دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع : مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

    عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی اعمال کرد عبارت از بازداشتن او از اضرار به غیر است.»[1] میل به این اصل را در زمینۀ Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع : مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

    عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی نیست. نه این که از حکم شارع، به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه درباره : مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

    عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی دارد و هیچ دلالتی بر حکم وضعی ضمان ندارد.از سوی دیگر قائلین به نافیه بودن لا در لاضرر،معتقدند Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه درباره : مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

    عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی نظر اول  نفی حکم ضرریبه نظر این دسته ، مراد از لاضرر، نفی حکم ضرری است. چنانکه ملاحظه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد درباره : مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

    عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی حدیث که هیچ ضرری در عالم خارج نیست نادرست است چرا که در زندگی اجتماعی نه تنها مصادیق Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد درباره : مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

    عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی نظر شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران را در مورد اتهام اسد دایر به قتل غیرعمدی نوروز در Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد درباره : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

    عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی -1-4-2-تسبیب قاعده تسبیب که یکی از قواعد متقنه فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچ گونه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه با موضوع : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

    عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی گفت این اقدام باعث اصلاح فرد در جامعه خواهد شد. و در پایان باید گفت هدف مسئولیت کیفری Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

    عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی غربی آورده که برخی از آنها در عمل، چنانکه باید اجرا نمی شود و برخی دیگر به بازنگری Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

    عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی  دیگر تعریف بیان می دارد: «مسئولیت مدنی، عبارت از مسئولیتی است که از قابلیت ارزیابی به مال برخوردار Read more…

By 92, ago