تحقیق حاکی از آن است که مهم‌ترین راهبردهاي مقابله با جنگ رسانه‌ای غرب بر ضد جمهوري اسلامي ايران «افزايش اعتماد مخاطب به رسانه ملي از راه پاسخ‌گویی جامع و کامل به همه نيازهاي خبري، اطلاعاتي، سياسي و اجتماعي» و اتخاذ سياست رسانه‌ای «مصون‌سازی مخاطب در برابر اثرات مخرب شبکه‌های ماهواره‌ای» به‌جای تلاش در جهت حذف فيزيکي يا آزاد گذاری کامل اين رسانه‌ها می‌باشد و مهم‌ترین راهکارهاي پيشنهادي، افزايش اعتماد مخاطب به رسانه از راه ارائه اخبار و اطلاعات شفاف، روشن، چندجانبه و دقيق به مخاطب، افزايش اعتماد مخاطب به رسانه ملي از راه تهيه و توليد اخبار و گزارش‌های داخلي و خارجي بی‌طرفانه و غیر جانب‌دارانه و افزايش تطابق پيام رسانه ملي با نيازهاي اطلاعاتي و خبري مخاطب از راه ارزيابي مداوم نيازهاي مخاطبان در گروه‌های مختلف اجتماعي و سني است.
همان‌گونه که نتایج تحقیق نشان داد، وجه تمایز این تحقیق با تحقیق حاضر(پیشنهاد الگوی آرایش رسانهای)، در آن است که این تحقیق راهکار مقابله با جنگ رسانهی دشمن را ارائه می‌دهد و تحقیق حاضر بر آن است تا یک الگوی آرایش رسانهای، پیشنهاد دهد.

4- باقریان، علی (1390). شیوه‌ها و راهکارهاي اجرايي آمريکا در استراتژي جنگ نرم عليه ايران در سال‌های 1384 تا 1389 با تأکيد بر اسناد ويکي‌ليکس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.
آمريکا رويکردهاي مختلفي را تاکنون براي به‌زانو درآوردن ايران و وادار کردن آن به تسليم و نهايتاً تغيير رژيم بکار برده است. اين رويکردها در دو دسته کلي سخت افزارانه و نرم افزارانه قرار داشته است. ناکامي اين کشور در دستيابي به اهداف رويکردهاي سخت افزارانه باعث شد تا راهبرد نرم افزارانه يا جنگ نرم را اتخاذ نمايد. امروزه با کوچک‌تر و پيچيده‌تر شدن جهان به‌واسطه رشد روزافزون وسايل ارتباط‌جمعی از قبيل اينترنت و ماهواره معادلات گذشته در تنظيم روابط بين کشورها تا حدود زيادي به‌هم‌خورده و جاي خود را به معادلات جديدي داده است؛ به‌گونه‌ای که به‌جای به‌کارگیری مستقيم زور، توجه قدرت‌ها به استفاده از قدرت نرم و ايجاد تغييرات از طريق مسالمت‌آميز با به‌کارگیری شيوه‌هاي نوين مداخله در امور داخلي کشورها، مورد توجه قرار گیرد. لذا این تحقیق در پی آن است که شيوهها و راهکارهاي اجرايي آمريکا در استراتژي جنگ نرم عليه ايران را بررسی نماید.
نگاه این تحقیق بیش از همه معطوف به شناخت شیوهها و راهکارهای آمریکا در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی است.

5- علی‌اکبر زاده انزابی، ابراهیم (1391). راهبردهاي صداوسیمای جمهوري اسلامي ايران در ديپلماسي رسانه‌اي کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،
اين تحقيق ضمن بررسي راهبردهاي موجود رسانه ملي در رابطه با ديپلماسي رسانهاي کشور به دنبال ارائه پيشنهادهاي عملي در رابطه با ديپلماسي رسانهاي کشور می‌باشد.

6- قنادیان، حسن (1386). استراتژی جنگ رسانه‌ای استعمار فرانو در منطقه خاورمیانه مطالعه مورد جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.
هدف این پژوهش بررسی قدرت رسانهها و ارتباط آن‌ها با مراکز قدرت، بررسی ماهیت استعمار فرانو و چیستی جنگ رسانهای و ارتباط این دو باهم، عملکرد جنگ رسانهای استعمار فرانو در قبال مسلمانان و جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه است. روش پژوهش نیز برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش توصیفی – تحلیلی و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک استفاده شده است.
این تحقیق، در پایان به یک نتیجه کلی اکتفا میکند و آن اینکه رسانههای وابسته به شبکه قدرت استعمار فرانو، پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و همچنین بیداری اسلامی در کشورهای منطقه، آن‌ها را نشان رفته و میخواهند سرچشمه بیداری اسلامی را که جمهوری اسلامی ایران است؛ تضعیف ، استحاله و براندازی نماید.

