دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

 

 

بنابراین سخنرانی که برروی نوارضبط صوت ضبط شده است جزء اسنادوشواهدکتبی به شمارمی آیندهرچندفهم ودرک این متون از راه چشم صورت نمی گیرد.[1]    نکته قابل توجه مبحث هشتم : سردفتر

در راس دفاتر سر دفتر کسی است که شخصادارای مسولیتی مستقل ازدولت وقوای حاکم بوده وباتنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازوقوع نزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد.

واژه ترکیبی داده پیام  دربند 4عهدنامه 2005سازمان ملل متحدبه اطلاعاتی که باوسایل الکترونیکی مغناطیسی نوری یاوسایل مشابه تولیدارسال دریافت ویاذخیره می شودومحدودبه مبادله الکترونیکی داده ها پست الکترونیکی تلگراف تلکس یاتلکپی نمی شودتعریف شده است .[2]

مبحث نهم : کاداستر

طرح وعملیاتی است جهت انجام ونصب علائم ونشانه های مربوط به تحدیدحدوداملاک وحریم آنها.این طرح 20سال است که درکشورآغاز شده وبه گفته مسولین ازجمله تکالیف س.ث.ا.و.ا.ک دراجرای برنامه پنجم توسعه تبدیل سندهای قدیمی به سندهای کاداستری است.

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign

درعصرفن آوری اطلاعات وجایگزینی نوشته های کاغذی با الکترونیکی مساله حقوقی که مطرح می شود‚اثبات اینگونه مبادلات‚ صحت محتوای ذخیره شده وتعیین هویت طرفین مبادله است .طرفینی که اعلام اراده آنهادرمحیطی مجازی وبدون حضورفیزیکی صورت می گیرد وآنچه ردوبدل می شودداده هایی است که کامپیوتر آنهارابه زبان قابل فهم تبدیل وبه مخاطب ارسال می کند

  • به راحتی تولیدمی شوند.
  • به راحتی تمیزداده می شوند
  • بایدبه گونه ای باشندکه حتی الامکان به سختی جعل شوند
  • به طورفیزیکی تولیدمی شوند.

ازنظرنگارنده امضاه ءفیزیکی حرکات هدایت شده وپیچیده انگشتان به منظورایجاداثریاعلامتی منحصربه فردبرروی یک سطح می باشدکه می تواندبااستفاده ازیک وسیله نوشتاری ویابدون استفاده ازآن باشد.

تعریف سنتی ارائه شده از امضادراین سیستم هاوجودیک نوشته راضروری می داند.امادرفضای الکترونیکی که نوشته ها نمودبیرونی ندارندوتبادل اطلاعات دریک فضای مجازی صورت می گیردیک رمز یک  پیام یاهرروش غیرمادی می تواندتحت شرایطی ازارزش اثباتی امضابه مفهوم سنتی آن برخوردار گردد.[3]

[1] – عزیزی‚ غلام رضا ‚ بررسی تعریف سندازدیدگاه های گوناگون ‚همان منبع پیشین ‚ص 128

[2] –  جمالزاده بها ء آبادی  کرمان طیبه مقاله اعتباروآثارحقوقی اسنادالکترونیکی درقراردادهای بین المللی پایگاه نشرمقالات حقوقی حق گستر www.haghGostar.ir

[3]– زرکلام ‚دکترستار‚ استادیارگروه حقوق دانشگاه شاهد‚مقا له قانون تجارت الکترونیک وامضاء الکترونیکی ‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران www.notary.ir


 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق : بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران

دسته‌ها: دسته اصلی