پایان نامه ارشد در مورد : آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی

عنوان پایان نامه :  آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی   طرفین عقد همان‌گونه که با توافق و تراضی یکدیگر عقد را منعقد می‌سازند، به تراضی و توافق یکدیگر نیز می‌توانند آن را بر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی

عنوان پایان نامه :   بررسی شرایط  و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی ﻫ- محل تسلیم مبیع اگر چنانچه در حین عقد در خصوص محل تسلیم مبیع یا ثمن سخنی به میان نیامده باشد، و عقد، در خصوص محل تحویل مبیع یا ثمن به نحو اطلاق ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

عنوان پایان نامه : بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران  چنینعقدصلحیرا «صلحابتدایی»ویا «صلحبدوی»مینامند. گویاایناصطلاحنخستینباردرآثارمیرزایقمیوملااحمدنراقیبهکاررفته (قمی1413، ج3، ص133. نراقی، 1408، ص387). وپسازایشاندرمیانفقیهانوحقوقدانانرواجیافتهاست. به موجب ماده 758 قانون مدنی: «صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

عنوان پایان نامه : بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران  در پاسخ باید گفت چون در فقه و به پیروی از آن در حقوق ایران خیار تاخیر را ویژه عقد بیع و آن را مختص به بایع شناخته اند بنابراین نمی توان آن را به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل