پایان نامه ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد M.A حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه  1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری اطفال در دو نظام حقوقی

   دانشگاه آزاد اسلامی  عنوان : (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا

دانلود دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته حقوق ،  گرایش  حقوق خصوصی عنوان قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا خرداد 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود   دانشکده حقوق و علوم سیاسی رساله جهت اخذ درجه دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی عنوان بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری آذر 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری

دانلود   دانشکده حقوق و علوم سیاسی رساله جهت اخذ درجه دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی عنوان بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری آذر 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

قاعده منع محاکمه مجدد  در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی

قاعده منع محاکمه مجدد  در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی علی خالقی1، محمدعارف احمدی2ð دانشیار گروه حقوق جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران (تاریخ دریافت 11/11/1394- تاریخ تصویب: 2/9/1395) چکیده قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پايان نامه کارشناسی ارشد:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

عنوان پایان نامه :  موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی جایگاه و مبنای توبة ساقط کنندة کیفر در آیات و روایات زیادی از توبه به عنوان مسقط مجازات و در قوانین موضوعه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات صحبت به میان آمده ادامه مطلب…

موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

عنوان پایان نامه :  موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی -مفهوم مجازات مجازات مصدر باب مفاعله از ماده جزی است. ابن منظور چنین بیان می‌کند که، «جزاء به فتح جیم به معنی پاداش دادن به چیزی است و به همین معنی است «جزاءیه و علیه، ادامه مطلب…

موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی-پايان نامه حقوق

عنوان پایان نامه :  موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی عظمت حدود در شرع اسلام، حدود از جایگاه ویژه ای برخوردار است که از جهات مختلف قابل بررسی می‌باشد. در این قسمت ابتدا عظمت حدود در کلام و بیان شرع و سپس عظمت و شأن ادامه مطلب…

بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی-پايان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی جایگاه  عملیات جراحی زیبایی تبیین جایگاه عملیات جراحی زیبایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع؛ بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی آن هنگامی امکان پذیر است که ارکان، عناصر و پیشینه ادامه مطلب…