دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

 اﺳـﺖ. ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎﯾــﺮز(1984)، در ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐــﻪازاﻟﮕــﻮی ﻧﻈــﺮﯾﮥ ﺗـﻮازن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨـﻨﺪ، ﻧﺴـﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺪف ﺗﻌﯿـﯿﻦ و ﺟﻬـﺖ ﺣـﺮﮐﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوراﺳﺖ ﮐﻪاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠـﺎدﻧﻮﻋـﯽ ﺗﻌـﺎدل درﻣـﯿﺎن ﻣـﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗـﯽ ﺑﺪﻫـﯽﻫـﺎ و ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ازﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﯾﺮز (1984) ﺟـﺎی ﺑﺤﺚ دارد. ﻧﮑﺘﮥاول اﯾﻨﮑﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫـﺪف ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴـﺖ و ﺗﻨﻬﺎ از روی ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮد و درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺨﺺﺑﺮای آنﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪاﺳﺖ. ﻧﮑﺘﮥدوم آﻧﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ درﻋﻤﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ درﻣﻔﺮوﺿـﺎت ﻧﻈـﺮی ﺗﺼـﻮرﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺪّ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ نتیجه گیری های ﻣﺘﻔﺎوﺗـﯽ درﺑـﺎرۀ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ (ﮔﺮاﻫﺎم، 2003) ﺳـﻮم اﯾـﻨﮑﻪﺑﺎﯾـﺪ، ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺳﻮد ﺳﻬﺎم درﯾﺎﻓﺘـﯽ و ﻋـﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻـﻞ ازداد و ﺳـﺘﺪ ﺳـﻬﺎمﻧﯿــﺰ ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗـﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. ﺧﻄﺮﺧﻨﺜﯽ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﺎﮐﯽ ازآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﻧﺎن دراوراق ﺑﻬﺎداری ﺻـﻮرت ﮔـﺮﻓﺘﻪﮐـﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻋـﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ازآن (ﭘﺲ ازﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت) ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع اوراق ﺑﻬﺎداراﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، در اﻟﮕﻮی ﻣـﺰﺑﻮر ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ، اوﻻً، ﻧـﺮخ ﻧﻬﺎﯾـﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و، ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ وﺑﻬﺮۀ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را ﮐﺴﺮ ﮐﻨﺪ. درﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺮض ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ، ﭘﺲ ازدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪآن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪداﺷﺖ ﮐﻪدر ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿـﺰ ﺳـﭙﺮﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﺑﺪﻫﯽ وﺟﻮددارد، وﻟـﯽ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان آﻧﻬﺎرادرﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد آرﺑﯿﺘﺮاژ ﮐﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮدرا ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪزﯾﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

 

2-3-1-5- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ

اراﺋﮥاﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﻧﻘﺶ زﻣﺎن در آﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻮظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰمدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦوﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺪورهای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد. در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ درﺑﺎرۀ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دورۀ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ، ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ. دراﯾﻨﺠﺎ، ﺑﺮایروﺷﻦﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع و ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮ، دو ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﮥ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮۀ ﻧﻘﺶ زﻣﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽآورﯾﻢ.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

دسته‌ها: دسته اصلی