7- عبدالهی نژاد ، عليرضا (1389). مطالعه الگوهاي نوين جنگ رسانهاي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران. دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم ، 1(۱) .
(مورد شناسي: تحليل محتواي مطالب خبري مرتبط با دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري سال 1388 در تارنماي بی‌بی‌سی فارسي)
این مقاله با اشاره به رسانههاي جمعي و تأکید بر قدرت تأثیرگذاری و اقناع آن، به حوادث انتخابات رياست جمهوري ايران در سال 1388 و هجمه وسيع و سنگين رواني و سياسي از سوي امپرياليسم رسانهاي غرب علیه ایران میپردازد.
مقاله حاضر همچنین، به بازنمايي مطالب خبري مرتبط با دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران در سال 1388 در تارنماي فارسي بی‌بی‌سی ميپردازد که به روش تجزیه‌وتحلیل محتوا انجام‌شده است. همچنین نگارنده مقاله تلاش نموده تا با تمركز ويژه بر الگوهاي فرايندي خبر، نحوه تهيه و تنظيم مطالب خبري در رسانه بی‌بی‌سی ـ با تأکید بر وب‌گاه (تارنما) بی‌بی‌سی فارسي ـ و چگونگي بازنمايي پديده انتخابات دهم رياست جمهوري در اين رسانه، يكي از اساسی‌ترین شيوهها و تاکتیک‌های اثرگذاري رسانه‌ای بر مخاطبان هدف يعني «بازنمايي» و «انگاره سازي» رسانه‌ای در يك چارچوب توصيفي ـ تبييني مورد واكاوي و ارزيابي قرار گيرد. جامعه آماري اين پژوهش، مطالب خبري مرتبط با ايران در پايگاه اينترنتي (تارنما) فارسي «بی‌بی‌سی» است كه در 6 ماهه نخست سال 1388 به‌صورت به هم پيوسته و روزانه به‌دست‌آمده است و حجم نمونه اين تحقيق شامل 300 مطلب متنوع خبري کاملاً مرتبط با پديده انتخابات بوده است. بر اساس يافتههاي پژوهش، تمركز اصلي وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسي بر ارزشهاي خبري «شهرت» و «برخورد» يا تركيبي از اين دو است.
اين رسانه به دور از اصول روزنامهنگاري حوادث مربوط به صحنه انتخابات ايران در چارچوب راهبردهاي خبري ـ تبليغي خود عليه جمهوري اسلامي پرداخته و به نسبت 66درصد اخبار خود را با جهتگيري منفي عليه ايران منتشر كرده است. بی‌بی‌سی از اين رهگذر به دنبال ارائه تصويري فراواقعي و بازنمايي شده از صحنه سياسي ايران و القاي «بحران»، «آشوب»، «بی‌ثباتی سياسي»، «تشديد نافرماني مدني» به مخاطبان انبوه خود در داخل كشور و محيط بین‌المللی برآمده است. دغدغه این مقاله که با روش‌های کمی به نتایج خود رسیده است، در صف جنگ رسانهای علیه ایران، تنها متمرکز بر بیبیسی بوده و رفتار رسانهای آن را ارزیابی نموده است.

8- نیازمند بناب، رامین (1391). تأثیر قدرت نرمافزاري آمريکا بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و نقش رسانه ملي در مقابله با آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(دانشکده علوم سیاسی)، تهران.
این تحقیق با اشاره بر فضای حاکم بر جنگ نرم آمریکا علیه ایران، در تلاش است به اين سؤال كه آيا قدرت نرم آمريکا تهديدي علیه امنيت ملي ج.ا.ا است و رسانه ملی در مقابله با آنچه نقشي ميتواند داشته باشد؟ پاسخي مناسب ارائه دهد. در حقيقت قدرت نرم‌افزاری ایالات‌متحده ، تهديدي بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران محسوب و رسانه ملي در خنثی‌سازی اين تهديد نقش حياتي دارد. در اين مسير با بهرهگيري از مفاهيم قدرت نرم و اهداف به‌کارگیری آن ،جايگاه عمليات رواني در جنگ نرم و رسانه و نقش و قدرت آن در ايجاد بحرانهاي امنيتي با نگاهي توصيفي تحليلي و با اشاره به مصداقهاي عيني و اظهارات رهبران سياسي غربي و شرقي مورد بررسي قرارگرفته و راهکارهاي مقابله با آن نيز ارائه شده است.

1-2-2 تحقیقات خارجی

پژوهش اول مربوط است به تحقیقی که در ژورنال امریکن ساینس انتشار و با موضوع بازتاب واقعيت‌هاي فرهنگي تاجيكستان در مطبوعات ايران انجام‌شده است.
1- ظاهری، مهناز (2012). بازبيني بازتاب واقعيت‌هاي فرهنگي تاجيكستان در مطبوعات ايران. ژورنال امریکن ساینس
Zaher, Mahnaz) 2012. (Review the reflection of the cultural realities of Tajikistan in Iranian press . Journal of American Science.
با توجه به وضعيت فعلي جهان و موج تخريب‌گر جهاني‌سازي، اهميت تعامل ارتباط ميان كشورها در مفهوم دولت-ملت‌هاي قديمي و دولت‌هاي پايدار فعلي به‌منظور مقابله با اين موج جهاني‌سازي، انکارناپذیر است. تعامل ميان كشورهاي درحال‌توسعه، به‌ویژه كشورهاي همسايه‌اي كه در يك ناحيه يا موقعيت جغرافيايي براي حفظ هويت فرهنگي تلاش مي‌كنند، يا براي حفظ مرزها، تحكيم اختيارات ملي، داشتن نيروي كار مؤثر و كسب درآمد اقتصادي ضروري است. ايجاد و توسعه تعاملات و روابط بهينه نخستين گام براي شناسايي وضعيت اين تعاملات در آينده بود، و هم‌چنين علايق و انتظارات مشتركي كه بتواند موجبات كار گروهي براي ارتباطات چندبعدی فراهم آورد از مسائل مهم است. بخشي از اين امور از طريق رسانه به دست جوامع مي‌رسد. ازآنجایی‌که رسانه بازتاب ايده‌هاي فرهنگي و اطلاعات و دانش‌هاي متفاوت هر جامعه است، مؤلفه‌های فرهنگي و اجتماعي، و شرايط تعامل فرهنگي ميان جوامع مي‌تواند توسط بازبيني آن‌ها فهم و شناخته شود. در اين مطالعه روش تحليل محتوا، مورد استفاده قرارگرفته و روند آن به‌صورت قياسي است. واحد تحليل، اخبار و آمار مدني شامل همه‌ي مسائل روزنامه‌ها و مجله‌هاي كيهان، اطلاعات، شرق، ابرار و آژانس‌هاي خبري، و هم‌چنين سه ماه‌نامه مطالعات آسيايي و ديگر نشريات در بين سال‌هاي 2005 تا 2008 مي‌باشد. نتايج نشان داد كه در ميان مسائل قابل‌توجه فرهنگي، هويت و مسائل مرتبط با فرهنگ پارسي بيشترين ميزان توجه را به از آن خود كرده است (30.3%)؛ درحالی‌که مسائلي مانند آزاداندیشی شعائر ديني، و مسائل زنان كمترين ميزان جلب‌توجه را داشته‌اند. جهت‌گيري در ارائه محتويات، (28%) مثبت و (2.5%) منفي بود؛ تأکید محتويات روي ارتباطات فرهنگي، حداكثر بود (49.8%)، و تأکید محتويات روي روابط اجتماعي در حداقل (3.5%) بود. برحسب سبك ارائه، اخبار و ترجمه بالاترين (43%) و كمترين (0.5%) ميزان مشاركت را داشتند. محتويات با كاركردهاي مطبوعاتي و آموزشي نشان مي‌دادند كه بالاترين ميزان (62.3%) را دارا بودند و آن‌هايي كه كاركرد تفريحي و عمومي داشتند نشان مي‌دادند كه كمترين ميزان (6.5%) را دارا هستند. محتويات اين مطبوعات در جهت توسعه جنبه‌هاي شخصي دانش، داراي مشاركت حداكثري (75.3%) بوده درحالی‌که محتويات افزايش رفتاري حداقل مشاركت (3.5%) را داشتند.

2- پرایز، مونروئه (2012). ايران و جنگ نرم . دانشگاه پنسیلوانیا، ژورنال بین‌المللی ارتباطات.
PRICE, MONROE (2012). Iran and the Soft War. University of Pennsylvania, International Journal of Communication.

نگاه این پروژه پژوهش معطوف به عکس‌العمل‌های ایران در قبال بهار عربی بوده است و در آن به ارزیابی تفکر قالب و عمومی پدیده‌ای به نام قدرت ملی در ایران می‌پردازد. همچنین در آن ارتباطات استراتژیک ارتباط گران عمومی در استان‌های هم‌جوار ایران با کشورهای عربی را مورد مداقه قرار می‌دهد. بررسی جوانب قدرت نرم در ایران و چگونگی برقراری ارتباطات استراتژیک و بحث‌هایی از قبیل آزادی مطبوعات ازجمله موارد دیگری است که این پژوهش به تحلیل آن می‌پردازد.

3- متسگار، امیلی تی(2012). آیا این رسانه است یا پیام؟ رسانه‌های اجتماعی، دیپلماسی عمومی آمریکا و ایران. مدرسه روزنامه‌نگاری دانشگاه ایندیانا، ژورنال رسانه جهانی پاییز 2012.
Metzgar, Emily T. (2012). IS IT THE MEDIUM OR THE MESSAGE? SOCIAL MEDIA, AMERICAN PUBLIC DIPLOMACY & IRAN. School of Journalism Indiana University, Global Media Journal Fall 2012.

مقاله پژوهشی حاضر به بحث مفاهیم ارتباطات و به‌ویژه بحث دیپلماسی عمومی 2.0 آمریکا در قبال ایران به‌عنوان تنها کشوری که روابط رسمی دیپلماتیک با آن ندارد را مورد تحلیل قرار می‌دهد. لذا دیپلماسی مجازی و ترتیب دادن یک پایگاه اینترنتی تحت عنوان سفارت مجازی را برای جبران خلأ این دیپلماسی در ایران و تحت لوای دیپلماسی عمومی راه‌اندازی کرده است. به‌طور کل، در پژوهش حاضر دیپلماسی عمومی، رسانه‌های اجتماعی و دیپلماسی مجازی با محوریت ایران و آمریکا ازجمله مسائلی است که این پایان‌نامه به آن پرداخته است.

4- توییتر آزاد در ایران: نقش یک انقلاب تویتری در بحران انتخابات 2009 ایران- الکس برنز از دانشکده تجارت و حقوق دانشگاه ویکتوریا و بن الثم از مرکز تحقیقات فرهنگی دانشگاه غرب سیدنی – ژورنال ثبت ارتباطات سیاسی و فروم تحقیقات 2009
Twitter free Iran: An evaluation of Twitter’s role in Iran’s 2009 election crisis – 2009-Alex burns in Faculty of Business and Law, Victoria University
& Ben Eltham in Centre for Cultural Research, University of Western Sydney-Record of the Communications Policy & Research Forum 2009
پلت‌فرم‌هایی تحت عنوان رسانه‌های اجتماعی، یا همان شبکه‌های اجتماعی نظری توییتر، ابزار جدیدی برای تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی است. این پژوهش، با بررسی رفتار توییتری کاربران ایرانی در انتخابات بحث‌برانگیز 2009 ایران، به‌صورت متفاوتی به تحلیل فعالیت شهروندی ایرانیان، دستگاه دیپلماسی آمریکا و نیروهای شبه‌نظامی در ایران و در طول دوره انتخابات و حوادث پس ‌از آن می‌پردازد. این رفتارها گاهی سیاست خارجی، اقتصاد سیاسی بین‌الملل،‌روابط کشورها و جامعه‌شناسی تاریخی آن‌ها را دچار دگرگونی‌ می‌کند. این پژوهش قائل است به اینکه توییتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی قادرند به اینکه مردم عادی را به معترضانی علیه حکومت ایران بدل کنند.
3-2 نظریات مربوط به تحقیق
در ابتدا باید تأکید شود که ادبیات اولیه و مبنای نظری تحقیق حاضر را دو سخن از مقام معظم رهبری شکل داده است که ایشان در سال 1383 و در دو سخنرانی مجزا به بحث «آرایش رسانه‌ای» پرداختند:
مقام معظم رهبری نیز در اولین فرمایش خود در حوزهی آرایش رسانهای صداوسیما میفرمایند:
« امروز آرايش رسانهاي و فرهنگي که در مقابل جمهوري اسلامي قرار دارد، بسيار آرايش پيچيده، متنوع، متكثر، کارآمد و فنى و پيشرفته است. صداوسيما یک‌تنه در مقابل اين آرايش عظيم ايستاده است.» (خامنه‌ای, 1383)
همچنین ایشان در اولین فرمایش خود در دیدار با مدیران رسانه ملی، با تأکید بر امین و معتمد بودن رسانه و داشتن مزیت رقابتی و

دسته‌ها: دسته اصلی