حقوق

پایان نامه پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین‌الملل و افغانستان

   پایان نامه کار شناسی ارشد رشته‌ حقوق جزا و جرم شناسی عنوان  پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین‌الملل و افغانستان  میزان(مهر) 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما Read more…

By 92, ago
حقوق

دانلود   دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی حقوق پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد        رشته:حقوق  گرایش:جزا و جرم شناسی عنوان: تحلیل مبانی مرور زمان در فقه اسلام و حقوق جزای Read more…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه بررسی جایگاه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق جزای افغانستان

دانلود جامعه المصطفی- واحد کابل پایان‌نامه ارشد حقوق گرایش جزا و جرم‌‌شناسی بررسی جایگاه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق جزای افغانستان   جوزا(خرداد) 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه Read more…

By 92, ago
حقوق

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : هتک حرمت املاک مسکونی و غیر مسکونی در حقوق کیفری ایران

(بیشتر…)

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

عنوان پایان نامه : نقش قوانين كيفري ايران در جرم زایی جرم انگاری معمولاً به دو صورت قانونی و قضایی صورت می­گیرد. در جرم انگاری تقنینی خود مقنن، بر اساس دلایل و ضرورتهای مختلف، اعمالی را Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

عنوان پایان نامه : نقش قوانين كيفري ايران در جرم زایی اگرچهمنبعومنشااصليقانونگذاري،مصوباتقوهمقننهاستواصلتفكيكقواواصلقانونيبودنجرائمومجازات­هاايجابميكندكهاينحقبهصورتانحصاريدرقوهمقننهباقيبماندوبههيچشخصيانهادديگريتفويضنگردد. با این وجود درعملبااستثنائاتيمواجهميشويم.اجرايوظيفه­يمهمتطبيقجرمباقانونبرعهدهدادگاههاستكهتفسيررسميقوانيناستكهاينموردرارويهقضائيمي­نامند. اصطلاحرويهقضائيدرتداولحقوقدانانبهدومعنيبهكارميرود. يكمعنيعامكهرويهقضائيبهمجموعآراءواحكاميكهدادگاههادرموضوعخاصيصادرميكننداطلاقميشودويكمعنيخاص،يعنيآراءهيئتديوانعاليكشوركهپيروياز آندربعضيازمواردبرايتمامدادگاهها (آراءوحدترويه ) درمواردديگربرايدادگاهمرجوعاليه (آراءاصراري)،الزامیاست.[1]ريشهتاريخيجرمانگاريقضائيبه اولينسالهايپسازپيروزيانقلاباسلاميبرميگردد. بااينتوضيحكهپسازپيروزيانقلاباسلاميوهنگاموضعقوانينجديدمسالهايكهمحلنزاعواختلافقرارگرفتوتوسطعدهايازفقهامورداعتراضواقعگرديداينبودكهدرامورمربوطبهتعزيراتباتوجهبهقاعدهفقهي “التعزيربمايراهالحاكم” مجازاتهايتعزيرينبايددرقانونتعيينگرددواختيارتعيينآنبايدبهقاضيشرعتفويضگرددكهپسازمدتهابحث وجدلسرانجامنظرحاكموغالببراينقرارگرفتكهبهدليلعدمشرايطقضاءاسلاميدرميانكليهقضاتدادگستريوبهمنظورجلوگيريازتشتآراءصدوراحكاممتعارض،اختيارجرمانگاريقضائيسلبگردد[2]امااينپايانجرمانگاريقضائيدرحقوق ما نیست وما در عمل شاهد دو نوع Read more…

By 92, ago