آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی برای مثال، شخصی باغی را در سال گذشته دیده و باغ مذکور درختانی شاداب و سالم داشته است. شخص مذکور بنا به سابقه ذهنی، ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی – دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی ناشي از مالكيت است يعني وفق نظريه اخير هرگاه مبيع در مدت‌زمان خيار تلف شود از ملك فروشنده است و ضمان معاوضی ساقط نمی‌شود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی – پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی امام خمینی (ره) برای حل روایات موجود در این زمینه، به اقسام آن‌ها اشاره می‌کنند،[1] ازجمله دلالت آن‌ها به این‌که خیار تنها برای مشتری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی – پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی رکن اصلی ثبوت این خیار، مرافقت و عدم جدایی متبایعین و صدق افتراق آن‌ها عرفی است؛ اما در مورد اینکه منظور از عنوان «مجلس» ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی – دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی نظر امام خمینی (ره) در بالا ذکر شد؛ اما در حقوق مدنی ایران درصورتی‌که بایع از تسلیم مبیع خودداری کند، مشتری حق فسخ عقد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی

عنوان پایان نامه :  آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی   اعتباری خود را از زمان انحلال از دست می‌دهد و بدیهی است که از ادامه اثربخشی نیز بازمی‌ماند؛ بنابراین انحلال عقد دارای دو ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی

عنوان پایان نامه :  آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی بنامند نه «شرط فاسخ»؛ زيرا «شرط فاسخ» مفهوم تعليق را نمى‌رساند، هرچند كه در اصطلاح «شرط فاسخ» مى‌گويند».[1] برای مثال، مؤجر یا مستأجر شرط ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی

عنوان پایان نامه :  آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی   اما اگر انحلال و تقایل عقد باعث ایجاد ضرر برای شخص ثالثی شود، شخص ثالث حق دارد مانع انحلال عقد گردد و همان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی

عنوان پایان نامه :  آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی     ماهیت فسخ و اقاله خواهد شد؛ چراکه در این تفسیر هر اقاله‌ای عقدی است که قابل‌فسخ و اقاله نیست، مگر این‌که به‌وسیله ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد در مورد : آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی

عنوان پایان نامه :  آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی   طرفین عقد همان‌گونه که با توافق و تراضی یکدیگر عقد را منعقد می‌سازند، به تراضی و توافق یکدیگر نیز می‌توانند آن را بر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل