دانلود پایان نامه

۳-۲-۱-۳. نقش ترغیبی و گون? زبانی ۵۴
۳- ۲-۱-۴. نقش فرازبانی و گون? زبانی ۵۴
۳- ۲-۱-۵. نقش همدلی و گون? زبانی ۵۵
۳- ۲-۱-۶. نقش ادبی و گون? زبانی ۵۶
۳- ۲- ۲. مقایس? زبان علم و زبان روزمره ۵۷
۳- ۲- ۳. مقایس? زبان علم و زبان ادبیات ۵۹
۳-۲-۴. معیارهای تمایز اثر زبانی از اثرادبی ۶۰
۳-۲-۴-۱. معیار ساختاری ۶۱
۳-۲-۴-۲. معیار نقشی ………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۲-۴-۳. معیار نشانهشناختی …………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۳-۲-۵. پیوستار زبان علم و زبان ادب ………………………………………………………………………………………….۶۴
۳-۳. برنامهریزی برای زبان و واژهگزینی …………………………………………………………………………………….. ۶۸
۳-۴. معضلات و تبعات وامگیری واژگان …………………………………………………………………………………….. ۷۳
۳-۴-۱. رشد در واژههای علمی و فنی ……………………………………………………………………………………….. ۷۴
۳-۴-۲. بیتوجهی گویشوران زبان به زبان فنی …………………………………………………………………………. ۷۵
۳-۵. ملاحظات تدوین فهرست واژههای دانشگاهی ……………………………………………………………………. ۷۷
۳-۶. فهرست ۵۷۰ واژهای کاکسهد ………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۳-۷. جمعبندی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱. مقدمه ۸۵
۴-۲. فهرست واژههای کاکسهد (۲۰۰۰) و برابرنهادهای آن ۸۵
۴-۳. روش پژوهش ۹۷
۴-۴. تحلیل میزان بازنمایی واژههای دانشگاهی در متون خواندن مرکز آموزش زبان فارسی قزوین ۹۸
۴-۵. جمعبندی ۱۰۴
فصل پنجم: نتیجهگیری
۵-۱. مقدمه ۱۰۹
۵-۲. مروری بر فصلهای پیشین ۱۱۰
۵-۳. ارزیابی سؤالها و فرضیهها ۱۱۱
۵-۳-۱. ارزیابی سؤال و فرضی? اول ……………………………………………………………………………………………۱۱۱
۵-۳-۲. ارزیابی سؤال و فرضی? دوم ……………………………………………………………………………………………۱۱۲
۵-۳-۳. ارزیابی سؤال و فرضی? سوم …………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۵-۳-۴. ارزیابی سؤال و فرضی? چهارم ……………………………………………………………………………………….۱۱۴
۵-۴. نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵
۵-۵. پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی …………………………………………………………………………….. ۱۱۶
کتابنامه
کتابنام? فارسی ۱۱۹
کتابنام? انگلیسی ۱۲۱
واژهنامه
واژهنامه فارسی به انگلیسی ۱۲۹
واژهنامه انگلیسی به فارسی ۱۳۲
پیوست
پیوست شماره ۱) فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد ………………………………………………………… ۱۳۷
چکید? انگلیسی ……………………………………………………………………………….. ۱۶۳

فهرست جدولها

جدول (۴-۱) زیرفهرست ۱ از فهرست واژههای دانشگاهی …………………………………………………………………….۸۷
جدول (۴-۲) زیرفهرست ۲ از فهرست واژههای دانشگاهی……………………………………………………………………..۸۸
جدول (۴-۳) زیرفهرست ۳ از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………………….۸۹
جدول (۴-۴) زیرفهرست ۴ از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………………….۹۰
جدول (۴-۵) زیرفهرست ۵ از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………………… ۹۱
جدول (۴-۶) زیرفهرست ۶ از فهرست واژههای دانشگاهی……………………………………………………………………. ۹۲
جدول (۴-۷) زیرفهرست ۷ از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………………… ۹۳
جدول (۴-۸) زیرفهرست ۸ از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………………… ۹۴
جدول (۴-۹) زیرفهرست ۹ از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………………… ۹۵
جدول (۴-۱۰) زیرفهرست ۱۰ از فهرست واژههای دانشگاهی…………………………………………………………….. ۹۶
جدول (۴-۱۱) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و کتاب خواندن سطح پیشرفته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
جدول (۴-۱۲) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و کتاب خواندن سطح میانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
جدول (۴-۱۳) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و کتاب خواندن علوم پزشکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
جدول (۴-۱۴) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و کتاب خواندن فنیمهندسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
جدول (۴-۱۵)واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و ۴ کتاب خواندن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

فهرست نمودارها
نمودار (۳-۱) پیوستار زبان علم و زبان ادب ………………………………………………………………………………………….. ۶۵
نمودار (۳-۲) پیوس
تار زبان علم، زبان خودکار و زبان ادب ……………………………………………………………………. ۶۷
نمودار (۴-۱) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و کتاب خواندن سطح پیشرفته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
نمودار (۴-۲) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و کتاب خواندن سطح میانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
نمودار (۴-۳) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و کتاب خواندن سطح پیشرفته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
نمودار (۴-۴) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و کتاب خواندن سطح پیشرفته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
نمودار (۴-۵) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و ۴ کتاب خواندن ……۱۰۴
نمودار (۵-۱) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و کتاب خواندن سطح پیشرفته ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
نمودار (۵-۲) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و کتاب خواندن سطح میانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
نمودار (۵-۳) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و کتاب خواندن علوم پزشکی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
نمودار (۵-۴) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) و کتاب خواندن فنیمهندسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

فصل اول
کلیات

۱-۱. مقدمه
زبان محمل اندیش? بشری است و انسانها برای ابراز احساسات، دستور دادن، شکایت کردن، درخواست کردن، دعوت کردن، تشکر کردن، موافقت کردن، سپاسگزاری، انتقال دانش و بسیاری اهداف دیگر از آن بهره میبرند. در واقع، زبان راهی برای بقا در اجتماع انسانی است و بدون آن بخش اعظم فعالیتهای بشری دچار نقصان و کمبود میشود. این موضوع در شرایطی که در دنیای امروز یادگیری زبانی غیر از زبان مادری اهمیتی بیش از پیش یافتهاست، بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به توجه دارد. اگر بپذیریم که زبان، نظام در هم تنیده ای از حوزه های معنی، آوا، نحو و واژگان۱ است، باید بر لزوم یادگیری هم? مؤلفه های زبانی، برای یادگیری زبان واقف باشیم. اینجاست که آشنایی با نوینترین روشها و رویکردهای علم آموزش زبان دوم/ خارجی نقش غیرقابلانکاری پیدا میکند. امروزه حوز? آموزش زبان به قدری گسترده شدهاست که مباحث تخصصی و جزءنگری همچون “زبان برای اهداف ویژه”۲، فهرست واژههای پربسامد، رویکرد محتوامبنا و مانند آن را به خود راه دادهاست. پس بجاست که در یاددهی و یادگیری هر زبانی، خود را به این روش و رویکردها مجهز کنیم.
۱-۲. بیان مسأله
اگر بهسان متقدمان عصر زبانشناسی نظری، همچون دوسوسور و گاردنر، نظام زبان را اصلاً و ذاتاً واژهبنیاد و تجلّی این نظام، یعنی گفتار، را متشکل از جملهها بدانیم، آن گاه میتوانیم ادعا کنیم که حتی تازهترین رویکردها۳ نیز، همانند روشتدریسهای سنتی که در آنها واژه عنصری اصلی و اساسی قلمداد میشد، از توجه به واژه غافل نشدهاند. به عنوان مثال، در رویکردی همچون آموزش تکلیفمدار۴ که تقویت توانایی زبانآموز در به کار بردن جملهها در بافت مناسب را اساس تدریس تلقی میکند، نمیتوان از آموزش واژه صرفنظر کرد. از این رو، بیراه نیست اگر معتقد باشیم هم? رویکردها و روشتدریسهای مطرحشده در زمین? آموزش زبان دوم/خارجی هر کدام به نوعی، مستقیم یا غیرمستقیم، قائل به تأثیرگذاری غنای دایر? واژگانی بر پیشرفت مهارتهای زبانی هستند. بنابراین، شکی نیست که تعیینکنندهترین لای? هر زبانی لای? واژههاست. اگر دستور هر زبان راه انتقال پیام در آن زبان است، واژه خود پیام است و طبیعی است که در ابتدای مسیر یادگیری و یاددهی زبان، ذهن را بیشتر از هر چیزی با واژه و گروههای اسمی و صفتی آماده کنیم و پرورش دهیم. گذشته از این، بسیاری از زبانآموزان زبان را به این دلیل میآموزند که در آینده مطالبی تخصصی را که به آن زبان نوشته شدهاند، بخوانند و درک کنند. متنهای تخصصی صرفنظر از این که مملو از اصطلاحات علمی خاص هر رشته هستند، حاوی واژههایی نیز هستند که در هر متن علمی میتوان آنها را به وفور یافت. مطمئناً دانستن این قبیل واژهها، به طور کلی به هم? زبانآموزانی که زبانی را با هدف آموختن یک رشت? خاص به آن زبان یاد میگیرند، بسیار راهگشا و مفید است. حال، با توجه به این که در ایران نیز دانشجویان بسیاری از کشورهای مختلف، برای آمادگی جهت تحصیل در دانشگاههای کشور، در مراکز آموزش زبان فارسی، مثل دانشگاه بینالمللی قزوین، مشغول به یادگیری زبان فارسی هستند، تهی? فهرستی از واژههای دانشگاهی فارسی لازم به نظر میرسد. وجود چنین فهرستی، فارسیآموزانی را که فارسی را با هدف آموختن علمی خاص یاد میگیرند یاری میکند تا با زحمت کمتر و اطمینان بیشتری در مسیر یادگیری زبان فارسی و سپس آن رشت? علمی گام
بردارند. پس، ضروری است که در فراهم کردن فهرست واژههای دانشگاهی فارسی همت بورزیم.
۱-۳.


0 Comments

No Comment.