قابلیت پیش بینی، پرخاشگری کلامی

طرح پژوهش در سطح دانشگاه، با اخذ معرفی نامه از دانشکده، به معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش شهرستاناصفهان مراجعه شد و از آنها لیست دبستانهای دولتی شهرستان اخذ و نمونهگیری مربوط به پایایی و روایی ابزارها صورت گرفت. با جمع آوری داده هاو مشخص شدن پایایی و روایی ابزارها ادامه مطلب…

سبک های فرزند پروری، دانش آموزان دختر

و خوی کودکان (خشم / سرخوردگی وتلاش برای کنترل)، سبک های فرزند پروری (مستبدانه و مقتدرانه) را پیش بینی می کند؟ ۲. آیا سبک های فرزند پروری (مستبدانه و مقتدرانه)، خلق و خوی کودکان (خشم/ سرخوردگی و تلاش برای کنترل)، را پیش بینی می کند؟ یافته ها حاکی از آن ادامه مطلب…

مشکلات رفتاری، رفتار پرخاشگرانه

گریتنز۲۳۱، آنقنا۲۳۲ و میچلز۲۳۳، ۲۰۰۹)، ناراحتی های عاطفی (نلسون و کوان۲۳۴، ۲۰۰۹) و مشکلات رفتاری را در مدارس ابتدایی گزارش کرده اند. در مطالعه ای که توسط استون۲۳۵ و همکاران (۲۰۱۳) با هدف بررسی کنترل روانی والدین و برخی از ابعاد والدینی (پاسخگو بودن و کنترل رفتاری) و اثر آنها ادامه مطلب…

قابلیت پیش بینی، ویژگی های خلقی

حل مسئله است. این مهارت موجب می شود که فرد به احتمال بالاتری به هدف های خود برسد و ناکامی کمتری را تجربه کند. همچنین می تواند اختلافات خود با دیگران را به صورت یک مسئله در نظر بگیرد و به جای بروز رفتارهای خشونت آمیز سعی در بر طرف ادامه مطلب…

رگرسیون چندگانه، رفتار پرخاشگرانه

رانه و ابعاد آن…………………………………………………..۱۱۱جدول۳-۴. شاخصهای توصیفی نمره کل خلق و خوی کودک و مولفه های آن……………………………………….۱۱۲جدول -۴. همبستگی نمره کل متغیر طرد – پذیرش پدر و طرد – پذیرش مادر با نمره کل پرخاشگری……..۱۱۳جدول۵-۴. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با نمره کل پرخاشگری…………………………………………۱۱۳جدول۶-۴. همبستگی مولفه های خلق و ادامه مطلب…

آموزش زبان فارسی

واژههاست و در بقی? زیرفهرستها به طور میانگین ۴۰ درصد کل سرواژیتالیکها میشود. ۴-۳. روش پژوهشاساس این پژوهش فهرست واژگان دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) است که شامل ۵۷۰ خانواد? واژگانی میشود. از آنجا که در این خانوادههای واژگانی بیشتر واژهها در اساس با یکدیگر همریشه هستند و عموماً پسوندهای تصریفی (و ادامه مطلب…

آموزش زبان فارسی، دانشگاههای ایران

در هر دو زبان اول و دوم شود (کارسون، ۱۹۹۷: ۶۷۲). یک فهرست واژههای دانشگاهی در هدفگذاریهای شرکتکنندگان در دورههای زبانی۱۰۸ نقش تعیینکنندهای دارد. چنین فهرستی به زبانآموزان کمک میکند که به طور مستقل مطالعه کنند و اساس مناسبی برای انتخاب متن و تدوین فعالیتهای یادگیری۱۰۹ توسط طراحان دوره و ادامه مطلب…

آموزش زبان فارسی، مراکز تحقیقاتی

باید متوجه بود که واژهشناسی علم مستقلی شدهاست. نسبت واژهشناسی به زبانشناسی شبیه است به نسبت شیمی به فیزیک. گاهی شیمی را فیزیک الکترونهای آخرین مدار اتم میدانند. در هر صورت شیمی جدید زایید? فیزیک است ولی میبینیم که به لحاظ کمیت، شیمیدانها، تعداد مقالههای تحقیقی در زمین? شیمی، تعداد ادامه مطلب…

ملاحظات اقتصادی

زبان به ادبیات را در اختیار قرار دادن ماد? مورد نیاز آن برای خلقت‌گری و آفرینش هنری دانست. اما ادبیات نیز خدمات متقابلی را به زبان ارائه می‌دهد. شاید بتوان مهم‌ترین خدمت ادبیات به زبان را تغذی? زبان دانست. زبان در عرص? ایجاد ارتباط و انتقال پیام، به خصوص پیام‌های ادامه مطلب…

ساختار معنایی

برای واژههای اندونزیایی بود. در حالی که در زبان مالزیایی، در صورت موجود نبودن منابع داخلی، واژههای جدید فنی و تخصصی از انگلیسی گرفته میشد.۲. دو زبان برای وضع واژههای جدید روشهای مختلفی داشتند که تفاوتهایی در واژهشناسی و سبک املای آنها به وجود میآورد. در سال ۱۳۵۴/۱۹۷۵، راهنمای عمومی ادامه مطلب…