دانلود پایان نامه

مأموریت ما آموزش، کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های برابر جهت فریلنسرها یا شاغلین خانگی و همچنین ارائه خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب است.

تمرکز عمده ما بر حوزه آموزش و ارائه خدمات ترجمه است و علاوه بر آن از برنامه نویسی کامپیوتر، طراحی و توسعه وب، گرافیک و خدمات نگارشی نیز حمایت می‌کنیم.

هدف ما ایجاد اشتغال، برای متخصصین و تسهیل در انجام پروژه ها برای کارفرمایان مختلف است.

به عبارت دیگر می‌کوشیم تا:

از طریق دوره ‌های تخصصی در زمینه آموزش ترجمه، مترجمانی کارآمد و خبره را مطابق با نیازهای شرکتی، سازمانی و تخصصی مشتریان بین المللی خود تربیت کنیم و همواره جنبه های دیگر صنعت ترجمه یعنی محلی سازی و جهانی سازی را نیز در نظر داریم تا مشتریان خویش را در رسیدن به اهداف اقتصادی و سازمانی شان یاری دهیم. و در عین حال مطمئن شویم که کیفیت خدمات، رضایت مشتری و کارمندان و انصاف در کسب و کار خویش رعایت می‌کنیم.

کن دو

اپلیکیشن کن دو

یادگیری زبان با لذت ! آموزش تصویری زبان انگلیسی همراه با طنز

یادگیری زبان با لذت ! آموزش تصویری زبان انگلیسی همراه با طنزیکی از بزرگترین مشکلات زبان آموزی که حتما” شما هم درگیر آن شده اید ” فرار ” بودن یادگیری زبان است. ما معنی عبارتی را یاد می گیریم ولی مدت کمی بعد آن را فراموش می کنیم. یکی از بهترین راه ها برای به خاطر سپردن معنی لغات و همچنین اصطلاحات زبان بدون فراموشی این است که آن را تصویری یاد بگیریم. در اینصورت آن معنی کاملا” در عمق ضمیر ناخودآگاه (ذهن ناهشیار)  ما می نشیند و دیگر از ذهن ما فراموش نمی …

توضیحات بیشتر

13 تغییرات پارادایم ها به سوي برون سپاري

پس از جنگ جهانی دوم مدل و نگرش حاکم بر فعالیتهاي یک شرکت بزرگ یکپارچه بود که هم مالک دارایی هایش بود و هم مدیریت و کنترل فعالیتها را خود راسا بر عهده داشت. در آن دوره متفکرانی چون مارکس کینز1 و گالبرایت2 در نظریه هاي اقتصادي خود و مدیرانی مثل هنري فورد3 در عمل جنبه هاي مثبت عملکرد اقتصادي صنایع بزرگ و تولید انبوه را مورد تأکید قرار می دادند و مدیران را به مجموعه سازي مختلط4 و یکپارچه سازي5 در همه ابعاد ترغیب می کردند و تمامی فعالیت هاي مربوط به تولید یک محصول درون شرکت انجام می شد. چهار انگیزه اصلی هم در وراي این استراتژي ها وجود داشت:

 

٢١ Marks Kinz  Galbraith

٣ Henry Ford

٥٤ Conglomertion Integration

1.این استراتژي ها به طور بالقوه امکان استفاده از مزایاي اقتصاد مقیاس1 را براي شرکت فراهم می کردند.

2.یکپارچگی افقی فرصت بهره مندي از یک قدرت بازار بزرگ تر را فراهم می نمود.

3.مجموعه سازي مختلط با افزایش دامنه و تنوع محصولات به طور بالقوه امنیت و اطمینان خاطر بیشتري را براي شرکت فراهم می نمود.

4.یکپارچگی عمودي کنترل بیشتر شرکت را بر مواردي همچون منابع مواد خام یا کانال هاي توزیع امکان پذیر می کرد.

به همین جهت در دهه هاي 1950 و 1960 نگرش مشترك عبارت بود از تنوع بخشی به محصولات ،گسترش شرکت و بهره مندي از مزایاي اقتصادي مقیاس اما در دهه 1970 شرکت ها به این موضوع رسیدند که فاقد چابکی لازم براي رقابت پذیري هستند و به این موضوع اذعان شده است که شرکت هاي بزرگ و جهانی در بازار ناکارامد می باشند و در دهه 1980 این ناکارامدي با شروع رکود اقتصاد جهانی همراه شد و این اعتقاد توسعه یافت که علت ناکارامدي شرکت ها پیوند و گسترش آنهاست. بنابراین اجماعی حاصل شد که استراتژي شرکتی باید سمت و سویی معکوس پیدا کند و شرکت ها براي افزایش انعطاف پذیري و خلاقیت بهتر است توان و تلاش خود را بر تعداد محدودي فعالیت متمرکز کنند.

