پايان نامه:بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

عنوان پایان نامه :  بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی تجدیدنظر از حکم اعسار طبق قانون اعسار، بین تجدیدنظر از حکم رد یا قبول اعسار در مورد هزینه‌ی دادرسی با تجدیدنظر از حکم اعسار در مورد محکوم به، تفاوت وجود دارد. طبق ماده (43) قانون اعسار در صورت صدور ادامه مطلب…

پايان نامه ارشد :بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

عنوان پایان نامه :  بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی اعسار از محکوم به بند اول:آیین دادرسی الف) دادگاه صالح همان طور که مذکور افتاد در حقوق ایران اعسار بر دو قسم است: قسم اول این که معسر توانایی پرداخت هزینه‌ی دادرسی را ندارد که این موضوع تحت عنوان ادامه مطلب…

دانلود پايان نامه :بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

عنوان پایان نامه :  بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی حق داشتن وکیل مجانی ماده (18) قانون اعسار مصوب 1313 که به وسیله‌ی ماده (694) ق.آ.د.م سابق نسخ گردیده، مقرر می‌داشت: «وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را به طور مجانی قبول کنند. تعیین وکیل مجانی در این ادامه مطلب…

دانلود پايان نامه ارشد:بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

عنوان پایان نامه :  بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی دادگاه صلاحیت دار و نحوه‌ی رسیدگی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی مطروحه را دارد، همان دادگاه مرجع رسیدگی به دعوای اعسار می‌باشد (ماده (24) ق.آ.د.م). تشریفات رسیدگی به دعوای اعسار بدین روش است که ابتدا خواهان دادخواست ادامه مطلب…