دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایاننامه‌ ارشد زبان و ادبیات فارسی
مقایسه و بررسی محورهای زبان و اندیشه در آثار منیرو روانی پور و بیژن نجدی
استاد راهنما:
دکتر سید کاظم موسوی
استاد مشاور:
دکتر جهانگیر صفری
پژوهشگر:
عفت امینی
مرداد ماه ۱۳۹۰
ن خلفهم سدا فاغشیناهم منهم فهم لایبصرون
لنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم منهم فهم لایبصرون
چکیده
ادبیات آیینه تمام نمای زندگی اجتماعی، روحیات و احساسات مردم روزگار و اوضاع حاکم بر آن است. انسان هنرمند از رویدادهای پیرامون خود تاثیر میپذیرد و بازتاب تأثیرات خود را از آنچه بر او گذشته است، در اثر هنری خود بازمینماید.
یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در بررسی ادبیات از اهمیت ویژه برخوردار است. چگونگی بازتاب مسائل اندیشگی جهان معاصر در ادبیات است. در این میان نمیتوان از تأثیر جامعه، محیط و جنسیت بر نوع اندیشگی آفرینندگان آثار ادبی غافل بود. نویسنده در هرکجا که زندگی کند علاوه بر عناصر و عوامل مختلف مطمئناً شرایط محیطی و اقلیمی و جنسیت بر مبانی اندیشگی و زبان او نیز تأثیرگذار است. منیرو روانیپور نویسنده جنوبی است که نتوانسته خود را از تاثیر اقلیم و جنسیت برکنار دارد. آثار او در جهت کشف هویت زنان و دفاع از حقوق آنان با تاثیری پذیری از فرهنگ بومی به نگارش درآمده است. بیژن نجدی شاعر و نویسنده شمالی با بهرهگیری از محیط شمال و رویدادهای جهان معاصر و تاثیرپذیری از زبان شعر، داستانهایی شعرگونه به نگارش درآورده است. این پایان نامه، پژوهشی است درباره اندیشه و زبان این دو نویسنده و تأثیر جنسیت و جامعه بر مبانی اندیشگی و زبان آنها و همچنین تأثیری که اقلیم و محیط زندگی بر زبان و اندیشه آنان گذاشته است.
کلیدواژه: ادبیات داستانی، اقلیم، جنسیت، جهان معاصر، روانیپور، بیژن نجدی
فهرست مطالب صفحه
فصل اول:
۱-۱ مقدمه———————————————————————————– ۶
۱-۲ اهداف اصلی طرح————————————————————————– ۹
۱-۳- ارایه فرضیات ۹
۱-۴- پیشینه تحقیق و بررسی منابع ۹
۱-۵- روش کار ۱۱
فصل دوم
۲-۱- پیشینه داستان نویسی ——————————————————————- ۱۲
۲-۱-۱-ادبیات داستانی———————————————————————— ۱۳
۲-۱-۲-رمان———————————————————————————۱۴
۲-۱-۳-داستان کوتاه————————————————————————– ۱۵
۲-۲- موضوع ——————————————————————————– ۱۷
۲-۲-۱- درونمایه —————————————————————————–۱۷
۲-۲-۲- اندیشه——————————————————————————-۱۷
۲- ۳- لحن———————————————————————————- ۱۸
۲-۴- سبک———————————————————————————-۱۹
فصل سوم
۳-۱- زندگی و آثار منیرو روانیپور———————————————————— ۲۰
۳-۲- اندیشه‌ها و مضامین اجتماعی و روانی (روان‌شناختی) ۲۲
۳-۲-۱-اندیشه زنان ۲۲
۳-۲-۱-۱- سیمای مرد ۲۴
۳-۲-۱-۲- زنان روشنفکر ۲۸
۳-۲-۱-۲-۱- طرد شدن زنان از خانواده ۲۹
۳-۲-۱-۲-۲-نفرت از زندگی اشرافی ۳۰
۳-۲-۱-۲-۳- کار و نوشتن ۳۱
۳-۲-۱-۲-۴-نداشتن خانه و سرپناه ۳۳
۳-۲-۱-۲-۵- تنهایی ۳۴
۳-۲-۱-۳- زنان و خانواده ۳۴
۳-۲-۱-۴- فرزند و وابستگی به فرزند ۳۶
۳-۲-۱-۵- انتظار ۳۹
۳-۲-۱-۶- ازدواج ۴۲
۳-۲-۱-۶-۱- ازدواج نامتناسب و اجباری- ۴۲
۳-۲-۱-۶-۲- ازدواج پاک و متناسب ۴۳
۳-۲-۱-۶-۳- ازدواج آزاد ۴۵
۳-۲-۱-۷- زنان و پیری ۴۶
۳-۲-۱-۸-آموزش و یادگیری ۴۶
۳-۲-۱-۹- اندیشه فمینیستی ۴۷
۳-۲-۲- اندیشه ناتورالیستی ۵۳
۳-۲-۳- فقر ۵۵
۳-۲-۴- فساد ۵۷
۳-۲-۵- کشف نفت ۵۸
۳-۲-۶-کمبود امکانات آموزشی ۵۸
۳-۲-۷- قاچاق ۵۹
۳-۲-۸- مهاجرت ۵۹
۳-۲-۹- تقابل سنت و مدرنیته ۵۹
۳-۲-۹- ۱- طبیعت گرایی(عشق به طبیعت) ۶۰
۳-۲-۱۰- عشق ۶۲
۳-۲-۱۰-۱-عشق زمینی————————————————————————۶۲
۳-۲-۱۰-۱-۱- عشق و عصمت ۶۳
۳-۲-۱۰-۱-۲ -عشق و عقل ۶۴
۳-۲-۱۰-۱-۳- عشق یک نیاز ۶۵
۳-۲-۱۰-۲- عشق آسمانی ۶۷
۳-۲-۱۰-۳- عشق به وطن(نوستالژی وطن) ۷۰
۳-۲-۱۱- جبرگرایی ۷۲
۳-۲-۱۱-۱-جبر تقدیر(تقدیرگرایی) ۷۲
۳-۲-۱۱-۲- جبر محیط ۷۳
۳-۲-۱۱-۳- جبر سنتها ۷۴
۳-۲-۱۲- زندگی ۷۵
۳-۲-۱۳- مرگ—————————————————————————— ۷۶
۳-۲-۱۳-۱- مرگ پذیری ۷۷
۳-۲-۱۳-۲- مرگ گریزی ۷۸
۳-۲-۱۳-۳- تناقضهای زندگی و زلالی مرگ ۸۱
۳-۲-۱۳-۴- اندیشه پس از مرگ ۸۲
۳-۲-۱۴- انسان شناسی ۸۲
۳-۳- اندیشه سیاسی ۸۴
۳-۳-۱- یاغی(مبارزان با استعمارگران) ۸۴
۳-۳-۲- حزب توده ۸۹
۳-۳-۳- درگیریهای سیاسی ۹۴
۳-۳-۴- مسائل سیاسی دهه ۷۰ ۹۷
۳-۳-۵- سیاست و فرهنگ———————————————————————-۹۹
۳-۳-۶- اندیشه جنگ————————————————————————۱۰۱
۳-۴- اندیشه فرهنگی و اعتقادی ۱۰۸
۳-۴-۱-پیشگویی و طالع بینی ۱۰۸
۳-۴-۲- اعتقاد به موجودات وهمی و خیالی ۱۱۰
۳-۴-۲-۱- یال ۱۱۰
۳-۴-۲-۲- اجنه ۱۱۰
۳-۴-۲-۳- بچه برو ۱۱۱
۳-۴-۲-۴-غولک ۱۱۲
۳-۴-۲-۵- آبی ۱۱۲
۳-۴-۲-۶-اهل غرق ۱۱۳
۳-۴-۲-۷-بوسلمه ۱۱۳
۳-۴-۲-۸- دی زنگرو ۱۱۴
۳-۴-۳- آداب و رسوم ۱۱۵
۳-۴-۳-۱- مراسم باران خواهی ۱۱۵
۳-۴-۳-۲- عزاداری ۱۱۶
۳-۴-۳-۳- کِل زدن ۱۱۶
۳-۴-۴- باورهای خرافی ۱۱۸
۳-۴-۵- اندیشه مذهبی ۱۲۱
۳-۵- زبان ۱۲۶
۳-۵-۱-کاربرد زبان بومی ۱۲۶
۳-۵-۱-۱- واژگان ۱۲۷
۳-۵-۱-۲- فعل های بومی ۱۲۹
۳-۵-۱-۳- مکان های بومی ۱۳۱
۳-۵-۱-۴-تشبیه بومی ۱۳۱
۳-۵-۲- لحن ۱۳۲
۳-۵-۳- سبک ۱۳۲
۳-۵-۴-تاثیر پذیری از بینش زنانه ۱۳۳
۳-۵-۵-کاربرد صفت ۱۳۳
۳-۵-۵-۱-دادن صفت انسانی به اشیاء ۱۳۳
۳-۵-۵-۲- بسامد بالای برخی صفات ۱۳۴
۳-۵-۶- نثر شاعرانه ۱۳۴
۳-۵-۶-۱- ایجاز ۱۳۵
۳-۵-۶-۲- تقدیم صفت بر موصوف————————————————————– ۱۳۵
۳-۵-۶-۳- درهم ریختگی اجزای جمله ۱۳۵
۳-۵-۶-۴- حذف فعل ۱۳۵
۳-۵-۷- فاعل قرار دادن اشیاء ۱۳۶
۳-۵-۸- توصیف ۱۳۶
۳-۵-۸-۱- فضا سازی برای بیان اندیشه ۱۳۶
۳-۵-۸-۲- توصیف طبیعت ۱۳۸
۳-۵-۸-۳- توصیف شخصیت- ۱۳۹
۳-۵-۹- ویژگی زبان زنانه ۱۳۹
فصل چهارم
۴-۱- زندگی و آثار بیژن نجدی—————————————————————- ۱۴۱
۴-۲- اندیشه‌های سیاسی——————————————————————— ۱۴۳
۴-۲- ۱- قیام جنگل ۱۴۴
۴-۲-۲- حزب توده ۱۴۷
۴-۲-۳- حادثه پاسگاه سیاهکل ۱۵۱
۴-۲-۴-آشوب های اوایل انقلاب ۱۵۱
۴-۲-۴-۱- کودتای ۲۸ مرداد ۱۵۲
۴-۲-۴-۲- ناامنی فضای سیاسی ۱۵۲
۴-۲-۴-۳- زندان و زندانیان سیاسی ۱۵۴
۴-۲-۴-۴- ترور سیاسی ۱۵۷
۴-۲-۴-۵- سرخوردگی سیاسی ۱۵۸
۴-۲-۵- نفت ۱۵۹
۴-۲-۶- جنگ ۱۵۹
۴-۳- اندیشه اجتماعی و روانشناختی ۱۶۲
۴-۳-۱- تقابل سنت و مدرنیته ۱۶۲
۴-۳-۲- از خود بیگانگی و تنهایی انسان معاصر ۱۶۳
۴-۳-۳- نگرش ناتورالیستی ۱۶۵
۴-۳-۴- انسان ۱۶۶
۴-۳-۴-۱- جبرگرایی ۱۶۶
۴-۳-۴-۲- تنهایی و انتظار ۱۶۷
۴-۳-۴-۳- یأس و اندوه ۱۶۸
۴-۳-۵-آزادی ۱۶۹
۴-۳-۶- مرگ ۱۷۰
۴-۳-۷-زن ۱۷۴
۴-۳-۷-۱-زن معمولی ۱۷۴
۴-۳-۷-۲-مادر ۱۷۷
۴-۳-۸- عشق ۱۸۰
۴-۳-۹- آنیما ۱۸۱
۴-۳-۹-۱- آنیما و مادر ۱۸۱
۴-۳-۹-۲- آنیما و آب ۱۸۲
۴-۳-۹-۳- آنیما و تجلی در اندام ۱۸۳
۴-۳-۱۰- پیری ۱۸۳
۴-۳-۱۱- بلوغ ۱۸۴
۴-۳-۱۲- فقر و ناتوانی ۱۸۵
۴-۳-۱۳- زندگی ۱۸۷
۴-۳-۱۴- طبیعت گرایی ۱۸۸
۴-۴- اندیشه فرهنگی و اعتقادی ۱۸۸
۴-۴-۱- مذهب ۱۸۸
۴-۴-۱-۱- زنان و مذهب ۱۸۹
۴-۴-۲- آداب و رسوم و باورهای بومی ۱۸۹
۴-۵- زبان ۱۹۱
۴-۵-۱- واژگان ۱۹۱
۴-۵-۲- آشنایی زدایی ۱۹۱
۴-۵-۲-۱- آشنایی زدایی موصوف و صفت——————————————————– ۱۹۲
۴-۵-۲-۲- آشنایی زدایی با استفاده از تصویرسازی————————————————–۱۹۲
۴-۵-۳- تصاویر ۱۹۳
۴-۵-۴-فاعل قرار دادن اشیاء ۱۹۳
۴-۵-۵- نثر شاعرانه ۱۹۴
۴-۵-۵-۱- جان بخشی————————————————————————۱۹۴
۴-۵-۵-۲- حس آمیزی ۱۹۴
۴-۵-۵-۳- تشبیه—————————————————————————-۱۹۴
۴-۵-۵- ۴- حذف مضاف ۱۹۵
۴-۵-۵-۵- آوردن صفت برای مضاف ۱۹۵
۴-۵-۵-۶- ترکیب وصفی مقلوب ۱۹۵
۴-۵-۶- شکستن روایت ۱۹۶
۴-۵-۷- ترکیب سازی ۱۹۶
۴-۵-۸- ایجاز ۱۹۷
۴-۵-۹-جابجایی ارکان جمله ۱۹۸
۴-۵-۱۰- تکرار ۱۹۸
۴-۵-۱۰-۱- تکرار فعل ۱۹۸
۴-۵-۱۰-۲-تکرار کلمه ۱۹۸
۴-۵-۱۰-۳- تکرار قید ۱۹۹
۴-۵-۱۱- توصیف ۱۹۹
۴-۵-۱۱-۱-توصیف اشخاص ۲۰۰
۴-۵-۱۲- لحن ۲۰۰
فصل پنجم
۵-۱- مقایسه و بررسی ۲۰۱
۵-۲- نتیجه گیری ۲۰۷
۶- منابع ۲۱۰
فصل اول
۱- مقدمه و معرفی طرح :
در مورد نثر و انواع آن تعریفها و توضیحات زیادی در کتب مختلف سبک شناسی و نثر فارسی ارائه شده است. “نثر فارسی در مجموع شامل کلیه آثار منثوری است که از قرن چهارم تا دوران معاصر در زبان فارسی نوشته شده است” (روزبه،۱۱:۱۳۸۴). این آثار منثور شامل قصه، داستان، رمان، داستان کوتاه و بلند … میشود که در جریان تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به نثر معاصر رسیده است. تجربه و آثار موجود در زبانهای مختلف بیانگر این موضوع است که در میان ملل و اقوام مختلف دوره کودکی نثر همزمان با دوره رسایی

دسته‌ها: No category

0 Comments

No Comment.