دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

 

کرد و روز چهارم را نزدیکان و خاصان خود اختصاص می داد. و در روز پنجم برای خانواده و خدم خود می گذاشت و به هر کدام آنچه که مستحق رتبه و اکرام بودند میداد. و «چون روز ششم می رسید از قضای حقوق  مردمان فارغ و آسوده شده بود ، برای خود نوروز می گرفت. و جز اهل انس و اشخاصی که سزاوار خلوت بودند کسی دیگر را نمی پذیرفت. در این روز آنچه که روز های گذشته برای شاه هدیه آورده بودند امر با حضار می کرد وآنچه می خواست تفریق می کرد و می بخشید و هر چه که قابل خزانه و تودیع بود نگه می داشت.(بیرونی،285:1352)  در واقع  در پنج روز نخستین این جشن ها شاه برای عموم مردم و طبقات پایین تر بار عام می داد و در روز ششم نژادگان را می پذیرفت.  (فردوسی،776:1374 بجلو)

بر طبق این ابیات در بار عام نوروزی، جای بارخواهان چنین بوده است؛ از همه نزدیکتر به خسرو موبد بوده است که این خود نشان از اهمیت طبقه روحانی را در این دوره را می رساند. چرا که اصولا و اساسا پایه قدرت گیری و نظام درونی ساسانیان بر اساس ریشه مذهبی و دینی پی ریخته شده بود. در این رابطه صاحب نوروزنامه می گوید: «آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا بروزگار یزدگرد شهریار که آخر ملوک عجم  بود چنان بوده است روز نوروز نخست کس از مردمان بیگانه ، موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پر می، و انگشتری، و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته «خوید سبز» رسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسبی و بازی و غلامی  خوب روی و سپس ستایش نمودی و نیایش کردی او را بزبان پارسی به عبارت ایشان، چون موبد  موبدان از آفرین بپرداختی سپس بزرگان دولت آمدندی و خدمت ها پیش آورندی». (خیام،18:1380)

بنا به گفته کریستنسن در روز اول دی ماه که در واقع در حساب سال شماری عتیق   «عید» محسوب    می شد را «خرم روز» می گفته اند. در خرم روز شاهنشاه از تخت به زیر آمده و لباس سفید می پوشیده و در،142:1379) قبل از اینکه اجازه ورود به این سفرا داده می شد آنها موظف بودند در حدود مرزی به انتظار ورود متوقف شوند.این مرزها عبارت بودند از:

  • مرز هیت: در واقع هیت در زمان ساسانی توقفگه سفیرانی بود که از راه شام به دربار ایران می آمدند.« شهری است به عراق و از گرد آن باره محکم، آبادان است و با نعمت و تربت عبدالله بن المبارک آنجاست.»(حدودالعالم،159:1340)
  • غدیب: توقفگاه سفیرانی بود که از راه حجاز به ایران می آمدند. .(محمدی،142:1379)
  • صدیفین
  • حلوان: توقفگاه سفیرانی بود که از سرزمین ترکان به دربار ایران می آمدند.« نام شهری است پر نعمت ، شهر کوچکی است در قهستان نیشابور و آن آخر حدود خراسان از جانب اصفهان است». ( دهخدا،9185،6:1377)
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دسته‌ها: دسته اصلی