1. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نساجی الیاف : بررسي و پيشرفت ها ی توليد الياف
 2. پایان نامه مهندسی شیمی : انجام واكنش هاي شيميايي در رآكتورهاي پلاسما
 3. پایان نامه مهندسی شیمی : طراحی مفهوم برج های تقطیر
 4. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: مدلسازی فرآیند تراوش تبخیری
 5. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی
 6. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: شبیه سازی خشک کن بستر عمیق
 7. "پایان نامه" شیمی: حذف یون های نقره از پساب های خطوط تولید آیینه
 8. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با موضوع سیالات فوق بحرانی
 9. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با موضوع فرآیندهای غشایی کلر آلکالی
 10. "پایان نامه" شیمی: شیرین سازی آب به روش الکترو دیالیز
 11. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: کاربردهای زئولیت ها در صنایع
 12. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: مدلسازی غشایی تصفیه آب همراه
 13. "پایان نامه" شیمی: مطالعه مخاطرات واحدهای اوره و آمونیاک
 14. "پایان نامه" شیمی: نیترات زدایی از آب آشامیدنی به روش تبادل یونی
 15. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: کاربرد و عملکرد پیل سوختی
 16. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: طراحی مفهومی برج های تقطیر
 17. "پایان نامه" شیمی: شبیه سازی سینتیکی تولید متانول از گاز سنتز
 18. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با موضوع تکنولوژی GTL
 19. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: اصول پوشش دهی به روش A.C.C
 20. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء
 21. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: بررسی انتشار گاز کلر در حوادث
 22. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز
 23. "پایان نامه" شیمی: شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر
 24. "پایان نامه" شیمی: بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی
 25. "پایان نامه" شیمی: بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل
 26. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: بررسی ضریب نفوذ گازها در نفت خام
 27. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: بررسی مبدل های کاتالیستی خودرو
 28. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: انتخاب مدل برای انحلال ذرات معلق
 29. "سمینار" شیمی: شبیه سازی و بهینه سازی راکتورهای شکست حرارتی
 30. دانلود "سمینار" مهندسی شیمی: مدل سازی اسمز معکوس
 31. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی: نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایندهای شیمی
 32. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی: مدلسازي سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز
 33. پایان نامه ارشد شیمی: مدلسازی استخراج روغن از دانه آفتابگردان
 34. سمینارارشد شیمی : نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایند های شیمی و الکتروشیمی
 35. "سمینار" مهندسی شیمی : تولید انواع روغنهای روانکار و کاربردهای آن
 36. "سمینار" رشته شیمی : بررسی و مطالعه فرایند تولید سوخت های مصنوعی به روش GTL
 37. "سمینار" رشته شیمی : ارزیابی عملکرد فرایند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی
 38. "سمینار" رشته شیمی: بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها
 39. "سمینار" رشته شیمی : روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی
 40. "سمینار" رشته شیمی : سیالات فوق بحرانی
 41. "سمینار" رشته شیمی : مدل Rate-based در ستون های تقطیر واکنشی
 42. "سمینار" رشته شیمی : فرایند های غشایی کلر آلکالی
 43. "سمینار" رشته شیمی : جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیوفیلتر
 44. "سمینار" رشته شیمی : مطالعه فرایند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش
 45. "سمینار" رشته شیمی : بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان
 46. "سمینار" رشته شیمی : بهینه سازی تولید اتیلن و پروپلین در مجتمع پتروشیمی مارون
 47. "سمینار" رشته شیمی :کاربرد MTBE به عنوان جایگزین تترااتیل سرب در بنزین
 48. "سمینار" رشته شیمی : ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری و صنعتی
 49. "سمینار" مهندسی شیمی : ارزیابی فن آوری GTL
 50. "سمینار" رشته شیمی : تکنولوژی GTL
 51. "سمینار" رشته شیمی :بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلا
 52. "سمینار" رشته شیمی : بررسی فرایند های خالص سازی گاز طبیعی
 53. "سمینار" رشته شیمی : بررسی انتشار گاز کلر در حوادث
 54. "سمینار" رشته شیمی : بررسی فرایند های تولید و جداسازی آروماتیک ها
 55. "سمینار" رشته شیمی : کاربرد و عملکرد پیل سوختنی
 56. "سمینار" رشته شیمی : بررسی مبدل های کاتالیستی خودرو
 57. "سمینار" رشته شیمی : بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل
 58. "سمینار" رشته شیمی : نیترات زدایی از آب آشامیدنی به روش تبادل یونی
 59. "سمینار" رشته شیمی : رطوبت زدایی از گاز با استفاده از جاذب های جامد
 60. "سمینار" مهندسی شیمی : تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتوکاتالیستی
 61. "سمینار" رشته شیمی: تصفیه شیرابه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته
 62. "سمینار" رشته شیمی : بررسی راکتور های حبابی و فرایند های GTL
 63. "سمینار" رشته شیمی – محیط زیست: ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری و صنعتی
 64. "سمینار" رشته شیمی – محیط زیست: ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی
 65. "سمینار" رشته شیمی – فرآیند: بررسي انجام واكنش هاي شيميايي در رآكتورهاي پلاسماي همراه پالس
 66. "سمینار" رشته شیمی – فرآیند: بررسی فرآیند های تولید و جداسازی آروماتیک ها
 67. "سمینار" رشته شیمی – فرآیند: بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی
 68. "سمینار" رشته شیمی – فرآیند: بررسی و مطالعه فرآیند تولید سوخت های مصنوعی به روش GTL
 69. "سمینار" رشته شیمی – محیط زیست: تصفیه شیرآبه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته
 70. "سمینار" رشته شیمی – فرآیند: کاربرد MTBE بعنوان جایگزین تترااتیل سرب در بنزین: ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی
 71. "سمینار" رشته شیمی – فرآیند: کاربرد و عملکرد پیل سوختی
 72. پایان نامه ارشد شیمی : پيشرانه هاي موشكي مايع ، ژل و هيبريد
 73. پایان نامه ارشد شیمی : مطالعه تجربی جداسازی اتیلن گلیکول از پسابهای آبی بوسیله فرایند تقطیر غشایی
 74. سمینار شیمی: بررسی تأثیر رسوب گذاری در اصلاح شبکه مبدل های حرارتی
 75. دانلود سمینار شیمی: ارائه یک الگوی بهینه برای تولید حلال های ویژه
 76. سمینار شیمی طراحی فرآیند: اکسایش زوجی متان در راکتور پلاسمای پالسی
 77. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: بررسی تجهیزات رکوپراتور برای بازیابی انرژی
 78. "سمینار" مهندسی شیمی: بررسی فعالیت کاتالیست های اسید جامد مصرفی
 79. سمینار شیمی طراحی فرآیند: بررسی روشهای بازیافت گازهای ارسالی به فلر
 80. "پایان نامه" شیمی فرآیند: شبیه سازی نرخ اتلاف انرژی در سیستم اختلاط مایع
 81. سمینار شیمی فرآیند: محاسبات طراحی فلر در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 82. "پایان نامه" شیمی محیط زیست: مدلسازی ریاضی گازشوی بیولوژیکی
 83. سمینار شیمی: مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فرازآوری مصنوعی
 84. سمینار شیمی فرآیند: مدلسازی ریاضی بازیافت انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی
 85. "پایان نامه" شیمی: تجربه آمونیاک از پساب و آب به روش فتو کاتالیستی
 86. سمینار شیمی: بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت
 87. سمینار شیمی طراحی فرآیند: بررسی اکسرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تبریز
 88. "پایان نامه" شیمی: بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه
 89. سمینار شیمی فرآیند: بررسی انجام واکنش های شیمیایی در راکتورهای پلاسما
 90. سمینار شیمی: شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج
 91. "پایان نامه" شیمی مهندسی فرآیند: بررسی عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز
 92. سمینار شیمی فرآیند: مدلسازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده
 93. پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند: شبیه سازی فرایند بازیابی ضایعات روغن های خودرو
 94. سمینار شیمی: کریستالیزاسیون اسیدفسفریک به وسیله سرمایش مستقیم
 95. سمینار شیمی: طراحی بخش سرد واحد الفین برای توالی های مختلف برج ها
 96. پایان نامه مهندسی شیمی: تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی
 97. سمینار شیمی: بررسی واکنش در شرایط اضطراری در مجتمع های پتروشیمی
 98. "پایان نامه" شیمی: پارامترهای موثر بر طراحی بیوراکتور حذف آمونیاک
 99. "سمینار" مهندسی شیمی فرآیند: بررسی فرآیند غشایی تصفیه آب همراه نفت
 100. "پایان نامه" شیمی: ارائه یک مدل ریاضی به منظور بررسی اثر گیاهان در پاکسازی خاک های آلوده
 101. "پایان نامه" شیمی طراحی فرآیند: بررسی راکتورهای حبابی و فرآیندهای GTL
 102. سمینار شیمی فرآیند: آشنایی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت بندرعباس
 103. سمینار شیمی: بررسی پساب های صنایع پتروشیمی و امکان تصفیه آن به روش استخراج مایع
 104. سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی و پیاده سازی پروتکل انتخاب مجموعه مسیر منفصل بهینه
 105. دانلود متن کامل پایان نامه ارشد شیمی درباره پیرانها
 106. دانلود پایان نامه شیمی با موضوع تكنولوژي و كاربرد درزگيرهاي پلي اورتان
 107. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی: مقایسه فرآیندهای نفوذ فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسیون قند
 108. متن کامل سمینار شیمی طراحی فرآیند: مدلسازی استخراج از دانه های گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن
 109. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی محیط زیست: شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیال
 110. دانلود "سمینار" مهندسی شیمی فرآیند: ارزیابی فن آوری GTL
 111. "پایان نامه" شیمی فرآیند: بازیابی سرب از پسماند باقیمانده از کارخانجات سرب و روی
 112. سمینار شیمی: اهمیت و لزوم ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در مجتمع های شهری و صنعتی
 113. "پایان نامه" شیمی فرآیند: بررسی امکان به کارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی
 114. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند: ارائه مدلی برای مدیریت HSE
 115. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فرآیند: شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان به روش CFD
 116. سمینار شیمی محیط زیست: بررسی روش های بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها
 117. "پایان نامه" شیمی: بررسی انتقال جرم درون قطرات و ارائه یک مدل جدید
 118. متن کامل سمینار شیمی فرآیند: مدلسازي جداسازي غشایی LPG از جریان هاي گازي با استفاده از شبکه عصبی
 119. "پایان نامه" شیمی: بهینه سازی و طرح فرایند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی
 120. سمینار شیمی محیط زیست: شبيه سازي هيدروديناميكي راكتورهاي هوايي با استفاده از cfd
 121. متن کامل سمینار شیمی طراحی فرآیند: شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین توسط نرم افزار Fluent
 122. سمینار شیمی طراحی فرآیند: بررسي و مطالعه فرآيند توليد سوخت هاي مصنوعي به روش GTL
 123. "پایان نامه" شیمی: ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن
 124. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیند: مدلسازی شبکه ای جریان در یک بستر فشرده
 125. متن کامل سمینار شیمی فرآیند: اصول طراحی خشک کن های پاششی برای خشک کردن فرآورده های بیولوژیک
 126. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فرآیند: بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 127. سمینار شیمی فرآیند: افزایش راندمان حذف رطوبت از گاز توسط دسیکنت ها از طریق افزودنی به آن ها
 128. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی فرایند: اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه تهران
 129. سمینار شیمی: ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی
 130. دانلود سمینار شیمی فرآیند: مدل rate-based در ستون های تقطیر واکنشی
 131. سمینار شیمی: تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران
 132. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی مهندسی فرایند: تاثير تغيير پارامترهاي عملياتي بر فرآيند پيش تفكيك ميعانات گازي
 133. متن کامل سمینار شیمی طراحی فرآیندهای نفت: بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون
 134. سمینار شیمی فرآیند: بررسی مدل سازی دینامیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان
 135. سمینار شیمی مهندسی فرآیند: بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی
 136. سمینار شیمی مهندسی فرآیند: جداسازی آرسنیک و جیوه از آب های فرآیندی
 137. سمینار شیمی مهندسی فرآیند: بررسی فرآیندهای تولید و جداسازی آروماتیک ها
 138. سمینار شیمی مهندسی فرآیند: شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزایش بنزین
 139. "پایان نامه" شیمی محیط زیست: مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته
 140. "پایان نامه" شیمی فرآیند: تبدیل مستقیم متان به اتیلن با استفاده از دو رآکتور کاتالیستی
 141. "پایان نامه" شیمی طراحی فرآیند: کریستالیزاسیون اسیدفسفریک به وسیله سرمایش مستقیم
 142. سمینار شیمی طراحی فرآیند: مدلسازی و شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال
 143. متن کامل سمینار شیمی محیط زیست: مدلسازی و شبیه سازی فیلتر بیولوژیکی برای حذف آلاینده های آلی
 144. "پایان نامه" شیمی: آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز
 145. سمینار شیمی فرایند: بررسی جداسازی LPG از جریانات گازی توسط فرایند غشایی
 146. سمینار شیمی مهندسی فرآیند: تولید انواع روغن های روانکار و کاربردهای آن
 147. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فرآیند: کاربرد CFD در مدل سازی دانه کاتالیست متخلخل تیتانیت پروسکایت
 148. سمینار شمی فرآیند: طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتو زایلین از مخلوط زایلین ها
 149. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: مدلسازی هیدروژناسیون روغن های نباتی در جهت کاهش ایزومر ترانس
 150. سمینار شیمی طراحی فرآیند: بررسی تولید گاز سنتز در راکتورهای پلاسمای مایکروویو
 151. سمینار شیمی فرآیند: عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان و آنالیز اکسرژی در سیستم پخت سیمان هگمتان
 152. متن کامل سمینار شیمی طراحی فرایند: مدلسازی کاهش فعالیت کاتالیست Pt – Sn/Al2O3 فرآیند دهیدروژناسیون
 153. "پایان نامه" شیمی فرآیند: ارزیابی و ارتقای قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد صنعتی
 154. "پایان نامه" شیمی محیط زیست: جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیوفیلتر
 155. "پایان نامه" شیمی فرآیند: بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان
 156. متن کامل سمینار شیمی فرآیند: بررسی پدیده کوالسنس در سیستم های پراکنده مایع و مایع بهم خور
 157. "پایان نامه" شیمی فرآیند: بررسی تولید گاز سنتز در راکتور کروناس پالسی
 158. متن کامل سمینار شیمی محیط زیست: ارتقاء کیفیت پساب خروجی از برکه های تثبیت به کمک مواد منعقد کننده معدنی
 159. سیمنار ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند صنایع نفت: طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC
 160. "پایان نامه" شیمی فرآیند: مدلسازی استفاده از فن آوری غشا در تصفیه گاز طبیعی
 161. سمینار شیمی: مدلسازی و شبيه سازی راکتور دوغابی سنتز فيشر – تروپش جهت تولید سوخت های سنتزی
 162. سمینار شیمی طراحی فرآیند: مدلسازی فرایند حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی
 163. "پایان نامه" شیمی: مدلسازی و شبیه سازی رآکتور واکنش زوج شدن اکسیداسیونی متان
 164. "پایان نامه" شیمی فرآیند: مدلسازی و شبیه سازی شکست آسفالتین با مدل سینتیکی تکه ای
 165. سمینار شیمی فرآیند: ساخت مدل آزمایشگاهی و مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی اختلاط
 166. متن کامل سمینار شیمی فرآیند: اندازه گيري ضريب نفوذ گازهاي N2 و CO2 و CH4 در هيدروكربن هاي نفتي
 167. "پایان نامه" شیمی محیط زیست: بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک
 168. متن کامل سمینار شیمی طراحی فرایند: مدلسازی سینتیکی واکنش های فرایند ISOMAX جهت ارتقاء برش های سنگین نفتی
 169. سمینار شیمی: مدلسازي رياضي غير فعال شدن سولفات زيركونياي اصلاح شده با پلاتين در فرایند الکیلاسیون
 170. "پایان نامه" شیمی فرآیند: مدلسازی سینتیکی واکنش های فرآیند visbreaking
 171. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی محیط زیست: حذف فتوکاتالیستی آمونیاک از پساب های صنعتی به وسیله نانو ذرات TiO2
 172. متن کامل سمینار شیمی محیط زیست: تصفیه شیرابه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته
 173. "پایان نامه" شیمی فرآیند: مدلسازی تصفیه فاضلاب حاوی آمونیم با روش ترکیبی نیتریفیکیشن جزئی
 174. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی: شبیه سازی فرآیند تولید متیل استات با استفاده از Rate-Baded Model
 175. سمینار شیمی طراحی فرآیند: مدلسازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی در مرکاپتان زدایی
 176. سمینار شیمی طراحی فرایندهای نفتی: مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی فرآیند خشک کردن
 177. "پایان نامه" شیمی فرآیند: مدلسازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به متانول
 178. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی محیط زیست: مدلسازی راکتور اختلاط کامل لجن فعال در تصفیه پساب شهری
 179. متن کامل سمینار شیمی: بررسی و انجام عملیات DATA RECONCILIATION در کوره های شکست حرارتی
 180. "پایان نامه" شیمی طراحی فرآیند: مدلسازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان
 181. متن کامل سمینار شیمی: مدلسازی ریاضی و تعیین پارامترهای موثر در فرآیند خشک کردن ضایعات سبزیجات
 182. متن کامل سمینار شیمی: طراحی و شبیه سازی مخلوط کن های استاتیکی و تدوین الگوریتم به کارگیری آن ها در مبدل های حرارتی
 183. سمینار شیمی طراحی فرآیند: مطالعه فرایند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش
 184. سمینار شیمی طراحی فرایند: بررسی کیفی علل ترک در سیلر درزگیرهای مصرفی در خودروسازی ها
 185. "پایان نامه" شیمی محیط زیست: مدلسازی انتشار گاز کلر در تاسیسات تصفیه خانه ها
 186. سمینار شیمی طراحی فرآیندهای نفت: مدلسازی ریاضی راکتورهای شعاعی جهت تولید استایرین
 187. سمینار شیمی مهندسی فرآیند: کاربرد MTBE به عنوان جایگزین تترااتیل سرب در بنزین
 188. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت: مدل سازي حلاليت گاز CO2 در مخلوط حلال هاي آمين دار
 189. سمینار شیمی محیط زیست: روش هاي بيولوژيكي در حذف سولفور از گاز طبيعي
 190. "پایان نامه" شیمی: بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کارخانه سیمان هگمتان
 191. "پایان نامه" شیمی: توسعه و تدوین الگوریتم طراحی مبدل های حرارتی فشرده پلیت – فین
 192. سمینار شیمی محیط زیست: مقایسه کارایی و اقتصادی سیستم های اسمز معکوس و الکترودیالیز
 193. "پایان نامه" شیمی: بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین به جای DEA در فرایند شیرین سازی گازها
 194. متن کامل سمینار شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفتی: شبیه سازی و بهینه سازی راکتور تولید بنزین از پلی اتیلن سنگین
 195. دانلود پایان نامه ارشد شیمی : مطالعه اثرات استريو الكتروني بر روي رفتار صورت بندي هاي محوري و استوايي
 196. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی : سنتز شیمیایی و شناسایی نانو­کامپوزیت­های پلی(3-متیل­تیوفن)/ SiO2
 197. پایان نامه شیمی آلی : نانو آمیزه های جدید از کو پلی (اتر- اورتان) با الگوی نرم – سخت
 198. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی آلی : طراحی و ساخت پلیمر قالب مولکولی ویژه با نانو ذرات سیلیکا
 199. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی : طراحی و بهینه سازی تولید بیودیزل از روغن سبوس برنج به روش ترانس استریفیکاسیون
 200. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی آلی : سنتز مشتق جدیدی از یک کتو دی آزیریدین از طریق آمیناسیون
 201. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی آلی : محاسبات ab initio‌ و QSAR داروهاي ضد سرطان كمپلكس هاي پلاتين و پالادیم
 202. دانلود پایان نامه شیمی : مطالعه وابستگی کمی ساختار – فعالیت سری پیریمیدینو پیریمیدین ها
 203. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی : محاسبات تابع چگالی خواص جذب 1-متیل-1-نیتروزواوره
 204. "پایان نامه" نفت: استفاده از مدل‌سازی هوشمند در فرآیند طراحی و عیب یابی عملیات حفاری
 205. "پایان نامه" نفت: افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک
 206. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده
 207. پایان نامه بررسی واکنش ترکیبات اسیدی آلی با استرهای استیلنی
 208. پایان نامه مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده
 209. پایان نامه مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید
 210. پایان نامه پیش بینی عملکرد غشاهای اسمز معکوس با استفاده ازبهینه سازی، مدل سازی ریاضی و حل مدل به کمک روشهای عددی
 211. پایان نامه سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازید
 212. پایان نامه بهينه سازي فرآيند بيوليچينگ سرباره مجتمع مس سرچشمه
 213. پایان نامه مطالعات آزمایشگاهی شکست سنگ های آهکی توسط لیزر فیبری
 214. پایان نامه بررسی تشکیل گونه منگنز-اکسو به وسیله منگنز پورفیرین : اوره-هیدروژن پروکسید
 215. پایان نامه شبيه سازي و بهينه سازي راكتور بيولوژيكي توليدكننده بوتانول
 216. پایان نامه کنترل فرکانس میکروشبکهAC با استفاده از کنترلر PI فازی در مد جزيره اي
 217. پایان نامه کارشناسی ارشد:ارتقای روش های مختلف پیش بینی فشاربخار مواد مختلف
 218. پایان نامه ارشد : بررسي عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن در برج جذب بستر سیال
 219. دانلود پایان نامه : حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو
 220. دانلود پایان نامه : ساخت کامپوزيت پلي پيرول بر روي پلي وينيل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متيل اورانژ از محلول هاي آبي
 221. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی
 222. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه ­های غذایی
 223. پایان نامه : مدلسازي، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه-ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون 1و3-بوتادین
 224. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی QSAR سمیت مایعات یونی
 225. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی
 226. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی
 227. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی
 228. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي برهمكنش كمپلكسهاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دي متيل تين دي كلرايد با F.S DNA
 229. پایان نامه اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ
 230. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي اثر امواج مايكروويو بر استخراج اسانس وتركيبات شيميايي موجود در برخي نمونه هاي گياهي
 231. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه سازی فرایند واجذب WF6 بر روی نانوجاذب NaF
 232. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت و آهن
 233. دانلود پایان نامه : مدلسازي، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه-ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون 1و3-بوتادین
 234. دانلود پایان نامه ارشد درباره آنتالپی تبخیر
 235. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی ونیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیلن بلو از محلول هاي آبي
 236. پایان نامه کارشناسی ارشد مدل‌سازي ريفرمر كاتاليستي مونوليتي خودگرمازا براي توليد هيدروژن براي پيل‌هاي سوختي
 237. پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون
 238. پایان نامه مدلسازی ترکیبی فرازآوری با گاز جهت بررسی اثر دما و ترکیب گاز تزریقی
 239. پایان نامه اثر مواد افزودنی بر مورفولوژی کریستال در فرآیند تبلور اگزالات کلسیم
 240. دانلود پایان نامه : مدل­سازی فرآيند توليد ترکيبات آلي با استفاده از سيستم پيل سوختي ميکروبي معکوس
 241. پایان نامه اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی
 242. پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات
 243. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازی پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی از پساب کارخانه زغالشویی
 244. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و بررسی اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت­های ترموپلاستیک پلی­یورتان- خاک رس اصلاح شده
 245. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:طراحی سیستم کنترل برای راكتور بستر سيال توليد پلي اتيل
 246. پایان نامه مدل سازی سینتیک خشک کردن چای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 247. پایان نامه سنتز و بررسي اثرات ضد دردي مشتق جديد از خانواده دارويي فنسيكليدينها
 248. پایان نامه کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي براي تشخيص مدل چاه هاي افقي
 249. پایان نامه بررسی آزمایشگاهی اکسایش الکتروشیمیایی فنل برای تصفیه پساب
 250. پایان نامه بررسی پارامترهای موثر بر تولید ژل آلومینا به روش سل- ژل
 251. پایان نامه : ساخت حسگر الکتروشیمیایی نانو ساختار جهت اندازه گیری میزان سم آلوده کننده آترازین موجود در آب و پساب ها
 252. پایان نامه شبیه‌سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز در شرایط حاد برودتی
 253. دانلود پایان نامه : طراحی پایه‌ی حلقه‌ی دریزو و استفاده ‌از حلال هیدروکربنی در فرایند نم‌زدایی در پالایشگاه فراشبند
 254. پایان نامه مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا
 255. پایان نامه : مدلسازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی
 256. پایان نامه بررسی اثر گلیکول ها و گلیکول اتر ها بر پدیده ی انسداد میعانی مدل سازی
 257. پایان نامه : ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از تکنیک HAZOP
 258. داملود پایان نامه ارشد : بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی¬تیوفن با استفاده از روش¬های آغازین و نظریه تابع چگالی
 259. دانلود پایان نامه:بررسي اثر غلظت سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه توليد نانو دارو با استفاده از روش رسوب حلال ضد حلال در ميکروکانالها
 260. دانلود پایان نامه : سنتز غربال های مولکولی سیلیکوآلومینو فسفات در ابعاد نانو و کاربردهای آن -در الکتروشیمی-
 261. دانلود پایان نامه : مطالعه آزمایشگاهی تولید اکسید آهن در مقیاس ریزساختاری با استفاده از روش ترسيب با ضد حلال فوق بحرانی
 262. پایان نامه ارشد : اندازه گیری ومقایسه مقادیر سرب وکادمیوم در زیتونهای سبز
 263. پایان نامه ارشد :به کارگیری N-گرافن دوپه شده با نانوذرات پلاتین و نانو کامپوزیت Pt-Fe
 264. پایان نامه بهینه‌سازی شبکه مبدل‌های پیش‌گرم واحد تقطیر80 پالایشگاه آبادان
 265. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه بیوگاز از پارچه های مواد پسماندی
 266. پایان نامه ارشد : پارامترهای موثر بر ساخت نانو کاتالیست Al2O3 – γ Ir
 267. پایان نامه تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی واجد یون­های نیکل
 268. دانلود پایان نامه دکتری : تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته
 269. پایان نامه کارشناسی ارشد تولید پروتئین تک یاخته از تفاله نیشکر در تخمیر حالت جامد در بیورآکتور سینی دار
 270. پایان نامه تجزیه‌ی الکتروشیمیایی فرمالدئید
 271. پایان نامه سنتز نانو ذرات سیلیکون دی اکسید از ضایعات روغن سیلیکون با استفاده از روش تف زاد
 272. دنلود پایان نامه ارشد : مطالعه آزمايشگاهي پدیده ی سایش گاز حاوی شن و قطرات مایع در خطوط لوله
 273. پایان نامه استفاده از مدل‌سازی هوشمند در فرآیند طراحی و عیب یابی عملیات حفاری
 274. دانلود پایان نامه : تولید بیو پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآتها وبررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیتهای پلیمری
 275. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی
 276. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي اثر امواج مايكروويو بر استخراج اسانس و تركيبات شيميايي موجود در برخي نمونه هاي گياهي
 277. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي برهمكنش كمپلكس هاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از ذرات نانو
 278. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبز در محلول آبی در حضور رادیکال های پرسولفات فعال شده
 279. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول بعنوان یک آلاینده مدل از ترکیبات دارویی
 280. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم
 281. پایان نامه ارشد : شبیه سازی پدیده ی کشش سطحی دینامیکی در سیستم های نفت-حلال بر اساس فرآیند نفوذ
 282. پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی واجد یون­ های نیکل و کاربرد آن برای اکسایش الکتروکاتالیزی متانول و فرمالدهید
 283. پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه و تعیین مشخصات نانوکامپوزیت های زیست تجزیه پذیر نشاسته و پلی وینیل الکل و کادمیم سولفید
 284. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه ترموديناميكي جذب برخي يون هاي فلزي بر روي برگ درخت Ziziphus اصلاح شده با نانوگرافن
 285. پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریا
 286. پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب
 287. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد میکروبی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC
 288. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسايي سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زيستي بر پايه‌ نانوهيبريد گرافن اكسيد – DNA
 289. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی کمپلکس­های جدید دارويی از گاليم و قلع و تيتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن­ها در درمان برخی رده ­هاي سلول­هاي سرطاني
 290. پایان نامه کارشناسی ارشد ساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازی پلی‌ اکریل‌ آمید کاتیونی
 291. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس و عصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران
 292. پایان نامه بررسي طيـف¬سنجي رزونانس مـغناطيسي هسته 31P و 27Al محلول¬هاي آلومينوفسفات و توصيف غربال¬هاي مولکولي سنتز شده پايه فسفاتي توسط تکنيک¬هاي FT-IR، XRD و SEM
 293. پایان نامه تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد
 294. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4
 295. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر
 296. پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج نقطه­ ی ابری اورانيم و اندازه­ گيری آن در نمونه ­های آبی به ويژه آب دريا
 297. پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از مدل سطحی برای بهینه سازی فرآیند هیدرولیز اسید رقیق از پوست سبز گردو برای تولید گلوکز
 298. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد امکان سنجی تبدیل میعانات گازی به سوخت های قابل مصرفی ( بنزین )
 299. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی الفین ها و رابرها
 300. دانلود پایان نامه:بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن
 301. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس
 302. دانلود پایان نامه:بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا / نانو دی اکسید تیتانیوم و اثر آن بر پارامتر­های رشد میکروبی اشریشیا کلی
 303. دانلود پایان نامه:بهینه سازی برج تقطیر با استفاده از مفهوم انتگراسیون حرارتی داخلی و تحلیل اکسرژی
 304. دانلود پایان نامه:تهیه نانولوله کربنی چند دیواره پوشش داده‌شده با پلی آنیلین به‌عنوان جاذب جهت حذف سریع رنگزای آبی مستقیم از پساب‌های صنعتی
 305. دانلود پایان نامه:تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت­های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا
 306. پایان نامه کارشناسی ارشد حل تشابهي جريان سكون متقارن محوريِ نانوسيال تراكم ناپذير بر روي استوانه ساكن با در نظر گرفتن مكش سطحي يكنواخت در سطح
 307. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون – نانو ذرات معدنی
 308. دانلود پایان نامه:سنتز کامپوزیت و نانوکامپوزیت پلی تیوفن / پلی استایرن با استفاده از پایدارکننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) در محیط آبی و بررسی ساختار شیمیایی و شکل شناختی محصول جهت جداسازی یون Zn2+
 309. دانلود پایان نامه:شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد
 310. پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه‌سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی
 311. دانلود پایان نامه:مدل سازی توزیع حباب ها در سیستم بستر شناور گاز- مایع به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
 312. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدل سازي جذب سطحي آمونياك بر روي كربن فعال با استفاده از سيستم استنتاجفازي – عصبي
 313. پایان نامه کارشناسی ارشد مدل سازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی اکسید تیتانیوم
 314. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی و بررسی شرایط فیزیکی تشکیل هیدرات در لوله‌های انتقال گاز
 315. پایان نامه مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب
 316. پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام
 317. پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی حذف کادمیوم از آب آشامیدنی
 318. پایان نامه کارشناسی ارشد ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون
 319. پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از باکتری های امولسيون کننده نفت سنگين در جلوگيري از رسوب گذاري در مسير خط لوله
 320. پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از ساقه‌ گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف
