دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 8

    یزیکی+ نیارهای جسمانی+ حمل و نقل کانالی+ مکانیابی+ طرح+ تغییر برنامه ریزی شده+ برنامه ریزی+ فاز برنامه ریزی+ مفروضات برنامه ریزی+ مهندسی کارخانه+ سیاست+ ریسک سیاسی+ متغیر های سیاسی+ جمعیت+ مسیر سرمایه گذاری+ Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 7

    صیص منابع+ مزایای شغلی+ قائم مقام+ راهکار+ بدیل های تبلیغاتی+ نظرسنجی+ ابهام+ تحلیل+ مغازه اصلی+ سالانه+ بی نظمی+ پیش بینی+ بی تفاوتی+ متقاضی+ قرار ملاقات+ سهمیه بندی+ محاسبه ارزشیابی+ ارزیاب+ کارآموز+ رویکرد+ مناسب+ Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 6

  ولید سفارشی انبوه+ زمینه – آگاه+ مفهوم – آگاه+ “وابستگی به مدت (یک فرآیند)”+ رژیم صعودی / نزولی+ بازار صعودی+ بازار نزولی+ خط میانگین متحرک+ سازمان ماتریسی+ همراه بودن+ انجام دادن+ اکتساب+ در مقابل+ Read more…

By 92, ago