دسته اصلی

شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)-پايان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن – جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی برخى از فقها و صاحب‌نظران به دلیل نبود نصى خاص و روشن که بر حرمت شبیه‌سازى انسانى دلالت Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

پايان نامه حقوق گرایش خصوصی:شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن -حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی در برابر سه نگرش فوق که در نهایت اصل شبیه‌سازى انسانى را به‌عنوان اولى مجاز مى‌شمردند و تنها در Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

دانلود پايان نامه با موضوع شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن – حرمت ثانوى شبیه‌سازی انسانی برخى از فقهاى شیعه بر این نظرند که شبیه‌سازى انسانى فی‌نفسه و به‌عنوان اولیه اشکالى ندارد و به Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

دانلود پايان نامه ارشد حقوق:شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن تبیین شبهه یکى از پیامدهاى احتمالى مهندسى ژنتیک، ایجاد تزلزل در اصل تکلیف و یا مکلّف بودن انسان است؛ چون پیش‌بنیاد تکلیف عبودیت Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

پايان نامه شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن – حکم فقهی شبیه‌سازی امروزه در مجامع علمى، تقریباً شبیه‌سازى درمانى پذیرفته شده است و محل بحث و اختلاف‌آرا در شبیه‌سازى انسانى است. Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

دانلود پايان نامه با عنوان شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن دیدگاه فقهای شیعه دربارۀ حکم شبیه‌سازى انسانى، در میان فقهای شیعه اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ آنان دربارۀ شبیه‌سازى انسانى نظریات متفاوت و گاه متضادى Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

پايان نامه درباره شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن جواز محدود شبیه‌سازی انسانی برخى بر اساس نصوص موجود و به استناد اصل اوّلى در این مورد، شبیه‌سازى انسانى را مجاز شمرده‌اند، اما Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

بررسی وشناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)-پايان نامه حقوق

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن تاریخچه شبیه سازی اولین شبیه سازی در سال 1943 انجام شد سپس در سال 1997 درمورد گوسفندی بنام دالی ، به موفقیت رسید. Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)-پايان نامه حقوق گرایش خصوصی

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی در برابر سه نگرش فوق که در نهایت اصل شبیه‌سازى انسانى را به‌عنوان اولى مجاز مى‌شمردند و تنها در Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن – جواز محدود شبیه‌سازی انسانی برخى بر اساس نصوص موجود و به استناد اصل اوّلى در این مورد، شبیه‌سازى انسانى را مجاز شمرده‌اند، Read more…

By 993, ago