دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

يکي از ويژگي هاي برجسته زبان فارسي نيز ترکيب پذيري است. اگر فعل مرکب را واحدي صرفي به حساب نیاید،  شمار اسم هاي مرکب از ديگر مقوله ها بيشتر است.

علي اشرف صادقي(1358)مرکب را اينگونه تعريف کرده است :

“مرکب به کلمه اي گفته مي شود که از دو جزء يا بيشتر ساخته شده باشد و اجزاي آن اساساَ بتوانند در جاي ديگر در جمله هاي زبان به تنهايي به کار روند”. (ص 116)

صادقي در اين تعريف به ذکر کلمه، جزء، اکتفا کرده و از به کار بردن واژه هايي چون پايه يا ريشه به جاي جزء پرهيز نموده است.

در زبان فارسي گروهي از کلمات مرکب هستند که يک جزء آنها مشتق فعلي است. در اين نوع واژه هاي مرکب جزء اول طبق تعريف صادقي مستقل است اما جزء دوم آن به تنهايي در زبان کاربرد ندارد مانند: پلوپز، بنابراين در تعريف واژه هاي مرکب فعلي که يک جزء يا هر دو جزء کلمه از فعل مشتق شده اند نمي توان جزء مستقل را ذکر نمود.

ناتل خانلري(1366، ص 53)ترکيب را اينگونه تعريف نموده است :

“مراد از ترکيب به هم پيوستن دو يا چند کلمه ي مستقل است که هر يک معني خاصي دارد و از پيوند آنها کلمه ي تازه اي حاصل مي شود که گرچه متضمن معني اجزاء نيز هست، مفهوم مستقل و تازه اي را بيان مي کند.” و باز در جايي ديگر مي نويسد: “کلمات مرکب يا از دو اسم ساخته مي شوند يا از يک اسم و يک صفت و يا از يک کلمه ي مستقل با يک جزء پيوند که در اول يا آخر آن قرار مي گيرد. ” (ناتل خانلري 1359، ص 172)تعريفي که خانلري از ترکيب ارائه داده است بخشي از آن ديدگاه صوري ساختمان ترکيب يعني بهم پيوستن دو يا چند کلمه مستقل و بخشي ديگر ازديدگاه معنايي ترکيب مي باشد. اما تعريف دوم که احتمالاَ الگوي ساختاري ترکيب را بيان مي کند ابهامي در جزء پيوند، آن وجود دارد که آيا اين جزء پيوند مستقل است يا وابسته. در اينجا براي تشخيص کلمات مرکب از مشتق ابهام ايجاد مي گردد و نمي توان کلمه مرکب را تشخيص داد. “جزء پيوند” مي تواند يک جزء اشتقاقي نيز باشد. مانند کلمات “سردي” و “بينا” از يک تکواژ مستقل و يک جزء پسوند ساخته شده اند. اما هيچ کدام کلمه مرکب محسوب نمي گردند.

سيدجليل ساغروانيان (1369)ترکيب را از دو جهت تعريف کرده است. اول از جهت نقشي که در جمله دارد : “واژه مرکب واژه اي است که از دو يا چند واژه ساخته شده باشد

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی