دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی:بررسی استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

  عنوان پایان نامه : استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده  بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی الف) بيان مسأله اساسي تحقيق با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

  عنوان پایان نامه : استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده  بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی الف) بيان مسأله اساسي تحقيق با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی درباره : استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

  عنوان پایان نامه : استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده  باشد، نام او در آگهی دوم درج­شده و تااتمام عملیات اگرهمچنان مالک و درقید حیات باشد، نام او به عنوان مالک Read more…

By 92, ago