دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

در سال تحصیلی 84-83 پژوهشی تحت عنوان شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر در ناحیه 7 آموزش و پرورش خراسان رضوی توسط اینجانب صورت گرفت که در آن برای محدود کردن دامنه تحقیق و دقیق بودن پژوهش دبیرستان های دخترانه ی پایه سوم و مراکز پیش دانشگاهی ناحیه 7 را که در آن به خدمت مشغولم انتخاب نمودم. برای این منظور 13% از کل جامع ی آماری بعنوان نمونه و به طور تصادفی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه نظرات آن ها در خصوص علل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت . در این تحقیق علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان به ترتیب : وجود روحیه ی خودنمایی در بین آنان، ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب، آشنا نبودن اولیاء با شیوه ی برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب شناخته شد.

2-4- پژوهشهای اخیر

2-4-1-رعايت پوشش و حفظ معنويت

در پاسخ به تاثير گذاري رعايت پوشش در حفظ معنويت جامعه به  تعداد850 نفر ،ميانگين پاسخها عدد04/4 بدست آمد ونشانگر اين مطلب است كه رعايت پوشش توسط بانوان به مقدار زياد در حفظ معنويت و اخلاق جامعه موثر است

2-4-2-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد

ازبررسي پاسخهاي 830نفردانش آموز و دانش پژوه در پاسخ به سوال مذكور،عدد93/3بعنوان ميانگين بدست آمد وباين معني است كه مد گرائي و تجمل پرستي در بر هم خوردن اعتدال روحي زن ومردبه ميزان زياد مؤثر است.

 

2-4-3-مدگرائی و اقتصادخانواده

ميانگين بدست آمده ازتعداد 832 نفر عدد97/3 است و بدان معني است كه مدگرائي وتجمل گرائي و بي بندوباري بميزان زياد دراقتصاد خانواده نقش دارد.

 

2-4-4-تأثيربازديدازمراكز بزهكاری در پذيرش پوشش دختران

ازبررسي پاسخهاي رسيده از844 نفر از دانش آموزان و دانش پژوهان راجع به اثر گذاری بازید از مراکز بزهکاری ویا دختران فراری در پوشش دختران جوان، عدد60/3 بعنوان ميانگين پاسخها بدست آمده است و دلالت براین مطلب دارد که بازدید ازاز مراكز بزهكاري برپوشش دختران جوان به میزان زیاد تأثیر گذار است.

 

2-4-5-ارزيابی حجاب خود

درپي نظرسنجي كه راجع به تعهد خويش نسبت به حجاب از دانش آموزان و دانش پژوهان ناحيه 7 صورت گرفت از861 نفر   پاسخ دهنده عدد ميانگين 65/3 بدست آمد كه دلالت بر اين  مطلب دارد كه دختران جوان ناحيه مذكور بميزان زياد به حجاب اسلامي معتقد ومتعهدند.

 

2-4-6-رسانه ها و ترويج بدحجابی

درپاسخ به تاثيرگذاري فيلمهاي سينمائي در ترويج بدحجابي ،از852 پاسخ بدست آمده  ميانگين عدد93/3 حاصل شده است و دلالت 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

دسته‌ها: دسته اصلی