1. دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 2. پایان نامه حسابداری جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه
 3. "سمینار" رشته حسابداری مالی : ساز ه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری
 4. "سمینار" رشته حسابداری : بررسی تأثیر اندازه و استقال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی
 5. "سمینار" رشته حسابداری : بررسی رابطه بین برخی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري درگزارشگري مالی
 6. پایان نامه ارشد حسابداری : تجارت الکترونیک
 7. پایان نامه ارشد حسابداری : ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت
 8. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
 9. "سمینار" رشته حسابداری : بررسی رابطه بین تناسب استراتژي و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت هاي خانوادگی
 10. پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت ها
 11. پایان نامه ارشد حسابداری : ارزیابي ارتباط محافظه كاري سود و زیاني و محافظه كاري ترازنامه ای
 12. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت با تاکید برمتغیرهاي حاکمیت شرکتی
 13. پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر استفاده ازمعیارهاي كارت امتیازي متوازن بر ارزيابی عملکرد مالی
 14. پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال جاری با جریانات نقدی سال آتی
 15. پایان نامه ارشد حسابداری :مقايسه اطلاعات مالي مبتني بر جريانهاي نقدي و اطلاعات مالي مبتني بر حسابداري تعهدي
 16. پایان نامه ارشد حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف
 17. پایان نامه ارشد حسابداری : تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار
 18. پایان نامه ارشد حسابداری : تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه
 19. پایان نامه ارشد حسابداری : تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم
 20. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي رابطه بين شاخص هاي هزينه نمايندگي با حق الزحمه حسابرسی
 21. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي تاثير انتشار درصد هاي مختلف سهام ‏جايزه بر بازدهي سهام
 22. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 23. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالي در پيش بيني بازده سهام
 24. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 25. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي تأثير عوامل رضايت مندي بيمه شدگان بر درآمد شركت هاي بيمه مكمل درمان
 26. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري
 27. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت
 28. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی
 29. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی علل امتناع شرکتهاي بورس از بکارگیری زبان گزارشگری مالی XBRL
 30. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار
 31. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 32. پایان نامه ارشد حسابداری : ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت
 33. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE
 34. پایان نامه ارشد حسابداری : ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام
 35. پایان نامه ارشد حسابداری :ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری
 36. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی ارتباط بين متغير هاي كلان اقتصادي با ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايران
 37. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش HML و SMB
 38. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس
 39. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
 40. پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
 41. پایان نامه ارشد حسابداری :تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی
 42. پایان نامه کارشناسی ارش رشته حسابداری : بررسي رابطه ي بين انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه
 43. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار
 44. بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
 45. پایان نامه ارشد حسابداری : اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس
 46. پایان نامه ارشد حسابداری : ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس
 47. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی
 48. پایان نامه کارشناس ارشد رشته حسابداری : بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي
 49. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود
 50. پایان نامه ارشد حسابداری : ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس
 51. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت
 52. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
 53. پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه
 54. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها
 55. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس
 56. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 57. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری
 58. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی
 59. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی
 60. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری
 61. پایان نامه ارشد حسابداری : مقايسه قدرت تبیین مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف و تعديل شده
 62. پایان نامه کاشناسی ارشد رشته حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی
 63. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه تمركز مالكيت،عملكرد شركت و سياست تقسيم سود در صنایع مواد غذايي و دارویی
 64. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی
 65. پایان نامه ارشد حسابداری : مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران
 66. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب
 67. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس
 68. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
 69. پایان نامه ارشد حسابداری:بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود
 70. پایان نامه ارشد حسابداری :قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی
 71. پایان نامه ارشد حسابداری:بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان
 72. پایان نامه ارشد حسابداری :تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام
 73. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانکهای خصوصی
 74. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تاثیر مالكيت سهام مديريت برارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي
 75. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه
 76. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی
 77. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
 78. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر
 79. پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده
 80. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها
 81. پایان نامه ارشد حسابداری: پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 82. پایان نامه ارشد حسابداری : تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
 83. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی
 84. پایان نامه ارشد حسابداری :عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی
 85. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس
 86. پایان نامه ارشد حسابداری : عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری
 87. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز
 88. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن
 89. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
 90. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها
 91. پایان نامه ارشد حسابداری : علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر
 92. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت
 93. پایان نامه ارشد حسابداری : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران
 94. پایان نامه ارشد حسابداری : نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی
 95. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
 96. پایان نامه ارشد حسابداری : مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات
 97. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام
 98. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي ارتباط بين نسبت هاي فعاليت و ميزان افشاي اطلاعات در صورت هاي مالي
 99. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسي تأثير عوامل رضايت مندي بيمه شدگان بر درآمد شركت هاي بيمه مكمل درمان
 100. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري
 101. پایان نامه ارشد حسابداری : ارزيابي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و ريسك ورشكستگي
 102. پایان نامه ارشد حسابداری : تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران
 103. پایان نامه ارشد حسابداری :تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران
 104. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران
 105. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس تهران
 106. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي دربورس ایران
 107. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهامدر بورس تهران
 108. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه
 109. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس
 110. پايان نامه ارشد حسابداری : بررسی سـودمندي اطلاعـات حسـابداري در تصميم گيري و پيش بيني شرکت ها
 111. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی عوامل موثر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکت ها در بازارهای سرمایه
 112. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس
 113. پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیر اقلام تعهدی بر مخارج سرمایه ای آتی
 114. دانلود رایگان پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی
 115. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در شرکت های صنعت خودروسازی
 116. پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام
 117. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری:تحقیق در رابطه باریسک سیستماتیک جریانات نقدی عملیاتی و بازده سهام شرکتهای بورس
 118. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت جریانات نقدی با تغییرات بازده سهام
 119. پایان نامه ارشد حسابداری:ارزیابی عملکرد مدیریت شرکتهای بورس با مقایسه هزینه سرمایه نقدی وسود عملیاتی نقدی
 120. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :شناسایی عوامل موثر برتغییر حسابرس در ایران
 121. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :بررسی ارتباط قیمت های مبادلاتی سهام با روش های متداول قیمت گذاری در مدیریت مالی
 122. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت ها در بورس
 123. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسی رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی
 124. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی فرایند تدوین استاندارد های گزارشگری مالی
 125. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در شرکت های صنعت خودروسازی
 126. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی چگونگی تدوین چارچوب نظری حسابداری با اتکا به مبانی اسلامی
 127. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی توانایی اقلام تعهدی غیر اختیاری در پیش بینی سود و جریان های نقدی آتی
 128. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
 129. پایان نامه ارشد حسابداری :بررسی کارآیی نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی مبتنی بر جریان نقدی در پیش بینی بازده سهام
 130. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه تحلیلی بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه شرکت ها
 131. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری:بکار گیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی
 132. پایان نامه کارشناسی ارشدرشته حسابداری :تاثیر اقلام تشکیل دهنده صورت جریان های نقدی بر تصمیم گیری مدیران شرکتها
 133. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تاثیر استاندارد های ملی حسابداری بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل
 134. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکت ها
 135. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی مشکلات حسابرسی واحد های کوچک تجاری
 136. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تاثیر سیستم های پردازش الکترونیکی اطلاعات بر روش های حسابرسی حسابرسان مستقل
 137. پایان نامه ارشد حسابداری : مطالعه سطح ریسک قابل پذیرش حسابرسی در شرکت های نساجی
 138. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی نحوه استفاده از روش های تحلیلی و شناسایی میزان و موارد کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی
 139. پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه سود حسابداری با بازده سهام موجود در پرتفولیوی بهینه
 140. پایان نامه کارشاسی ارشد رشته حسابداری: اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی
 141. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
 142. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی عوامل موثر در انتشار سود سهمی در ایران
 143. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری
 144. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بررفع ابهامات و رعایت استاندارد های حسابداری
 145. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی کفایت محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی میان دوره ای برمبنای استاندارد حسابداری شماره 22
 146. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی نقش و قابلیت سود در پیش بینی سودو جریان های نقدی آتی
 147. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات ایران
 148. پایان نامه ارشد حسابداری : عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل
 149. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
 150. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی محتوای اطلاعاتی مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس
 151. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران
 152. پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه بین وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود عملیاتی
 153. پایان نامه ارشد حسابداری :اثر نگهداشت وجه نقد و تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت
 154. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی توان اطلاعات مالی سالهای گذشته جهت پیش بینی عملکرد سودو زیان آینده شرکت ها
 155. پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه بین استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و گزارش ها حسابداری
 156. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختار های تامین مالی
 157. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری
 158. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با صورت جریان وجوه نقد گروه صنایع غذایی بورس تهران
 159. پایان نامه ارشد حسابداری :تاثیر استفاده از معیار های کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت اب و فاضلاب شهری
 160. پایان نامه ارشد حسابداری : تعیین صرف ریسک شاخص های کلان اقتصادی تاثیر گذار بر بازده سهام شرکت های بورس تهران
 161. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی نحوه تامین وجوه نقد لازم برای تقسیم سود در شرکتهای بورس تهران
 162. پایان نامه ارشد حسابداری : بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنایABC در شرکت نفت فلات قاره
 163. پایان نامه ارشد حسابداری : ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ
 164. پایان نامه ارشد حسابداری :مقایسه بازده و ریسک سهام شرکت های سرمایه گذاری و تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران
 165. پایان نامه ارشد حسابداری : اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادرات شرکت ها
 166. پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری
 167. دانلود رساله دکتری رشته حسابداری : نقش اطلاعات بنيادي حسابداري در پيش بيني بازده سهام
 168. پایان نامه مقطع دکتری رشته حسابداری : بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران
 169. پایان نامه دکتری رشته حسابداری : بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری
 170. دانلود پایان نامه حسابداری : ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی
 171. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: ارزيابي مزايا و بررسي اثربخشي سازماني جايگزيني حسابداری مبنای تعهدی
 172. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل
 173. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی
 174. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: بررسی سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری
 175. دانلود متن کامل سمینار حسابداری: اثرات تغيير مبناي حسابداري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني
 176. دانلود پایان نامه حسابداری : مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام
 177. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها
 178. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی
 179. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : تأثیر حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سود
 180. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص
 181. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی
 182. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : تاثير تركيب مالكيت و هيات مديره شركتها بر مسئوليت پذيري اجتماعي
 183. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه
 184. پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی
 185. پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی
 186. پیش نویس حسابداری
 187. پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
 188. پایان نامه ارشد حسابداری: اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
 189. پایان نامه ارشد حسابداری: امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان
 190. پایان نامه ارشد حسابداری: انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کارمطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 191. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 192. پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی
 193. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثير ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل
 194. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی
 195. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی
 196. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران
 197. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران
 198. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سودسهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 199. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 200. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 201. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تطبیقی الگوریتم­های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی
 202. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران
 203. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 204. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی ورشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 205. پايان­ نامه کارشناسي ارشد رشته­ حسابداري: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
 206. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 207. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 208. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات
 209. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس هفت شاخص مختلف
 210. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی
 211. پایان نامه ارشد حسابداری: تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنها
 212. پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها
 213. پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه بین حسابداری محافظه کارانه ، بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
 214. پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 215. پایان نامه ارشد حسابداری: رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع
 216. پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 217. پایان نامه ارشد حسابداری: عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران
 218. پايان‌نامه دکتری در رشته حسابداري: مدل­بندی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 219. پایان نامه ارشد حسابداری: واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 220. دانلود رایگان پروپوزال کامل رشته حسابداری :ارتباط کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود
 221. دانلود رایگان پروپوزال کامل رشته حسابداری-تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی
 222. دانلود رایگان پروپوزال کامل رشته حسابداری -مدیریت سود گزارش شده برای اجتناب ازهزینه های سیاسی
 223. پایان نامه حسابداری : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه
 224. پایان نامه حسابداری : رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام
 225. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران
 226. پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 227. پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركت¬ها و نسبت سودآوری آن¬ها در شرکت¬های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 228. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه
 229. پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 230. رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 231. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 232. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی
 233. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 234. رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 235. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 236. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 237. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام
 238. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران
 239. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری
 240. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها
 241. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی
 242. پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 243. پایان نامه ارشد حسابداری: تأثیر هیات مدیره بر ارزش¬گذاری سهام در عرضه¬های عمومی اولیه
 244. رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با عنوان تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری
 245. پایان نامه ارشد حسابداری: تعیین رابطه بهره¬وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 246. پایان نامه ارشد حسابداری: تعيين رابطه بين نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 247. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: رابطه بین مدیریت سود و تغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 248. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 249. پایان نامه ارشد حسابداری: مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها
 250. پایان نامه ارشد گروه حسابداری: بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 251. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسي رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها
 252. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری
 253. پایان نامه ارشد گروه حسابداری: بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان
 254. پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته
 255. پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 256. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 257. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس
 258. دانلود پایان نامه حسابداری : بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی
 259. پایان نامه بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش بازار سهام در بازار سرمايه ايران
 260. پایان نامه مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداري و انعطاف پذيري مالی
 261. پایان نامه ارزیابی، رتبه بندی و مقایسه کارایی مالی شرکتهای صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از تلفیق روشهای کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها
 262. پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380
 263. پایان نامه اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش AHP
 264. پایان نامه رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 265. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزيابي ارتباط محافظه¬كاري سود و زياني و محافظه¬كاري ترازنامه¬ای
 266. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها
 267. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 268. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
 269. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
 270. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران
 271. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه تمركز مالكيت،عملكرد شركت و سياست تقسيم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذايي و صنایع دارويي بورس اوراق بهادار تهران
 272. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
 273. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش بازار سهام در بازار سرمايه ايران
 274. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 275. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه
 276. دانلود پایان نامه:تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران
 277. دانلود پایان نامه:ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركت­ها و نسبت سودآوری آن­ها در شرکت­های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 278. دانلود پایان نامه:بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها
 279. دانلود پایان نامه:ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 280. پایان نامه تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران
 281. دانلود پایان نامه : بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل
 282. دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 283. پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
 284. پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی
 285. دانلود پایان نامه :بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 286. دانلود پایان نامه :بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري
 287. دانلود پایان نامه :بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعایت بنگاههای اقتصادی در ایران
 288. پایان نامه بررسي ارتباط میان سرمایه فکری و تعدادی از نسبتهاي مالی، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
 289. پایان نامه ارزیابی مالی به کمک مدل ارزش افزوده اقتصادی(EVA)وتحلیل هزینه فایده (CBA) برای کارخانه تولید تخته نیمه صنعتی دراستان خوزستان
 290. دانلود پایان نامه :بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شيميائي
 291. پایان نامه بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 292. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 293. پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 294. دانلود پایان نامه : بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 295. پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
 296. پایان نامه : بررسی رابطه تمركز مالكيت،عملكرد شركت و سياست تقسيم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذايي و صنایع دارويي بورس اوراق بهادار تهران
 297. دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
 298. پایان نامه تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه
 299. دانلود پایان نامه : تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران
 300. دانلود پایان نامه : سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 301. پایان نامه : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 302. پایان نامه بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك)
 303. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي ارتباط میان سرمایه فکری و تعدادی از نسبتهاي مالی، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
 304. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏ کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شيميائي.
 305. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان ارتباط درجه محافظه ‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شيميائي.
 306. دانلود پایان نامه : نیاز به بررسی وضعیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه تولید کنندگان، مدیران، حسابرسان شرکت
 307. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی
 308. تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 309. پایان نامه کارشناسی ارشد سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 310. پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 311. پایان نامه تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 312. پایان نامه رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن
 313. پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 314. پایان نامه وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصميم گيري استفاده کنندگان ذي نفع
 315. دانلود پایان نامه : بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91
 316. پایان نامه بررسی تطبيقی بورس اوراق بهادار ايران با ساير بورس های جهان است و جايگاه بورس ايران
 317. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها
 318. پایان نامه اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران
 319. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : ارزش گذاري رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران
 320. پایان نامه ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 321. پایان نامه ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمانهای دولتی کشور
 322. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان: مورد مطالعه حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران
 323. پایان نامه بررسي ارتباط جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي بر پيش بيني سود آتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 324. پایان نامه حسابداری : بررسی ارتباط میان ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA) و بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار
 325. پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی
 326. پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 327. پایان نامه بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 328. پایان نامه ارشد : بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 329. پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود
 330. پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 331. پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 332. پایان نامه حسابداری : بررسی تاثیر سیاست‌های تقسیم سود، سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 333. پایان نامه تا چه حدی شیوه های حاکمیت شرکتی روی مدیریت سرمایه در گردش تاثیر میگذارد
 334. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 335. پایان نامه بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اختیارات سرمایه گذاری
 336. پایان نامه بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز ( دلار ) بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران ، مطالعه موردی ، شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی
 337. پایان نامه بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات
 338. پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالياتي وتأخيرغیرعادی در گزارشگري مالي شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 339. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه:نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی
 340. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP
 341. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود
 342. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش¬های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 343. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود
 344. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی،عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 345. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 346. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 347. پایان نامه حسابداری : بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها
 348. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی(قابل اتکاء بودن و به موقع بودن)و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 349. پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 350. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 351. پایان نامه ارشد : بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام
 352. پایان نامه بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 353. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
 354. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 355. پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 356. پایان نامه بررسي سياست‏هاي تقسيم سود در شرکت‏هايي که در گزارشگري مالي خود مرتکب تقلب شده‏اند
 357. پایان نامه حسابداری : بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان(مطالعه موردی در استان تهران)
 358. پایان نامه بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی
 359. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات
 360. پایان نامه بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس
 361. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام
 362. پایان نامه بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 363. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی و تدوین مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیکن نامه :
 364. دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
 365. دانلود پایان نامه حسابداری : تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت
 366. پایان نامه ارشد حسابداری : تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي
 367. پایان نامه حسابداری : تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها
 368. پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی
 369. پایان نامه تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد
 370. دانلود پایان نامه : تأثير سودآوري و پراكندگي مالكيت بر ميزان افشاي اختياري
 371. پایان نامه تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران
 372. دانلود پایان نامه حسابداری : تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران
 373. پایان نامه تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها
 374. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 375. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
 376. دانلود پایان نامه حسابداری : تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی(اجزای اصلی و غیر اصلی)بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
 377. پایان نامه ارشد حسابداری : تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد
 378. پایان نامه تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانکها در سطح استان
 379. دانلود پایان نامه : تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی
 380. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جایگاه ارزیابی کنترل‌هاي داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌هاي اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات
 381. دانلود پایان نامه : رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران
 382. دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 383. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 384. دانلود پایان نامه : رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران
 385. دانلود پایا نامه ارشد: رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 386. پایان نامه رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
 387. دانلود پایان نامه : رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
 388. دانلود پایان نامه : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
 389. دانلود پایان نامه : رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری
 390. پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
 391. پایان نامه رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود
 392. پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها
 393. پایان نامه رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي
 394. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه معاملات با اشخاص وابسته(کالا و منابع مالی)با عملکرد شرکت‌ها
 395. پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی(مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)
 396. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام
 397. دانلود پایان نامه حسابداری : مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های
 398. پایان نامه ارشد : عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری
 399. پایان نامه حسابداری : کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 400. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 401. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 402. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت
 403. پایان نامه مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های تأمین مالی در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 404. دانلود پایان نامه : مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها
 405. دانلود پایان نامه : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران
 406. پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر محدودیت های مالی
 407. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
 408. دانلود پایان نامه : نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری
 409. دانلود پایان نامه : نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
 410. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير مديريت سود فزاينده و مديريت سود کاهنده بر کيفيت سود
 411. پایان نامه ارشد : تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
 412. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت
 413. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام
 414. پایان نامه بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی
 415. پایان نامه رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی
 416. پایان نامه : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 417. پایان نامه کارشناسی ارشد اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی
 418. پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 419. پایان نامه بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی
 420. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 421. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 422. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 423. دانلود پایان نامه:تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 424. دانلود پایان نامه:تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی
 425. دانلود پایان نامه:رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی
 426. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تأثير اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
 427. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مالی به کمک مدل ارزش افزوده اقتصادی(EVA)وتحلیل هزینه فایده (CBA) برای کارخانه تولید تخته نیمه صنعتی دراستان خوزستان
 428. دانلود پایان نامه:اهمیت تقسيم سود سهام در بازار رو به ركود
 429. پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 430. پایان نامه ارشد : تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی استانهای(ایلام،کردستان،کرمانشاه،همدان):كاربرد مدل های اقتصاد سنجی و سيستم ديناميكی
 431. پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام
 432. پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس

پایان نامه های بالا مربوط به مقطع ارشد و دکتری بود و پایان نامه هایی که در ذیل لینک آنها درج می شود اکثرا مربوط به مقطع کارشناسی می باشد :

 1. پايان نامه بررسي سودمندي متغيرهاي بنيادي در پيش بينـي رشـد سـود عمليـاتي
 2. دانلود پروژه حسابداری :نقش گزارشات مالي و اطلاع رساني شرکتها در حمايت از حقوق صاحبان سهام
 3. دانلود پروژه رشته حسابداری با موضوع اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
 4. دانلود پروژه رشته حسابداری با موضوع بررسی فرآیند بودجه بندی جامع
 5. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حقوق ودستمزد آموزش وپرورش
 6. دانلود پروژه رشته حسابداری : ارتباط بین مدیریت در آمدها و تقلب در حسابهای مالی
 7. پروژه رشته حسابداری : نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر
 8. دانلود پروژه کارشناسی رشته حسابداری : تجزیه و تحلیل مثلث تقلب مطابق با مدل ریسک حسابرسی
 9. دانلود پروژه حسابداری با موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی
 10. پروژه حسابداری :تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ايران
 11. دانلود پروژه رشته حسابداری با موضوع مالیات بر ارزش افزوده
 12. دانلود پروژه کارشناسی رشته حسابداری : آشنایی مختصر با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده
 13. دانلود پروژه رشته مدیریت با موضوع تحقیق کلی درمورد مفاهیم تخصصی حسابداری صنعتی
 14. دانلود پروژه کارشناسی رشته حسابداری : کاربرد کامپیوتر در حسابداری‎
 15. پروژه کارشناسی رشته حسابداری : بررسی کیفیت اطلاعات در اتخاذ و انتخاب سیستم‌های اطلاعات حسابداری
 16. پروژه رشته حسابداری با موضوع گزارش کارآموزی بانک رفاه رشته حسابداری
 17. دانلود پروژه رشته حسابداری با موضوع گزارش كارآموزي
 18. دانلود پروژه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع کارآموزی در اداره مالیاتی
 19. دانلود پروژه حسابداری : ارزش افزوده حسابرسی داخلی مفهوم جدید افـزوده شده به حسابرسی داخـلی
 20. دانلود پروژه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حسابرسی و مفاهیم آن
 21. دانلود پایان نامه حسابداری با موضوع مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک
 22. پروژه دوره کارشناسی رشتة حسابداري با موضوع مراحل حسابداري پيمانكاري
 23. پروژه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و حسابرسی آن
 24. دانلود پروژه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حسابداری منابع انسانی
 25. دانلود پروژه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حسابداری دولتی
 26. دانلود پروژه حسابداری مقطع کارشناسی با موضوع حسابداری در بانك سپه
 27. دانلود پروژه حسابداری با موضوع حـسابـداری ارزش مـنـصـفـانـه و نقش آن در بحران مالی اخیر
 28. دانلود پروژه حسابداری با موضوع حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
 29. پروژه رشته حسابداری با موضوع بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی
 30. پروژه کارشناسی رشته حسابداری : بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف با نگاهی به شناسایی اقدامات مناسب حاکمیت شرکتی در هند
 31. دانلود پروژه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل
 32. دانلود پایان نامه ارشد حسابداری با موضوع مراحل حسابداري پيمانكاري
 33. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری : تاثیر ریسک سیستماتیک شرکتها با استفاده از تحلیل موجک با توجه به نوسان پذیری بازده
 34. دانلود پروژه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع فرآیند ممیزی امنيت اطلاعات
 35. دانلود پروژه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع فرار مالیاتی
 36. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری : رسیدگی واعتبار دهی معاملات الکترونیکی
 37. دانلود پایان نامه حسابداری با موضوع رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه ها
 38. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری : استانداردهاي حسابداري ايران – چالش ها و راهكارها
 39. دانلود پایان نامه حسابداری با موضوع اخلاق در حسابداری
 40. دانلود پروژه رشته حسابداری بررسی سیستم دارایی ثابت شرکت مخابرات مرکزی خراسان رضوی
 41. دانلود پروژه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع بودجه بندی سرمایه ای
 42. دانلود پروژه رشته حسابداری با موضوع بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی
 43. دانلود پروژه رشته حسابداری با موضوع بررسي كارايي و اثربخشي منحنی یادگیری
 44. پروژه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع ارزیـابـی عـمـلـکـرد سـازمـان‌ها و مـدل‌هـای ارزیـابـی
 45. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع اهداف وچرایی توسعه اقتصادی