پایان نامه ها و مقالات

قابلیت پیش بینی، پرخاشگری کلامی

طرح پژوهش در سطح دانشگاه، با اخذ معرفی نامه از دانشکده، به معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش شهرستاناصفهان مراجعه شد و از آنها لیست دبستانهای دولتی شهرستان اخذ و نمونهگیری مربوط به پایایی و Read more…

By mitra4--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

مشکلات رفتاری، رفتار پرخاشگرانه

گریتنز۲۳۱، آنقنا۲۳۲ و میچلز۲۳۳، ۲۰۰۹)، ناراحتی های عاطفی (نلسون و کوان۲۳۴، ۲۰۰۹) و مشکلات رفتاری را در مدارس ابتدایی گزارش کرده اند. در مطالعه ای که توسط استون۲۳۵ و همکاران (۲۰۱۳) با هدف بررسی کنترل Read more…

By mitra4--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

رگرسیون چندگانه، رفتار پرخاشگرانه

رانه و ابعاد آن…………………………………………………..۱۱۱جدول۳-۴. شاخصهای توصیفی نمره کل خلق و خوی کودک و مولفه های آن……………………………………….۱۱۲جدول -۴. همبستگی نمره کل متغیر طرد – پذیرش پدر و طرد – پذیرش مادر با نمره کل پرخاشگری……..۱۱۳جدول۵-۴. همبستگی Read more…

By mitra4--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

آموزش زبان فارسی، دانشگاههای ایران

در هر دو زبان اول و دوم شود (کارسون، ۱۹۹۷: ۶۷۲). یک فهرست واژههای دانشگاهی در هدفگذاریهای شرکتکنندگان در دورههای زبانی۱۰۸ نقش تعیینکنندهای دارد. چنین فهرستی به زبانآموزان کمک میکند که به طور مستقل مطالعه Read more…

By mitra4--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

آموزش زبان فارسی، مراکز تحقیقاتی

باید متوجه بود که واژهشناسی علم مستقلی شدهاست. نسبت واژهشناسی به زبانشناسی شبیه است به نسبت شیمی به فیزیک. گاهی شیمی را فیزیک الکترونهای آخرین مدار اتم میدانند. در هر صورت شیمی جدید زایید? فیزیک Read more…

By mitra4--javid, ago