دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

دو تركيب اثرات منفي در جذب ازت و فسفربر روي گياه دارند. نتايج حاصل از اين آزمايش با ساير تحقيقات در اين رابطه همخواني دارد (33).

كري راگر) 2000 ( در بررسي متابوليت هاي حاصل از سم كاپتان نشان داد در طي متابوليسم، كاپتان به THPI تبديل شده و همچنين گروه sccl3 كه عامل مهمي در خصوصيت قارچ كشي آن است از آن جدا مي شود (32).

لي و همكاران ( 1982) در بررسي سم فنوالرات اعلام كردند باقي مانده اين سم در خاك هاي با رس كم در حالت Trans، 4 تا 7 روز و براي حالت  Cis 23-10 روز، دماي 25 درجه سانتي گراد مي باشد (25).

2-3-3-  باقي مانده سموم شیمیایی ها در آب

آب وسیله اصلی جابجایی سموم شیمیایی در محیط زیست می باشد. این ترکیبات توسط باران و برف های ذوب شده و نیز رواناب زمین های کشاورزی و جنگل های تیمار شده با سموم شیمیایی به آب های زیرزمینی، رودخانه ها و نهایتا اقیانوس ها راه می یابند. یک بررسی طی سال های 1966 تا 1968 در آمریکا نشان داده که در 41 درصد نمونه های آب تجزیه شده رودخانه ها، غلظت سموم شیمیایی در حد 001/0 و در 8 درصد نمونه ها به 012/0 میلی گرم در لیتر می رسد. سموم شیمیایی از آب به سایر حلقه های زنجیره بیولوژیک وارد می گردند و مقدار آن ها به صدها و2-4- نقش باقي مانده سموم شیمیایی بر سلامتی و بهداشت جامعه

مدت هاست که وجود سموم شیمیایی پایدار شامل ترکیبات اصلی و یا متابولیت های آن در بدن موجودات زنده شناخته شده است. بدون تردید اولین سوال برای هریک از مصرف کنندگان مواد غذایی خطر تجمع سموم شیمیایی در بدن انسان می باشد (16).

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی