دانلود پایان نامه

تمرکز دشمن)
نکته آنکه ترتیب نیرو همواره منفعل و passive است و فعال نیست. بلکه ناظر بر ترتیب نیروی دشمن میباشد. اما امکان فعال بودن آن نیز وجود دارد. چراکه اگر اصل انعطاف‌پذیری را رعایت کنیم می‌توانیم طراحی فعال نموده و سپس در مقابل آرایش دشمن نیز آرایش و ترکیب جدید بگیریم و تهدیدات را پاسخ دهیم. (طراحی آرایش نظامی –ترتیب نیرو – انفعالی بودن این روش)
نکته دیگر اینکه ما می‌توانیم به‌گونه‌ای آرایش بگیریم دشمن مجبور شود نسبت به ما ترکیب نیرو کند و ترکیب نیروی خود را نسبت به ما تغییر دهد. دشمن با ماهواره‌های خود دشمن را از خودی به شریک، رقیب، حریف، و نهایتاً دشمن بدل می‌کند و به خیابانها آورده و در مقابل نظام قرار می‌دهد. (طراحی آرایش رسانه‌ای –تلاش دشمن برای جلب مخاطب ما و تبدیل او به دشمن ما)
لذا مخاطب خاکستری که بین شریک تا رقیب و حریف، در نوسان است، سیال محسوب می‌شود. (طراحی آرایش رسانه‌ای –طیف‌بندی مخاطب از خودی تا دشمن- سیالیت و نوسان طیفی مخاطب)
باید خط مقدم را مثل خاکریز نظامی‌ها دید؛ که در منازعه کجاست؟ مثلاً در اقتصاد، خاکریز و خط مقدم، همان بازار است و رقابت برای فتح بازار می‌باشد. (طراحی آرایش رسانه‌ای –تشخیص خاکریز منازعه)
طراحی عملیات در امور نظامی، از پیچیدگی کمتری برخوردار است. چراکه با تعیین لجمن (لبه جلویی منطقه نبرد) و سپس تعیین استعداد نیرویی همه‌چیز مشخص می‌گردد. در طراحی عملیات ابتدا ما دشمنِ دشمن خود فرض میشویم و در نتیجه وضعیت ترتیب نیروی خود را می‌سنجیم.
ترتیب نیرو و ترکیب نیرو به‌صورت مداوم مستلزم به‌روزرسانی است. (طراحی آرایش رسانه‌ای –لزوم به‌روزرسانی دائم ترتیب و ترکیب نیرو)
در طراحی عملیات، سازمان‌های نظامی ترکیب نیرو توسط معاونت عملیات تهیه و ترتیب نیرو توسط معاونت اطلاعات تهیه می‌گردد. اما اگر در یک واحد تهیه شود، کیفیت طراحی بالاتر می‌رود. (طراحی آرایش رسانه‌ای –تمرکز طراحی در یک نهاد واحد)
منازعات:
1. سخت : نظامی
2. نیمه سخت : سیاسی- اقتصادی

دسته‌ها: دسته اصلی