دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

4-3-13-  ميزان باقي مانده در كاربرد مقادير مختلف سم پرمترين

نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ها (نمودار 4-17) نشان مي دهد كه با افزايش مقدار دز مصرفي سم از 5/0 ليتر به 5/1 ليتر در هكتار مقدار باقي مانده سم به طور معني داري افزايش يافته است. بين دو مقدار 1 و 5/1 ليتر در هكتار اختلاف معني داري در مقدار باقي مانده سم در ماتريكس گوجه مشاهده نگرديد. همچنين هر سه دز مصرفي از نظر باقي مانده سم در عصاره با حداكثر مقدار مجاز سم در گياه به طور معني داري در حد پايين تري قرار داشتند. به طوري كه ميزان باقي مانده سم در ماتريكس گوجه با دز مصرفي 5/1 ليتر سم در هكتار، 35-32 درصد نسبت به حداكثر مقدار باقي مانده مجاز (100pbb) كمتر بود.

نمودار4-16) ميزان باقي مانده سم  permethrinدر نمونه

ستون هايي كه در يك حرف مشترك هستند داراي اختلاف آماري در سطح 5 درصد نمي باشند

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی