دسته اصلی

اپلیکیشن کن دو : توانایی های خود را به درآمد تبدیل کنید- قسمت 4

… براي سازمان مشکل است، باید توجه داشت هر قراردادي که محکم و غیر منعطف منعقد شود، می تواند منشأ مشکلاتی در آینده شود. از همین رو ،امروزه بیشترین سازمان هاي برون سپاري کننده ترجیح Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

کندو-اپلیکیشن :توانایی های شما = کارخانه پولسازی- قسمت 2

هم نباشد. کسب فرصت ها و موقعیت هاي تجاري بیشتر و دستیابی به بازارهاي جدید به واسطه دسترسی به شبکه ي تأمین کنندگان (گستره مناسبی از قابلیت هاي گوناگون و متنوع) بهبود عملکرد عملیاتی همچون Read more…

By 92, ago