دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ناهنجاری مادرزادی

(12/48درصد) دختر و 3 مورد ابهام تناسلی . سابقه ی ازدواج فامیلی در 6 مورد (41/4درصد).

ناهنجاری  عضلانی – اسکلتی (83/0 درصد )، سیستم عصبی مرکزی (47/0 درصد )و سیستم تناسلی (37/0درصد)،ناهنجاری  مادرزادی در متولدین مرده (5/12درصد) نسبت به متولدین زنده که (71/2درصد) بوده است . ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری مادرزادی وجنس نوزادان ، سن تولد و سن مادر و مصرف داروها و سابقه ازدواج فامیلی وجود نداشت. در حالی که بین شیوع ناهنجاری مادرزادی در متولدین زنده ومرده تفاوت آماری معناداری یافت شد در این مطالعه شیوع ناهنجاری مادرزادی در میان متولدین زنده بیشتر از مطالعات قبلی در ایران گزارش شده است .(21)

در یک مطالعه مقطعی برروی 1000نوزاد زنده متولد شده طی 6 ماه در سال 1382 در بیمارستان جواهری تهران به منظور تعیین شیوع ناهنجاری های مادرزادی در زمان تولد وبررسی این ناهنجاری هاانجام شد. با بررسی پرونده این نوزادان بیماران دارای ناهنجاری های ماژور ومینور جدا شده ومتغیرهای  مورد نظر مورد بررسی قرار گرفتند . شیوع ناهنجاری های مادرزادی 2/5 درصد بود. که بیشتر درنوزادان پسر رخ داده بود. شایعترین ناهنجاری  مادرزادی ،بیضه نزول نکرده بود از نظر سیستم های دچار ناهنجاری به ترتیب : سیستم عضلانی – اسکلتی(42درصد) – ادراری –تناسلی(38درصد) – قلبی – عروقی(4 درصد) سیستم عصبی مرکزی و دستگاه گوارش هرکدام(4درصد)درگیر بودند . از ناهنجاری های عضلانی  – اسکلتی، کالکانئووالگوس واز ناهنجاری های ادراری – تناسلی، بیضه نزول نکرده وسپس هیپوسپادیازیس از همه شایعتر بودند . از نظر وزن هنگام تولد، 94 درصد بین 4000-2500 گرم، 2 درصد کمتر از 2500 گرم و 4 درصد بیشتر از 4000 گرم بودند.دراین مطالعه ارتباط معنی داری بین بروز ناهنجاری های مادرزادی و جنس ، وزن وسن حاملگی نوزاد و تعداد بارداری ها و سن مادر مشاهده نشد(55)

در یک تحقیق گذشته نگر کلیه نوزادان متولد شده در مدت سه سال (1381تا1383) در بیمارستان شریعتی تهران مورد بررسی قرار گرفتند . جهت اجرای این پژوهش با مراجعه به پرونده های موجود ،ناهنجاری های ظاهری و عوامل مربوطه تعیین شد . نمونه گیری به صورت روش نمونه گیری آسان انجام شد و کلیه نوزادان متولد شده در مدت تعیین شده وارد مطالعه شدند . نوزادان مرده متولد شده یا آنانی که لحظاتی کوتاه پس از تولد فوت کرده یا دارای نقص پرونده بودند، از

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناهنجاری مادرزادی

دسته‌ها: دسته اصلی