دانلود پایان نامه

رانه و ابعاد آن…………………………………………………..۱۱۱
جدول۳-۴. شاخصهای توصیفی نمره کل خلق و خوی کودک و مولفه های آن……………………………………….۱۱۲
جدول -۴. همبستگی نمره کل متغیر طرد – پذیرش پدر و طرد – پذیرش مادر با نمره کل پرخاشگری……..۱۱۳
جدول۵-۴. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با نمره کل پرخاشگری…………………………………………۱۱۳
جدول۶-۴. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با ابعاد پرخاشگری………………………………………………..۱۱۴
.جدول ۷-۴. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیشبینهای رفتار پرخاشگرانه…………………………………………………..۱۱۶
جدول۸-۴. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد – پذیرش پدر، طرد – پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیشبینهای پرخاشگری کلامی…………………………………………۱۱۸
جدول ۹-۴. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیشبینهای پرخاشگری جسمی………………………………………………..۱۱۹
جدول ۱۰-۴. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیشبینهای خشم…………………………………………………………………..۱۲۱
جدول ۱۱-۴. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیشبینهای خصومت……………………………………………………۱۲۲
جدول ۱۲- ۴.تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مؤلفه های خلق و خوی دانش آموزان به عنوان پیشبینهای پرخاشگری غیرمستقیم…………………………………۱۲۴
جدول ۱۳-۴. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر به عنوان پیشبینهای نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا………………………………………………..۱۲۵
جدول ۱۴-۴.تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر به عنوان پیشبینهای نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین…………………………………………….۱۲۶

فهرست نمودارها
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
نمودار ۱-۳. بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم پدر)………..۹۶
نمودار ۲-۳. بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ……۱۰۰

چکیده
نام خانوادگی: کریمی
نام:حمیرا
شماره دانشجویی:۹۱۲۰۰۰۷
عنوان پایان نامه:رابطهطرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزن دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در فولادشهر
استاد/ اساتیدراهنما:دکتر سیروس عالی پور بیرگانی
استاد/ اساتید مشاور:دکتر منیجه شهنی ییلاق
درجه تحصیلی:کارشناسی ارشد
رشته:علوم تربیتی
گرایشروانشناسی تربیتی
دانشگاه :شهید چمران اهواز
دانشکده:علوم تربیتی و روانشناسی
گروه :علوم تربیتی
تاریخ فارغ التحصیلی :دی ۱۳۹۳ تعداد صفحه:۱۵۸
کلید واژه: طرد-پذیرش والدین، خلق و خو، پرخاشگری
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر فولادشهر بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. در این راستا ۱۹۶ نفر دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر)، پرخاشگری باس و وارن و مزاج کودکی میانه استفاده شد.
یافته ها نشان دهنده آن بود که طرد-پذیرش والدین و حواسپرتی بطور معنی داری پیش بینی کننده پرخاشگری دانش آموزان است. طرد-پذیرش پدر و آستانه ی حسی پیش بین های پرخاشگری کلامی در دانش آموزان، طرد-پذیرش مادر پیش بینی کننده پرخاشگری جسمی و خصومت در دانش آموزان و طرد-پذیرش مادر و حواسپرتی پیش بینی کننده خشم در دانش آموزان بوده، طرد-پذیرش والدین پیش بینی کننده های معنی دار پرخاشگری غیر مستقیم در دانش آموزان بودند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که طرد-پذیرش مادر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا و طرد-پذیرش پدر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین است

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
پرخاشگری یکی از شایع ترین اختلال های رفتاری دانش آموزان در مدارس می باشد که به صورت پرخاشگری فیزیکی، کلامی و رابطه ای قابل مشاهده است. آنچه باعث توجه محققان تربیتی به این اختلال رفتاری در مدارس شده است، آثار نا مطلوب آن بر حالات درونی فرد و پیرو آن رفتار بین فردی افراد است و همچنین باعث ایجاد تصویر منفی در بین همسالان و آموزگاران، طرد از سوی والدین و همسالان، افت تحصیلی،ترک تحصیل،مصرف مواد، بیماری و مشکلات دیگر می شود (شهیم، ۲۰۰۷).
تحقیقات صورت گرفته در زمینه اختلال های رفتاری، این نتیجه را در برداشته که در بروز این اختلال های رفتاری عواملی مثل خانواد
ه، به ویژه الگوی رفتاری والدین و عوامل ارثی و زیستی مثل شخصیت، سن،جنس و خلق و خوی کودک موثر است.خلق و خوی کودک چه به تنهایی و چه با توجه به محیط،عامل مهمی است که به صورت روانی و رفتاری در کودک نمود پیدا می کند و در تحول اجتماعی، شخصیت و سازگاری روانی کوکان نقش ایفا می کند.
مطالعات نشان داده است که رابطه والدین با فرزندان یک عامل حیاتی برای سازگاری روان شناختی فرزندان است و رفتار پرخاشگرانه فرزندان بیشتر حاصل خانواده های مشکل دار، دارای ساختار ناسالم و ارتباط نامطلوب والدین با فرزندان است که در این خانواده ها معمولا یک محرک استرس زا مانند عدم سازگاری زناشویی، عدم پذیرش فرزندان توسط والدین (فقدان صمیمیت، محبت، عشق، مراقبت، آسایش، حمایت و دیگر تظاهرات مثبت)، طرد والدین (فقدان احساسات مثبت و حضور گسترده ای از رفتارهای آسیب زای جسمانی و روان شناختی)، رفتارهای متفاوت والدین، کنترل روانی فرزندان توسط والدین و خلق و خوی دشوار آنها وجود دارد (شایگتو۱، منگلزدورف۲ و بران۳، ۲۰۱۴؛ اکسینر۴ و بایدر۵،۲۰۱۴؛ روهنر۶و خالقی۷، ۲۰۱۲؛ جولی۸ و آندر۹، ۲۰۱۱). پس بی تردید خانواده و چگونگی روابط میان اعضای خانواده و کیفیت ارتباط والدین و فرزندان و خلق و خوی خود کودک در شکل گیری اختلاهای رفتاری نظیر پرخاشگری نقش و اهمیت به سزایی دارد. بنابرین، برقراری محیطی گرم و صمیمی در خانواده و رابطه محبت آمیز بین والدین و فرزندان باعث کاهش پرخاشگری فرزندان و رفتارهای برون ریزی شده آنها خواهد شد و توجه به خلق و خوی کودک و شناخت بهتر آن به سلامت و رشد بهینه کودکان کمک شایانی خواهد کرد.
بیان مسئله
خانواه مهم ترین و اصلی ترین نهاد تربیتی جامعه است. استحکام خانواده و روابط آن منجر به شکل گیری سلامت روانی مطلوب تر برای ورود به جامعه بزرگتر می شود. هرگونه معضل و مشکلی که استحکام خانواده را خدشه دار نماید سلامت جامعه را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. خانواده سالم، خانواده ای است که میان اعضای آن بویژه والدین و فرزندان رابطه درست حاکم باشد) بی تردید خانواده و چگونگی روابط میان اعضای خانواده و کیفیت ارتباط والدین با فرزندان در شکل گیری شخصیت و رشد اجتماعی، عاطفی و عقلانی فرزندان نقش و اهمیت فراوانی دارد (محمودی قرابی، ۱۳۹۰).
یوگین۱۰( ۲۰۰۳، به نقل ازحسن پور، جلالی، شعیری و خزایی، ۱۳۹۲) باور دارد دامنه ای از رفتارهای پرخاشگرانه که در کودکان به چشم می خورد شاید در پرتو این حقیقت قابل درک باشد که عوامل زیادی در شکل گیری این رفتارها دخالت دارند، مثل عوامل بیرونی (جامعه، محیط، خانواده، آموزش و پرورش) و عوامل درونی (شخصیت، عوامل عاطفی، شناختی و عصب زیستی).
کراپ۱۱(۲۰۰۶) معتقد است مشکلات رفتاری، مانند بیش فعالی، بازداری، پرخاشگری و پرخاشگری انفعالی به راحتی می تواند ابراز شود چرا که کودک یا نوجوان روش مناسب برای غلبه بر محیط و ارتباط با اطرافیان خود نداشته و در مدیریت خشم مشکل داشته، بنابراین این نوع رفتار را بروز می دهد (به نقل از حسن پور و همکاران، ۱۳۹۲).
فارل۱۲، سالیوان۱۳، اسپسیتو۱۴و مایر۱۵(۲۰۰۵،به نقل از لی۱۶، ۲۰۱۴) بیان کردند، در سراسر فرهنگهای جهان اوایل نوجوانی دوره ای است که پرخاشگری به بالاترین سطح خود می رسد. قله پرخاشگری در اوایل نوجوانی است و پس از آن کاهش می یابد. این ممکن است به دلیل آن باشد که اوایل نوجوانی دوره بی ثباتی عاطفی، سرپیچی از چهره های اقتدار مانند پدر و مادر، ناامیدی برای رسیدن به استقلال و تجربه کردن تغییرات جسمی و روانی است. در چنین موقعیتی نمی دانند که چگونه با موقعیت های مشکل ساز برخورد و خود را کنترل کنند. این نکته توضیح می دهد که چرا آنها دست به اعمال پرخاشگرانه میزنند.
آندرسون۱۷ و بوشمن۱۸ (۲۰۰۲، به نقل از رجب پور، مکوندحسینی و رفعیی نیا، ۱۳۹۱) معتقدند، پرخاشگری۱۹ را می توان به عنوان رفتاری تعریف کرد که منجر به آسیب یا صدمه زدن به دیگران می شود. از جمله عوامل بیرونی در بروز رفتار پرخاشگری کودکان، عامل خانواده به ویژه الگوی رفتاری والدین است. از این رو نتیجه گرفته اند که بین بد رفتاری والدین و پرخاشگری کودکان ارتباط وجود دارد. اینکه والدی نسبت به کودک خود پذیرنده؛ یعنی عشق و احساس مثبتش را هم بصورت فیزیکی و هم بصورت کلامی ابراز کند (روهنر۲۰، ۲۰۰۷)، و یا طرد کننده؛ یعنی با خصومت، پرخاشگری و یا غفلت و مسامحه با کودک رفتار کند (روهنر، ۲۰۰۷)، همگی بر نحوه بزرگسالی که امروز کودک ما محسوب می شود تاثیرگذار است.اساس ارتباط سالم، محبت کردن، دوست داشتن و مبادله مهر و عطوفت است. محبت تقویت کننده ای مثبت است ولی باید در مورد زمان، مکان و میزان و چگونگی استفاده از آن دقت کرد.
روش و میزان باید با سن و سایر ویژگی های فرد تناسب داشته باشد اگر کودک در دوران رشد به قدر کافی دوست داشته شود یاد می گیرد خود و دیگران را دوست بدارد، در محبت کردن نباید افراط و تفریط کرد زیرا از سویی طرد کردن از خود، وابستگی به دیگران و مشکلات رفتاری را به دنبال می آورد و پذیرش بی حد و مرز، او را پرتوقع، لوس و از خود راضی به بار می آورد.
چنین فرزندانی از دیگران نیز محبت های آن چنانی را توقع دارند و زمانی که وارد اجتماع می شوند چون انتظارات آنها برآورده نمی شوند سرخورده، افسرده، پرخاشگر و در کل دچار اختلالات رفتاری می شوند.
در کل محققان حمایت خانواده، تعامل والدین، امیدواری و یاس والدین، تشویق و تنبیه فرزندان، ن
اامنی محیط خانه، مشارکت والدین در امور خانه و تحصیل فرزندان همه و همه را از عوامل مهم و تاثیر گذار محیطی در مشکلات رفتاری فرزندان می دانند.
از عوامل درونی تاثیرگذار در پرخاشگری کودکان می توان به مزاج۲۱ کودک اشاره کرد. یزد خواستی۲۲ و هاریزاکا۲۳ ( ۲۰۰۶، به نقل از یزد خواستی، ۱۳۸۹)، مزاج (خلق و خو) را به عنوان دامنه‌ی گسترده ای از صفات رفتاری که ریشه زیستی دارد تعریفکردند. روتبارت ۲۴و بیتس۲۵(۱۹۹۸، به نقل از یزد خواستی، ۱۳۸۹) باور دارند مزاج را می توان به صورت تفاوت های فردی و سرشتی نسبتا پایدار در شدت و کیفیت واکنش هیجانی، حرکتی، توجهی و خودنظم بخشی۲۶ تعریف کرد که حاصل تعامل عناصر زیستی و محیطی است.
برخی از محققان مانند پریور۲۷(۱۹۹۲) بیان می کنند که مزاج نقش مهمی در تحول اجتماعی، شخصیت کودکان و سازگاری روانی آنها ایفا می کند (به نقل از یزدخواستی، ۱۳۸۹). نتایج تحقیق لی (۲۰۱۴) حاکی از وجود رابطه بین مزاج و رفتار پرخاشگرانه ی کودکان می باشد. همچنین او ابراز کرد که رفتار پرخاشگرانه ی نوجوانان تحت تاثیر رفتار والدینی و ویژگی های مزاجی است و این مسئله در مطالعات قبلی هم بررسی شده است (دبو۲۸ و کلو۲۹، ۲۰۰۷؛زو۳۰، ژانگ۳۱و فارو۳۲، ۲۰۰۹). بسیاری از مطالعات گذشته تلاش کرده اند تا پرخاشگری را براساس ویژگیهای بیولوژیکی و مزاجی (زو و همکاران، ۲۰۰۹؛ جونگ۳۳، ۲۰۰۰) و رفتار والدینی (ویتارو۳۴، بارکر۳۵، بووین۳۶، برنگن۳۷ و ترامبلی۳۸ ، ۲۰۰۶؛ زو و همکاران ، ۲۰۰۹)، یافعل و انفعالات پیچیده میان مزاج وتجربیات اجتماعی با والدین وهمسالان (پاکر۳۹، روبین۴۰ و باکوسکی۴۱، ۱۹۸۸؛ لی، ۲۰۱۴) توضیح دهند. هدف از پژوهش حاضر هم این است که آیا طرد- پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه‌ آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟
ضرورت و اهمیت پژوهش
پژوهشگران و متخصصان بالینی به دلایل متعددی علاقه زیادی به مطالعه پرخاشگری کودکان نشان می دهند (ری۴۲، ۲۰۰۷؛ آستور۴۳، والاس۴۴، بهر۴۵ و فراویل۴۶، ۱۹۹۷، به نقل ازحسن پور و همکاران، ۱۳۹۲). چرا که پرخاشگری در دوران کودکی عامل خطرناک و مهمی برای بروز رفتارهایی چون گرایش به بزهکاری، ترک تحصیل و خشونت در نوجوانی و بزرگسالی است. تقریبا نیمی از کودکان ضداجتماعی رفتارهای


0 Comments

No Comment.