پایان نامه بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی بر محافظه­کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده­ی بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی حسابداریپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)                                                                          رشته:حسابداری           گرایش: حسابداریعنوان:بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی بر محافظه­کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده­ی بورس اوراق بهادار تهرانپاییز 93 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان نامه  دوره کارشناسی ارشد حقوق (گرایش بین الملل) عنوان بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین و انتقال محکومین 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه:ارتباط بین مهارتهای سه گانه مدیریتی (فنی،ادراکی،انسانی) مدیران تربیت بدنی با کیفیت زندگی کاری و عملکرد …

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مدیریت ورزشی

گرایش :تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان : ارتباط بین مهارتهای سه گانه مدیریتی (فنی،ادراکی،انسانی) مدیران تربیت بدنی با کیفیت زندگی کاری و عملکرد مربیان ورزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی

(بیشتر…)

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش صنعتی سازمانی:ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

عنوان پایان نامه :ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی  محیط کاریشان، یک محیط سالم و سازنده باشد چرا که چنین سازمانی در جهت نگهداری منابع انسانی، که يك بعد آن در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش صنعتی سازمانی:ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

عنوان پایان نامه :ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی   برای انجام رفتارهای فرا نقشی انگیزه پیدا می کنند که احساس کنند مبادله اجتماعی به صورت عادلانه انجام گرفته است(پیتر[1]، 2003).   2-3-7- پیش آیندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی تعارض و ابهام نقش: افراد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه مقطع ارشد رشته روانشناسی گرایش صنعتی سازمانی:ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

عنوان پایان نامه :ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی  بعضی از کارمندان دیگر یک حالت تهوع و یا یک سردرد خفیف را دلیل موجه ای برای بیماری می دانند و مرخصی می گیرند. 3- تنوع وظیفه[1]: به میزانی که یک شغلی نیاز به استفاده ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس   -2-10-11. عوامل ساختاری مدل عوامل ساختاری شامل دو دسته عوامل ساختاری و همچنین سخت­افزاری سازمان بوده که بر ترکیب و روابط کارکنان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس   ◦پيامدهايرواني؛پيامدهايروانيفشارعصبيبستگيبهسلامتجسماني- روانيفرددارند.هنگاميكهاشخاصدرمحيطكاربافشارعصبيشديديمواجهميشوند،ممكناستدچارافسردگي،پرخوابييابيخوابيشوند. ممكناستفشارعصبيباعثبروزمشكلخانوادگيوناراحتيهاينيزبشود. پيامدهايجسمي؛فشارعصبيممكناستباعثبروزبينظميهايجسمينيزبشود. پيامدهايجسميفشارعصبيبروضعجسميفرداثرميگذارند. بهعوانمثال،بينناراحتيوحملهقلبيبافشارعصبيرابطهوجوددارد. سايرپيامدهايناشيازفشارعصبيشديدعبارتنداز: سردرد،كمردرد،زخممعدهوناراحتيهايمعده،ناراحتيهايپوستيمانندجوشصورتوكهير. پيامدهايسازماني: فشارعصبيپيامدهاييداردكهاثرمستقيمبرسازماندارند: ◦عملكرد: يكيازپيامدهايواضحفشارعصبيشديد،كاهشعملكردمناسبودرستاست. اينكاهشدرموردكارگراناجراييبصورتكيفيتضعيفكاروافتبهرهوريمتجليميگرددودرمی‎دهد، میزان آزادی عمل وکنترلی که افراد روی سرعت و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی درباره : بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس   ◦پيامدهايرواني؛پيامدهايروانيفشارعصبيبستگيبهسلامتجسماني- روانيفرددارند.هنگاميكهاشخاصدرمحيطكاربافشارعصبيشديديمواجهميشوند،ممكناستدچارافسردگي،پرخوابييابيخوابيشوند. ممكناستفشارعصبيباعثبروزمشكلخانوادگيوناراحتيهاينيزبشود. پيامدهايجسمي؛فشارعصبيممكناستباعثبروزبينظميهايجسمينيزبشود. پيامدهايجسميفشارعصبيبروضعجسميفرداثرميگذارند. بهعوانمثال،بينناراحتيوحملهقلبيبافشارعصبيرابطهوجوددارد. سايرپيامدهايناشيازفشارعصبيشديدعبارتنداز: سردرد،كمردرد،زخممعدهوناراحتيهايمعده،ناراحتيهايپوستيمانندجوشصورتوكهير. پيامدهايسازماني: فشارعصبيپيامدهاييداردكهاثرمستقيمبرسازماندارند: ◦عملكرد: يكيازپيامدهايواضحفشارعصبيشديد،كاهشعملكردمناسبودرستاست. اينكاهشدرموردكارگراناجراييبصورتكيفيتضعيفكاروافتبهرهوريمتجليميگرددودرمی‎دهد، میزان آزادی عمل وکنترلی که افراد روی سرعت و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل