دسته اصلی

پایان نامه ارشد در مورد : بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) )

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی صفر بوده و فاقد كربن مي­باشد. در سطح هر ذره پرليت تعداد زيادي Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) )

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی بهترین زمان مصرف آن بستگی به درجه پوسیدگی کود دارد. کودهای نپوسیده در Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) )

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی ندارد (ویژه نامه باغدار، 1387). ايران در سال­های قبل از 1357 يكي از Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم Syngonium podophyllum – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :   بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم بیشترین مقدار روی قابل جذب به میزان 6/114 میلی‌گرم در کیلوگرم مربوط به تیمار ضایعات چای 45% + Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم Syngonium podophyllum- دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :   بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم براساس نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین(جدول 3-5 ) بیشترین ازت کل به میزان 42/2 درصد مربوط به Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم Syngonium podophyllum – پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :   بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم 23/20dc 11/28cdefgh 65/51bcde 43/63a 76/79hi 62/1b 1135/0fg 93/81dcef 98/20cdef ضایعات چای 35%+پرلیت35% + کمپوست فضولات کرم ابریشم 30% Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم Syngonium podophyllum- پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :   بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم 78/17de 42/21efghi 79/60abcd 20/47cdef 22/82gh 62/1b 1797/0 d 86/82dc 1/17efg کوکوپیت 30% + پرلیت 30% + کمپوست فضولات Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم Syngonium podophyllum – پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم   4- نتایج اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی براساس نتایج تجزیه واریانس جدول(4-1) تیمارها از نظر درصد خاکستر، درصد مواد Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم Syngonium podophyllum- دانلود

عنوان پایان نامه :   بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم اختلاف معنی‌داری در سطح 1% نداشته است( شکل 4-2 ). با توجه به( جدول 4-3 ) وجود فضولات Read more…

By 92, ago