پایان نامه بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی بر محافظه­کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده­ی بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی حسابداریپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)                                                                          رشته:حسابداری           گرایش: حسابداریعنوان:بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی بر محافظه­کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده­ی بورس اوراق بهادار تهرانپاییز 93 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی در …

 متن کامل پایان نامه مقطع ارشد حسابداری                                                             دانشگاه آزاد اسلامی                     واحد دامغاندانشکده حسابداریپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوان:   بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان   بهار1394  (در فایل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ …

 متن کامل پایان نامه مقطع ارشد حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوان    ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   شهریورماه 1394 (در فایل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه اثر پیچیدگی محیط حسابداری برسود شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغاندانشكده مدیریت و حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حسابداریعنوان:اثر پیچیدگی محیط حسابداری برسود شرکتهای بورس اوراق بهادار تهرانتابستان  1394  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامهبررسی دیدگاه حسابداری بر پولشویی مدرن در استان همدان با توجه به مسئله فن آوری اطلاعات …

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :حسابداری

عنوان :بررسی دیدگاه  حسابداری بر پولشویی مدرن در استان همدان با توجه به  مسئله فن آوری اطلاعات در رشته حسابداری

گرایش:حسابداری

(بیشتر…)
توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد حسابداری :رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

  عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی    استفاده می‏شوند. به صورت کلی این شواهد نشان می‏دهد که مدیران به منظور اجتناب از سود غیره منتظره منفی، از این ابزار تحقق بخشیدن سود پیش‏بینی شده ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع :رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

  عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی    2-1 مقدمه در این فصل به تشریح مبانی نظری و پیشینه تحقیق خواهیم پرداخت. منظور از مبانی نظری، نظریه‏ها و فرضیه‏هایی است که تبیین رابطه بین دو ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با موضوع :رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

  عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی    واکنش بازار به سود غیر منتظره منفی، بزرگ‏تر از واکنش بازار به سودهای غیر منتظره مثبت بوده‏است. 2-2-2 مکانیزم‏های اجتناب از (مدیریت) سودهای غیر منتظره منفی شرکت‏ها ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

  عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی    -2 مدیریت سود واقعی شیپر(1989)درتحقیقخود عنوانکردکهمدیریتسودمی‏تواند فعالیت‏هایواقعیرانیزشاملشود. ایننوعمدیریتسودازطریقتغییر درفعالیت‏هایعملیاتیباهدف گمراه کردنذینفعانانجاممی‏شود. دستكاریفعالیت‏هایواقعیبر جریان‏هاینقدیودرپاره‏ایازموارد براقلامتعهدیتأثیرمی‏گذارند(ولی‏زادهلاریجانی، 1387). رویچودهری(2006)اینگونه بیانمی‏کندکهاگرچهاینگونه انحرافاتدرعملیاتشرکتدر رسیدنبهاهدافگزارشگریمالی بهمدیركمكمی‏كند،لیکنارزش شرکتراافزایشنمی‏دهد. روش‏های دستكاریفعالیت‏هایواقعیمانند كاهشقیمتفروشمحصولات بهمنظورافزایشفروشویاكاهش مخارجاختیاریدربحران‏های اقتصادی،ازجملهروش‏هایبهینه‏ای ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با موضوع :رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

  عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی    -2 مدیریت سود واقعی شیپر(1989)درتحقیقخود عنوانکردکهمدیریتسودمی‏تواند فعالیت‏هایواقعیرانیزشاملشود. ایننوعمدیریتسودازطریقتغییر درفعالیت‏هایعملیاتیباهدف گمراه کردنذینفعانانجاممی‏شود. دستكاریفعالیت‏هایواقعیبر جریان‏هاینقدیودرپاره‏ایازموارد براقلامتعهدیتأثیرمی‏گذارند(ولی‏زادهلاریجانی، 1387). رویچودهری(2006)اینگونه بیانمی‏کندکهاگرچهاینگونه انحرافاتدرعملیاتشرکتدر رسیدنبهاهدافگزارشگریمالی بهمدیركمكمی‏كند،لیکنارزش شرکتراافزایشنمی‏دهد. روش‏های دستكاریفعالیت‏هایواقعیمانند كاهشقیمتفروشمحصولات بهمنظورافزایشفروشویاكاهش مخارجاختیاریدربحران‏های اقتصادی،ازجملهروش‏هایبهینه‏ای ادامه مطلب…

توسط 92، قبل