در سال 1975 میلادي مفهومی تحت عنوان شفافیت دارایی ها توسط ویلیامسون2 توسعه یافت. ویلیامسون تئوري را بنیان نمود که مبتنی بر نیاز شرکت ها بر صرفه جویی در هزینه هاي تبادل3 بود.  بر اساس دیدگاه فوق هزینه ي تبادل بر اساس ویژگی هاي کالاي مبادله شده و نیز سرمایه گذاري شرکت مادر در شرکت تأمین کننده تعیین می شود. هرچه هزینه تبادل در یک صنعت بیشتر باشد تمایل شرکت ها براي روابط پیمانکاري کمتر شده و سازمان ها بزرگ تر می شوند و از سوي دیگر نیز افزایش هزینه ي دیوان سالاري داخل شرکت و کاهش انعطاف پذیري در بزرگ شدن بیش از حد شرکت ها جلوگیري کرده و آنها را به همکاري با شرکت هاي دیگر ترغیب می کند.

در دهه 1980 برخی دولت هاي غربی با هدف کوچک سازي بخش دولتی و کاهش تصدي گري اقدام به واگذاري برخی از فعالیت هاي خود به بخش خصوصی و پیمانکاران بیرونی نمودند. این اصلاح ساختار به دو صورت بر رویکرد برون سپاري تأثیر گذاشت:

  1. 1. نتایج اقدام فوق این باور را تقویت می کرد که پیمانکاران می توانند خدماتی را با کارامدي و اثر بخشی بیشتر نسبت به بخش هاي داخلی سازمان هاي داخلی ارائه کنند.

 

٢١ Economy of scale Williamson

٣ Transaction cost

2.برون سپاري خدمات بخش دولتی در بسیاري از حوزه هاي خدماتی موجب توسعه و رونق بازار این گونه خدمات گردید و سبب ایجاد و رشد شرکت هاي بزرگ خدماتی شد.

در دهه ي 1980 میلادي تغییري در سبک مدیریت پدیدار شد بدین صورت که در استراتژي هاي تجاري ایده تجارت محوري به ایده غالب تبدیل شد و مشاوران، مدیران شرکت ها را ترغیب به استفاده از این خط مشی کردند و از اوایل دهه 1980 میلادي گرایش و تمایل عمومی شرکت به ویژه در برخی حوزه هاي بازار در راستاي کاهش میزان یکپارچگی عمومی بوده است.

در دهه 1990 استفاده از شبکه تأمین کنندگان مورد استفاده ي خودروسازان ژاپن قرار گرفت و از سوي خودروسازان غربی هم تقلید شد. پس از آن صنایع داروسازي از جمله صنایعی بودند که اقدام به کاهش سطوح یکپارچگی عمومیشان کردند و تمرکز خود را بر فعالیت هاي تحقیق و توسعه و نیز توسعه ي برخی مراحل فرآیند تولید معطوف نمودند که ارزش آفرینی بالاتري نسبت به سایر فعالیت ها داشت و پس از آن صنایع الکترونیکی از جمله صنایعی بودند که در این مسیر گام برداشتند.

14 سابقه برون سپاري 

اگرچه کاربرد واژه برون سپاري در حوزه تولید و صنعت سابقه زیادي ندارد، اما موضوع جدیدي نیست و فراوان مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می رسد واگذاري فعالیت جمع آوري مالیات به پیمانکاران در زمان رومی ها نخستین شکل برون سپاري بوده است. در قرن هجدهم و نوزدهم میلادي در انگلیس عملیات نگهداري چراغ هاي خیابان، مدیریت زندان ها و جمع آوري مالیات فعالیت هاي واگذار شده به پیمانکاران بوده است. تقریبا در همین زمان در آمریکا و استرالیا تحویل محموله هاي پستی و در فرانسه ساخت و مدیریت خطوط راه آهن و توزیع منابع آب برون سپاري شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت قبل و همچنین در خلال انقلاب صنعتی، انواعی از برون سپاري اجرا شده است. اگر چه واژه برون سپاري براي نخستین بار در سال 1989 میلادي، براي تشریح تصمیم شرکت کداك1 جهت واگذاري انجام فعالیت هاي فناوري اطلاعات به یکی از شرکت هاي تابعه آي بی ام2 به عنوان یک راهبرد تجاري به کار رفت.