پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

  عنوان پایان نامه : استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده  مطلب مندرج در ماده22 برای ثبت ملک در دفتر املاک و آثار آن است و بازشناسی این مطلب و تفکیک دقیق مطالب در برداشت صحیح از عبارات این ماده و نهایتاً تفسیر صحیح کلیّت مواد ق.ث ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد حقوق خصوصی: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

  عنوان پایان نامه : استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده  بخش دوم: فرض حقوقی ماده 22 ق.ث ماده 22 قانون ثبت مقرر کرده است: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک مزبور به اسم او ثبت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه حقوق خصوصی: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

  عنوان پایان نامه : استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده  عملیات مقدماتی آن تمام شده باشد ولی هنوز به ثبت دفتر املاک نرسیده باشد. و از اینجا معلوم می­شود که سند مالکیت رونوشت دفتر املاک است و دارای ارزش مستقل از دفتر املاک نمی­باشد و هر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی:بررسی استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

  عنوان پایان نامه : استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده  بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی الف) بيان مسأله اساسي تحقيق با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی آیا می توان با سند غیر رسمی (عادی) املاک ثبت شده را نقل و انتقال ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

  عنوان پایان نامه : استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده  بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی الف) بيان مسأله اساسي تحقيق با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی آیا می توان با سند غیر رسمی (عادی) املاک ثبت شده را نقل و انتقال ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه حقوق خصوصی: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

  عنوان پایان نامه : استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده  با توجه به ماده مرقوم برای رسمی محسوب شدن سند؛ سه رکن باید رعایت شود: اولاً به وسیله مامور رسمی تنظیم شود و مامور رسمی ممکن است مستخدم دولت باشد یا نباشد، ولی بایستی برای اینکار ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی درباره : استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

  عنوان پایان نامه : استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده  باشد، نام او در آگهی دوم درج­شده و تااتمام عملیات اگرهمچنان مالک و درقید حیات باشد، نام او به عنوان مالک ملک مورد ثبت وارد دفتر املاک خواهد شد و در سند صادره نیز نام او ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد حقوق خصوصی: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

  عنوان پایان نامه : استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده  باشد، نام او در آگهی دوم درج­شده و تااتمام عملیات اگرهمچنان مالک و درقید حیات باشد، نام او به عنوان مالک ملک مورد ثبت وارد دفتر املاک خواهد شد و در سند صادره نیز نام او ادامه مطلب…

توسط 92، قبل