بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون – دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر تغییرات نامنظمی را از خود نشان می دهد. با مقایسه روند رشد این جلبک با جلبک اسپیرولینا می توان دریافت که این گونه مانند گونه اسپیرولینا توانایی حذف ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون – پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر  میزان رشد جلبک Spirolina plantensis  و Chaetoceros muelleri اختلاف معنی داری وجود دارد. بررسی اثرات متقابل دو نوع تیمار  یعنی نوع محیط کشت و زمان (روز های پرورشی) ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون – پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر *حروف نامتشابه نشانه معنی دار بودن است. نمودار4-21: مقایسه میزان غلظت نیترات و فسفات جذب شده توسط دو گونه جلبک اسپیرولینا و کیتو سیروس       می­­دارند ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون – دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر       نمودار4-17: تغییرات غلظت فسفات  در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف  جلبک اسپیرولینا   جدول4-20: نتایج آزمون کروسکال والیس(Kruskal-Wallis Test)جهت مقایسه میزان غلظت فسفات ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون – پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر  منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار بین گروهها .054 5 .011 2.475 .092 داخل گروهها .052 12 .004     تغییرات کل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون – دانلود

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر   جدول 4-14 : نتایج آنالز واریانس دوطرفه جهت بررسی اثرات متقابل دو نوع تیمار (محیط پرورش و مدت زمان پرورش) بر روی میزان رشد جلب کیتوسروس منابع ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر   4-2- 6 . بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 6 (200 میلی لیتر فاضلاب): میانگین و محدوده تغییرات فراوانی محاسبه شده در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر   میانگین و محدوده تغییرات فراوانی محاسبه شده در این مطالعه و در تیمار 4 برابر با 7/205 ± 104×424   و   104×103  –  104× 880  سلول در میلی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی میزان دانلود پایان نامه:رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر فیتوپلانکتونها  با انجام عمل فتوسنتز ، به عنوان اولین حلقه زنحیره غذایی  نقش مهمی را در اکوسیستم های آبی دارا هستند. کاربرد وسیع پساب ثانویه شهری برای پرورش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل