دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

اکميجان و ديگران (1995، ص 45) ترکيب را به دو نوع ” ترکيب اوليه” و ” ترکيب فعلي يا نحوي” تقسيم مي کنند. در نوع اول عناصر سازنده واژه مرکب از نظر ساخت واژه اي ساده هستند و گويشوران يک زبان اين نوع واژه هاي مرکب را نسبتاً راحت مي سازند. اين نوع ترکيب بسيار زاياست. در نوع دوم، جزء دوم ترکيب مشتقي از فعل است.

بائر (1983) در کتاب “ساخت واژه زبان انگليسي” به تعريف ترکيب و بررسي انواع آن مي پردازد. به نظر وي ” ترکيب عبارت است از ساخت واژه هاي قاموسي جديد با استفاده از دو يا چند واژه قاموسي، و واژه قاموسي واحد انتزاعي واژگان است که به صورت هاي واژگاني تحقق مي يابد”. (ص 26)

به عبارت ديگر او معتقد است هنگامي که دو يا چند عنصر که به طور بالقوه مي تواند به عنوان ستاک به کار روند با يکديگر ترکيب شده و ستاک ديگري بسازند، صورت بدست آمده “مرکب” ناميده مي شود و ستاک قسمتي از واژه است که قبل از وند تصريفي قرار مي گيرد.

وند تصريفي، وندي است که صورت يک واژه را طوري تغيير مي دهد که بتواند در يک جايگاه نحوي معين قرار گيرد، بي آنکه در معناي ارجاعي يا شناختي واژه تغييري ايجاد شود( کاتامبا 1993، ص 51). وند تصريفي از طريق عملکرد قواعد تصريفي به ستاک ها افزوده مي شود و مشخصه هاي تصريفي را در آنها متبلور مي کند. وندهاي تصريفي معمولاً به هر پايه داراي مقوله مناسب افزوده مي شوند، بي آنکه در مقولۀ آن تغييري ايجاد کنند.

بنابراين در تعريف بائر، يک واژه قاموسي مرکب را مي توان واژه قاموسي دانست که دو يا چند ستاک بالقوه را در خود دارد و از آن جايي که هر ستاک بالقوه اي حداقل يک ريشه دارد بنابراين يک ترکيب حداقل بايد داراي دو ريشه باشد و اگر يکي از اين ستاک هاي بالقوه سازنده ي ترکيب، خود نيز مرکب باشد، صورت حاصل شده در بر گيرندۀ پيش از دو ريشه خواهد بود مانند waste paper basket، اما اين تعريف نمي تواند کاملاً قانع کننده باشد چون ممکن است بر صورت هايي که پيش از يک ريشه دارند فرايند هاي اشتقاقي نيز اعمال شود (. (school – matter̦ishدرچنين مواردي پايه فرآيند اشتقاقي يک “مرکب” است، اما خود واژه قاموسي مرکب نيست. براي رفع اين اشکال، بائر (1983، ص 20-28) مرکب را اينگونه تعريف مي کند:” مرکب” يک واژه قاموسي است که از دو يا چند ستاک بالقوه تشکيل شده اما فرايند اشتقاق بر آن اعمال نشده است.

وي بر اساس معيار معنايي، واژه هاي مرکب را به چهار گروه تقسيم مي کند.

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی