پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی درباره : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

  عنوان پایان نامه : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع   تحلیل­گران نیز فقط سود خالص قبل از مالیات را با هزینه­ی وام­های اخذ شده جمع­کرده و در صورت کسر قرار می­دهند ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

  عنوان پایان نامه : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع   نقدينگي توانايي شركت براي انجام تعهدات كوتاه­مدت در سررسيد مي­باشد (فوستر[1]،1978). نسبت هاي نقدينگي توانايي شركت براي به دست آوردن وجه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

  عنوان پایان نامه : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع   در زیر فرض دوم رابطه قابلیت بازاریابی با بازده حقوق صاحبان سهام بررسی شد. نتایج نشان داد که آماره t مربوط ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی: رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

  عنوان پایان نامه : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع   علوی طبری و علیزاده اقدام، 1385). با نگاهی کلی و اجمالی به سهامدارانی که در سهام شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی: رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

  عنوان پایان نامه : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع   همچنين، در مدل بلوغ فرآيندي، به عنوان يك استاندارد، حداقل پنج چالش يا سطح براي موفقيت سازمان به اين صورت شناسايي ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی درباره: رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

  عنوان پایان نامه : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع   مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (سروش، 1376). انتخاب روش تحقیق، به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی:بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

  عنوان پایان نامه : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع   آگاهی از پیچیدگی نیازهای خاص مشتریان، دستیابی به یک تمایز نسبی محصولات برای برتری رقابتی و در نهایت دستیابی به یک ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

  عنوان پایان نامه : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع   آثاهن- گیما جهت عملیاتی سازی قابلیت های بازاریابی، فرآیندهای متعددی را تعریف کردند که هرکدام میتواند به وسیله شرکت، جهت رسیدن ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی: رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

  عنوان پایان نامه : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع   همچنين، در مدل بلوغ فرآيندي، به عنوان يك استاندارد، حداقل پنج چالش يا سطح براي موفقيت سازمان به اين صورت شناسايي ادامه مطلب…

توسط 92، قبل