دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران پایان نامه ارشد

  عنوان پایان نامه :  دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران  متمایز انتقال می یابد و بر فیلم داستانی تسلط دارد، قابل مقایسه است. لذا نکته این است که چه گونه «صدا» منطقاستدلالیازاویهدید یک فیلم را به ما می نمایاند. صدا به وضوح شبیه سبک است. همان چیزی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران

  عنوان پایان نامه :  دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران  متمایز انتقال می یابد و بر فیلم داستانی تسلط دارد، قابل مقایسه است. لذا نکته این است که چه گونه «صدا» منطقاستدلالیازاویهدید یک فیلم را به ما می نمایاند. صدا به وضوح شبیه سبک است. همان چیزی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد دکتری علوم سیاسی: تاثیر انگلستان در ایجاد بحران های سیاسیِ ایران از آغاز سلطنت پهلوی تا سال 1390

  عنوان پایان نامه : تاثیر انگلستان در ایجاد بحران های سیاسیِ ایران از آغاز سلطنت پهلوی تا سال 1390    – محققان تاریخی، در بیشتر موارد بر گزارش‌ها و مشاهدات کسانی متکی هستند که می‌توان در صلاحیت آن افراد و یا به حقیقت گزارش آنان شک کرد. محقق تاریخی، ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته حقوق سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید     پایان نامه ارشد : نقش تغـذیه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی – پایان نامه

عنوان پایان نامه :   یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی اولویت‌دادن به تجربه‌یِ زیسته است از جانبِ قانون. تجربه‌یِ زیسته است که بنا به آن، رئیس‌جمهورِ یک کشور، باید بومیِ آن کشور باشد. مطلعِ حاضر در علومِ انسانی، یک ابژه‌یِ استعماری است. این تئوری‌ها از تنِ من چه می‌خواهند؟ ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی – دانلود

عنوان پایان نامه :   یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی همخانوادگیِ اتنوگرافی و اتنومتدولوژی و شباهت‌هایِ موجود در این میان، نباید دلالت هایِ متفاوتِ اینِ اتنویِ مشترک را نادیده گرفت. محلِ ارجاعِ این اتنوها توفیر دارد باهم. اتنویِ اتنوگرافی یک قومِ صاحب زبان است؛ اتنویِ بقیه یک گروه است ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه در رابطه با : یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

عنوان پایان نامه :   یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی 1-   آن «اقلیم هایِ وجودیِ» متفاوت و هستی‌هایِ نامتجانسِ قومیِ موردِنظرِ شایگان که عطف به غرب، و البته بیوگرافیِ خود، آنها را پیش می کشد، در روابطِ همنشینیِ قومی در شمالِ خراسان، و عموما در ایران به‌چشم نمی‌خورد. به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد : یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

عنوان پایان نامه :   یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی اتواتنوبیوگرافی با وصیتنامه سخن گفت. ما میراثِ تحلیلیِ چندانی نداریم که برایِ سوژه هایِ خویش به جا بگذاریم؛ نداریم. اتواتنوگرافی برایِ پژوهشگر، یک جامه‌درانِ خانوادگیِ تئوریک است. حتی یادآوریِ صرفِ خاطرات هم گاهی برایم اخلاقی نیست. اسطوره‌یِ« آبرو» و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

عنوان پایان نامه :   یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی   شود. میل به کار دوباره. همین « نقش شخصیت در تاریخ» می‌تواند که موضوعِ جدیدم باشد. آیا پایان‌نامه‌ای که از آواره‌گیِ جبری می‌گوید، خود در خدمتِ آگاهی(به قوانینِ امرِ ضرور و جبری) و لذا نزدیکی به آزادی نیست؟ ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد در مورد : بررسی تحول جایگاه زنان در پژوهش ها و تفاسیر دانش باستان شناسی در ایران

عنوان پایان نامه :  بررسی تحول جایگاه زنان در پژوهش ها و تفاسیر دانش باستان شناسی در ایران کتاب اول با نام مسافرت دیولافوا در ایران ، شوش و کلده است.این کتاب یکی از منابع مفید برای تحقیق در تاریخ دوره قاجاریه و آشنایی با اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم ادامه مطلب…

توسط 92، قبل