پایان نامه ارشد با موضوع: ارتباط و بررسی بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی

    عنوان پایان نامه : رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی باشند ) این افراد در حقیقت بندرت می توانند ارتباط رضایت بخشی با سایرین برقرار کنند ، این کیفیت موجب تشدید ناراحتی و خجالت آنها شده و در تمام ارتباطات نسبت به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری

  عنوان پایان نامه : تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری    بپوشاند در مالکیت شخصی در حالت برداشت ماشینی و دستی در منطقه به ترتیب 462و 554ریال به ازای هرکیلوگرم گندم برآورد شد. متغیرهای توضیحی منظور شده در مدل  توانستند2.55درصد تغییرات ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی: تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری

  عنوان پایان نامه : تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری      بپوشاند در مالکیت شخصی در حالت برداشت ماشینی و دستی در منطقه به ترتیب 462و 554ریال به ازای هرکیلوگرم گندم برآورد شد. متغیرهای توضیحی منظور شده در مدل  توانستند2.55درصد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: بررسی تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری

  عنوان پایان نامه : تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری      بپوشاند در مالکیت شخصی در حالت برداشت ماشینی و دستی در منطقه به ترتیب 462و 554ریال به ازای هرکیلوگرم گندم برآورد شد. متغیرهای توضیحی منظور شده در مدل  توانستند2.55درصد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری

  عنوان پایان نامه : تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری      بپوشاند در مالکیت شخصی در حالت برداشت ماشینی و دستی در منطقه به ترتیب 462و 554ریال به ازای هرکیلوگرم گندم برآورد شد. متغیرهای توضیحی منظور شده در مدل  توانستند2.55درصد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش تکنولوژی:بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران

  عنوان پایان نامه : بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران تکنولوژی DNA ی نوترکیب نظیر مهندسی ژنتیک برای تولید ارگانیسم های تراریخته میباشد بلکه سایر جنبه های بیوتکنولوژی غیر تراریخته نظیر ژنومیکس، پروئتومیکس، اصلاح به کمک نشانگرها، ریز ازدیادی و ابزارهای تشخیص ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کشاورزی گرایش تکنولوژی:بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران

  عنوان پایان نامه : بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران تکنولوژی DNA ی نوترکیب نظیر مهندسی ژنتیک برای تولید ارگانیسم های تراریخته میباشد بلکه سایر جنبه های بیوتکنولوژی غیر تراریخته نظیر ژنومیکس، پروئتومیکس، اصلاح به کمک نشانگرها، ریز ازدیادی و ابزارهای تشخیص ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش تکنولوژی:بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران

  عنوان پایان نامه : بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران تکنولوژی DNA ی نوترکیب نظیر مهندسی ژنتیک برای تولید ارگانیسم های تراریخته میباشد بلکه سایر جنبه های بیوتکنولوژی غیر تراریخته نظیر ژنومیکس، پروئتومیکس، اصلاح به کمک نشانگرها، ریز ازدیادی و ابزارهای تشخیص ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش تکنولوژی:بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران

  عنوان پایان نامه : بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران تکنولوژی DNA ی نوترکیب نظیر مهندسی ژنتیک برای تولید ارگانیسم های تراریخته میباشد بلکه سایر جنبه های بیوتکنولوژی غیر تراریخته نظیر ژنومیکس، پروئتومیکس، اصلاح به کمک نشانگرها، ریز ازدیادی و ابزارهای تشخیص ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی گرایش تکنولوژی:بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران

  عنوان پایان نامه : بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران تکنولوژی DNA ی نوترکیب نظیر مهندسی ژنتیک برای تولید ارگانیسم های تراریخته میباشد بلکه سایر جنبه های بیوتکنولوژی غیر تراریخته نظیر ژنومیکس، پروئتومیکس، اصلاح به کمک نشانگرها، ریز ازدیادی و ابزارهای تشخیص ادامه مطلب…

توسط 92، قبل