دانلود پایان نامه

هم نباشد.

 • کسب فرصت ها و موقعیت هاي تجاري بیشتر و دستیابی به بازارهاي جدید به واسطه دسترسی به شبکه ي تأمین کنندگان (گستره مناسبی از قابلیت هاي گوناگون و متنوع)
 • بهبود عملکرد عملیاتی همچون کیفیت بالاتر، افزایش بهره وري، زمان پیشبرد کوتاه تر، استفاده ي بهتر تجهیزات، افزایش خروجی ها و سود بیشتر.
 • دسترسی مناسب به بهترین تجربیات و کسب مهارت هاي جدید
 • افزایش و شتاب بخشیدن به توسعه از طریق بهره برداري و نفوذ در سیستم ها، فرآیندها و توانمندي توسعه یافته ي تأمین کننده 11-  دسترسی به خدمات جدید
 • بهبود مدیریت و کنترل
 • بهبود مدیریت ریسک
 • تحصیل و کسب ایده هاي نوآورانه
 •  

   

 • کسب وجهه ي تجاري مناسب به واسطه ي همکاري با پیمانکاران پیشرو ب:دلایل مربوط به امور مالی و هزینه ها 
 • 1-  کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده ي محصولات به واسطه دستیابی به تأمین کننده با عملکرد و ساختار هزینه هاي پایین تر  2-   ایجاد نقدینگی

  3-   تغییر هزینه هاي ثابت به متغیرها  ج:دلایل مرتبط با نیروي انسانی 

  • بهره مندي از خبرگی نیروي انسانی متعلق به پیمانکاران
  • متمرکز کردن توان و تعهد افراد بر فعالیت هاي محوري
  • حل مشکل (مثل مشکل پرسنلی و …)

  26– سطوح برون سپاري 

  در یک تقسیم بندي می توان برون سپاري را در دو حوزه ي ̎ محصولات̎ (ساخت و تولید) و ̎  ̎خدمات (امور پشتیبانی) مورد بررسی قرار داد. در حوزه ساخت و تولید امور تدوین تکنولوژي، ساخت قطعات، اجزاء و زیر مجموعه ها می توانند براي تولید به یک تأمین کننده واگذار گردند. برون سپاري می تواند در اموري مانند زیر انجام شود:

  • خدمات پشتیبانی، نگهبانی و امنیت ،سرایداري، خدمات غذا و …
  • خدمات و سرویس هاي اطلاعاتی
  • برنامه ریزي و کنترل پروژه
  • تدارکات
  • امور حقوقی کارکنان (لیست حقوق)
  • امور نیروي کار موقت
  • انبارداري و مدیریت موجودي
  • خدمات مسافرتی
  • خدمات رضایت مشتري

  اما از نظر دیگر برون سپاري را می توان به سطوح زیر تفکیک کرد:

  • فردي (نظیر واگذاري وظایف یک حسابدار یا تراشکار)
  • وظیفه اي (نظیر واگذاري وظایف بخش حسابداري یا تراشکاري)
  • فرآیند (نظیر واگذاري وظایف کل فرآیند تولید یک قطعه یا …)

  در تقسیم بندي دیگر برون سپاري را می توان را می توان به دو سطح عملیاتی و استراتژیک تقسیم کرد.

  برون سپاري استراتژیک زمانی است که با استراتژي هاي بلند مدت سازمان همسو بوده و بر آن سازمان تنظیم گردد. برون سپاري ممکن است کوتاه مدت باشد، ممکن است برخی برون سپاري ها مانند برون سپاري قطعات و نیز فعالیت هاي وظیفه اي و فردي بسیار کوتاه مدت حدود شش ماه باشند اما عموما برون سپاري فرآیندها زمان طولانی تري دارد.

   

                                      برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

  27– عوامل درون سازمانی موثر بر برون سپاري 

    

  • افزایش انعطاف پذیري سازمان در مقابل تغییرات محیطی: بهبود انعطاف پذیري در خصوص وضعیت هایی

  مطرح می شود که حجم برخی فعالیت ها در زمان هاي پیش بینی ناپذیر افزایش می یابد و کارکنان شرکت قادر به انجام به موقع و کارامد آن نیستند. هنگامی که حجم فعالیتی در زمان هاي مختلف سال نوسان دارد ،ممکن است حذف هزینه هاي ثابت مرتبط با کارکنان فعلی شرکت و انتقال فعالیت مزبور بر اشخاص خارج از سازمان که در قبال کار انجام شده حق الزحمه دریافت می کنند، مناسب باشد. این تصمیم موجب      می شود که هزینه هاي ثابت به هزینه هاي متغیر تبدیل شود.

  • کاهش هزینه هاي درون سازمانی: شرکت ها ممکن است به دلایل مختلف نظیر نا مناسب بودن وضعیت مالی یا افزایش سود آوري، بر صرفه جویی هزینه ها تأکید کنند. اگرچه کاهش هزینه ها از طریق واگذاري بخشی از فعالیت ها امکان پذیر است، اما در تمامی وضعیت ها به نتیجه درخور ملاحظه اي منجر نمی شود.

  موسسات تخصصی نظیر مراکز پردازش اطلاعات، معمولا کارهاي چندین شرکت را به طور متمرکز انجام   می دهند. این موسسات به دلیل تخصصی بودن و متمرکز بودن فعالیت ها در یک رشته خاص، هزینه بسیار پایین دارند و فعالیت هاي شرکت را با هزینه کمتري انجام می دهند.

  • بهبود خلاقیت: مدیریت می تواند یک بازسازي سازمانی کامل بر روي شرکت را اعلام کند و برون سپاري را مورد استفاده قرار دهد تا یک علامت تعجب بر روي قطعیت خودش قرار داده و به طور واقعی وضعیت جاري را تغییر دهد. با انجام دادن یک چنین اقدام قابل ملاحظه اي در آغاز بازسازي سازمانی، کارکنان خواهند دانست مدیریت درباره این تغییرات قاطعیت دارد و بسیار احتمال دارد که کارکنان در رسیدن به یک ساختار جدید در سازمان کمک رسانی کنند.
  • ارتقاء کیفیت ستاده قابل عرضه به مشتري: یک شرکت می تواند از راهبرد واگذاري بخشی از فعالیت هاي خودش به سایر موسسات به عنوان ابزار بازاریابی استفاده کند. بدین ترتیب شرکت منابع تأمین کننده کالا و خدمات مورد نیاز را به مشتریان بالقوه خود معرفی و به طور ضمنی اعلام می کند که چون بخشی از فعالیت هاي شرکت توسط برخی شرکت هاي معتبر انجام می شود، مشتریان می توانند نسبت به کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده اطمینان نمایند.
  •