موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 20

    ت از مراحل متوالی رشد و توسعه که سازمان از آنها عبور می کند.”+ مراکز رشد علمی و دانشگاهی این نوع مراکز رشد+ معمولاً توسط مراجع علمی و دانشگاهی برای توسعه اقتصادی و کاربردی کردن دستاوردهای واحدهای فناوری‌های نو و جدید در زمینه‌های بخصوصی و تأمین منابع مالی ادامه مطلب…

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 17

      شرکت های فرعی+ شرکت های عضو+ همکاران+ نرخ بارور+ معیار بی اساس+ پول بدون پشتوانه+ غایب گرایی تخیلی+ دارایی موهوم+ دارایی ساختگی غیر واقعی+ دریافت کننده موهوم+ ذینفع صوری+ دریافت تضمین از کارکنان+ بیمه نامه خسارت ناشی از سرقت+ بیمه درستکاری+ امانتدار+ امین+ حسابداری امانی+ حسابداری سپرده ادامه مطلب…