حقوق

پایان نامه ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد M.A حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه  1393 Read more…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا

دانلود دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته حقوق ،  گرایش  حقوق خصوصی عنوان قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا خرداد 94 (در Read more…

By 92, ago
حقوق

دانلود   دانشکده حقوق و علوم سیاسی رساله جهت اخذ درجه دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی عنوان بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری آذر 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و Read more…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری

دانلود   دانشکده حقوق و علوم سیاسی رساله جهت اخذ درجه دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی عنوان بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری آذر 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و Read more…

By 92, ago
حقوق

قاعده منع محاکمه مجدد  در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی

قاعده منع محاکمه مجدد  در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی علی خالقی1، محمدعارف احمدی2ð دانشیار گروه حقوق جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پايان نامه کارشناسی ارشد:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

عنوان پایان نامه :  موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی جایگاه و مبنای توبة ساقط کنندة کیفر در آیات و روایات زیادی از توبه به عنوان مسقط مجازات و در Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

عنوان پایان نامه :  موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی -مفهوم مجازات مجازات مصدر باب مفاعله از ماده جزی است. ابن منظور چنین بیان می‌کند که، «جزاء به فتح جیم Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی-پايان نامه حقوق

عنوان پایان نامه :  موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی عظمت حدود در شرع اسلام، حدود از جایگاه ویژه ای برخوردار است که از جهات مختلف قابل بررسی می‌باشد. در Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی-پايان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی جایگاه  عملیات جراحی زیبایی تبیین جایگاه عملیات جراحی زیبایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع؛ بررسی Read more…

By 992, ago