دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

 حسن زاده ثمرین و مقیمی(1389) در تحقیق خود  ذکر کردند که بسیاري از سازمانها صرف نظر از اندازه و میزان تجارت به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پایدار رقابت و تعالی و مبنایی براي نوآوري و تطبیق پذیري شان اعتراف دارند. موضوع این مقاله طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی در شهرداري تهران می باشد .براي متغیر مستقل دو بعد درونی و بیرونی شامل اعتماد، هنجار، ارزشهاي دینی، شبکه مشارکت و قانون در نظرگرفته شده است و براي متغیر وابسته نه بعد در نظر گرفته شده است. این تحقیق از نوع کاربردي  بوده است و قلمرو جغرافیایی آن مناطق 22 گانه شهرداري تهران در سطوح سازمانی کارشناسان، رؤساي ادارات، معاونین و مدیران منطقه بوده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي با تعداد نمونه 342 انجام گرفته است. همچنین از روش هاي تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون، مدل معادلات ساختاري و آزمون فریدمن براي تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در شهرداري تهران بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. به عبارت واضحتر، با افزایش سرمایه اجتماعی تعالی و سرآمدي سازمان ارتقا و بهبود می یابد.

برآورده نشده است. در راستاي بهبود کيفيت خدمات آموزشي، کليه ابعاد بويژه بعد همدلي بايد در اولويت قرار گيرد.

عباسیان و همکاران (1392)در پژوهش خود  به ارزيابي خدمات آموزشي ارائه شده به دانشجويان و تعيين ميزان اختلاف بين وضع موجود و مورد انتظار مي تواند زمينه تدوين برنامه هاي ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي را فراهم آورد پرداختند اين مطالعه با هدف ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در سال 1389 انجام شد. در اين مطالعه مقطعي، 274 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. نتايج اين مطالعه نشان داد انتظارات دانشجويان در تمامي ابعاد خدمت برآورده نمي شود­ لذا پاسخگويي، مشتري مداري، بهبود فرآيندهاي انجام كار، بهسازي فضاي فيزيكي و توجه به ساير ابعاد در برنامه ريزي ها مي تواند نقش مؤثري در ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي داشته باشد.

آقا مولایی و همکاران(1385) در تحقیقی در خصوص شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بررسی کردند.نتایج پژوهش آنها نشان داد که بر اساس نظر دانشجویان درهر پنج بعد خدمات و تمام معیارهای مربوط به هر بعد شکاف کیفیت وجود دارد. بیشترین شکاف در بعد پاسخگویی1/14- مشاهده شد و بعد از آن به ترتیب ابعاد همدلی 0/95- ، تضمین0/89- ،ملموس بودن 0/84- و اطمینان 0/71- قرار داشتند. تفاوت مشاهده شده بین شکاف کیفیت در ابعاد مختلف خدمات آموزشی از نظر آماری معنادار بود.

1-6-2-پیشینه خارجی:

لاپورتا[1] (1997) درمطالعه براي دوره 1970-1993 دريافت که اعتماد بين مردم –  به عنوان شاخصي براي اندازه گيري سرمايه اجتماعي –  رابطه مثبت و معني‌داري با رشد اقتصادي دارد.

 وايتلي[2] (2000) درمطالعه خود به گسترش مدل رشد نئوکلاسيکي مي‌پردازد و عامل اعتماد را به مدل خود اضافه مي‌کند. او همچنين براساس داده‌هاي پيمايش ارزش‌هاي جهاني، و مطالعه بر روي 34 کشور طي دوره زماني 1992-1970 نتيجه مي‌گيرد که اعتماد داراي[1] La Porta

[2]Whiteley, p

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی

دسته‌ها: دسته اصلی