 321. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی با استفاده از گوگرد و خاک تصفیه روغن
 322. پایان نامه کارشناسی ارشد اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع و مایع پخشی در سرنگ
 323. پایان نامه کارشناسی ارشد اندازه گیری و مقایسه مقادیر سرب و کادمیوم در زیتونهای سبز مناطق علی آباد رودبار با استفاده از دستگاه جذب اتمی
 324. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ساختار الکترونی و خواص لیگاند شيف باز N4S2 و كمپلكس‌هاي آن با بعضي عناصر واسطه با استفاده از نظریه عامل دانسیته
 325. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي طيـف­ سنجي رزونانس مـغناطيسي هسته 31P و 27Al محلول­ هاي آلومينوفسفات
 326. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نظری اثر حضور ناخالصی های لانتانیدی بر روی ساختار الکترونی نانولوله های کربنی
 327. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت جهت استفاده در سکوهای نفتی
 328. پایان نامه کارشناسی ارشد بکار­گیری الکترود­های اصلاح شده با مایعات یونی و نانو­تیوب­ های کربنی برای اندازه ­گیری الکتروتجزیه­ ترکیبات اعتیاد­آور
 329. پایان نامه کارشناسی ارشد به کارگیری N-گرافن دوپه شده با نانوذرات پلاتین و نانو کامپوزیت Pt-Fe در سنجش­ های الکتروشیمیایی و تبدیلات انرژی
 330. پایان نامه کارشناسی ارشد پلی آمید و اترهای آروماتیک جدید فلوئوردار سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول و حل پذیری و گرماتابی و بلورینگی
 331. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر عصاره گیاه موسیر بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت پانکراس و کبد و کلیه رت های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین
 332. پایان نامه کارشناسی ارشد تهيه الکترودهاي کربن سراميکي و کربن شيشه اي اصلاح­ شده با نانولوله کربن و مولکول هاي کروسين
 333. پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه و بررسی فعالیت کاتالیزگری نانوکامپوزیت­ های تیتانیوم دی اکسید دوپه شده با تعدادی از عناصر لانتانیدی
 334. پایان نامه کارشناسی ارشد تولید بیوپلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآت ها و بررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیت های پلیمری
 335. پایان نامه کارشناسی ارشد حذف فلزات سنگين از فاضلاب‌هاي صنعتي با استفاده از نانو ذرات مگهمايت اصلاح شده با پليمرهاي سنتزي جديد
 336. پایان نامه کارشناسی ارشد ساخت و ارزيابی كاتاليزور واناديل پيرو فسفات حاوی كبالت و كاربرد آن در اكسيداسيون انتخابی الكل ها
 337. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3 اکسازین­ها با استفاده از ایمین­ های مزدوج و استر استیلنی و ترکیبات کربونیل­دار فعال
 338. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز گزینش­ پذیر برخی از مشتق ­های دی­ هیدرو­پیرانو کرومن از طریق واکنش­های سه ­جزئی با استفاده از نانوذرات منیزیم اکسید
 339. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز نانو ساختارهای آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات به روش سولوترمال
 340. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز نانوذرات مغناطیسی آهن پوشیده شده با هیدروکسی آپاتیت و بررسی عملکرد آن ها
 341. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و بررسی اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت ­های ترموپلاستیک پلی­یورتان خاک رس اصلاح شده
 342. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی پلی اتر و آمید های فلوئوردار جدید مشتق از 2،′2- بیس 1،′1- بای­نفتیل و انواع دی­اسیدها
 343. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل­ آلدهید و 3-آمینو استوفنونو کمپلکس­های Cu(II) آن­ها
 344. پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین و مطالعه کمی ساختار و ویژگی در آن ها
 345. پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه­ های غذایی
 346. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی
 347. پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی
 348. پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگ های آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین
 349. پایان نامه کارشناسی ارشد مدل‌سازی و شبیه‌ سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی
 350. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات Ab-initio و DFT بر روي پايداري ترموديناميكي نانولوله‌هاي بورون نيتريد و بررسي NMR آن در حلال‌هاي مختلف
 351. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه واکنش های چند جزئی در محیط آب میوه های طبیعی
 352. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره حذف گوگرد
 353. پایان نامه -تحقیق تجربی پارامتر های موثر بر روی پیل سوختی میکروبی تک محفظه ای با ساختار حلقوی با استفاده از پساب صنایع شکلات سازی
 354. پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا