پایان نامه ارشد با موضوع: بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

    عنوان پایان نامه :   بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ نقش دولت های اسلامی در حفظ و ارتقاء جهان بینی اسلامی بسیار سنگین است.[1] گفتار دوم : انواع سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا) فعالیت بانک و تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار می‌دهد با ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه درباره: رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دست دادن مزیت رقابتی آنها می‌شود و سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی قوانین سختگیرانه‌ مرتبط با افشا در جهت افزایش شفافیت مطلوب نیست و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه :بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  در ایران به خاطر عدم وجود اوارق قرضه و سهام ممتاز منتشره توسط شرکت‌ها، محاسبه ساده‌تر نیز‌ می‌باشد. این تحقیق نشان داد که قیمت سهام و ارزش شرکت در جهت تغییر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه با عنوان: بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه :بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  شرکت ها هنگام تعیین ساختار مطلوب سرمایه به میانگین صنعت هم توجه می کنند ولی اگر شرایط ویژه شرکت ایجاب نماید، این آمادگی را دارند که به میانگین صنعت توجه کمتري ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان: بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه :بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   براساس این مدل، هر ر سرکت باید یک ساختار بهینه سرمایه را انتخاب نماید که هزینه ها و منافع حاصل از بدهی را مساوی نماید .با چن ین ساختاری ارزش ر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه :بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   ، نرخ رشد مورد نظر سهامداران را تأمين کرده، تا قيمت سهام پايين نيايد . حال اگر شرکت از اين محل يعنی سود تقسيم نشده سرمايه گذاري نکند و کليه سود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه :بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   بدهی)اوراق قرضه(شرکت دست خوش تغيير نمی شود . بنابراين چنانچه سياست ساختار سرمايه منجر به افزايش ارزش شرکت شود با ثابت ماندن ارزش بدهی، اين اضافه ارزش نصيب سهامداران می شود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

  عنوان پایان نامه : بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته  جدیدی را در آن رابطه مطرح می کنند. هدف نهایی از واکاوی ادبیات پژوهش، دستیابی به چارچوب نظری تحقیق است (ساعی ارسی، 1390). بنابراین در این فصل ابتدا مفاهیم ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

  عنوان پایان نامه : بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته  جدیدی را در آن رابطه مطرح می کنند. هدف نهایی از واکاوی ادبیات پژوهش، دستیابی به چارچوب نظری تحقیق است (ساعی ارسی، 1390). بنابراین در این فصل ابتدا مفاهیم ادامه مطلب…

توسط 92، قبل