متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مدیریت

عنوان :بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان)

گرایش:مدیریت بازرگانی

(بیشتر…)
توسط 92، قبل

پایان نامه روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی: رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در بین کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد

  عنوان پایان نامه : رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در بین کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد   بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتيجه را با کمترين امکانات و عوامل موجود به دست آورد. اين کوشش­ها را مي­توان دست­يابي به بهره­وري بالاتر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع: بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان

عنوان پایان نامه :   بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان      عامل این باروری یا بهره وری بودند باید به حداکثر کارآیی و اثربخشی در کارشان نایل می­گردیدند. 6-  تاکید بر سنجش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه : بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه     1-1) مقدمه: دنیای سازمان پرخروش و متلاطم است. سازمان ها، منبسط، منقبض و از هم جدا می شوند و از بین می روند. سطوح فعالیّت در سازمان گاه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه های شهر کرمان

عنوان پایان نامه :      بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه های شهر کرمان   انگیخته نشده باشد و این یک حسن خداداد برای مربی است زیرا نیروی است که از درون هر دانش اموزی نشات می گیرد (دبلیو ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی       مقدمه یکی از راههای دستیابی به شناخت و کسب دانش و روشن نمودن مجهولات برای انسان استفاده از تحقیق علمی است. بنابه تعریف، تحقیق علمی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت :تعیین رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی   صاحب نظران معتقدند كه رهبري يعني فعاليت هايي که مردم را براي تلاش مشتاقانه در تحقق اهداف گروهي تحت تأثير قرار مي دهد(میرصفائی ریزی و همکاران، 2013).   ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با موضوع : بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس   -1.مقدمه درشرایطکنونیرعایتنشدنبرخیمعیارهایاخلاقی،نگرانیهایزیادیرادربخشهایدولتیوغیردولتیبهوجودآوردهاست. سقوطمعیارهایرفتاریدربخشدولتی،پژوهشگرانراواداشتهتادرجستجویمبناهاینظریدراینرابطهبودهتابتوانندمسیرمناسباجراییآنرافراهمسازند. لذایکیازعمدهتریندغدغههایمدیرانکارآمددرسطوحمختلف،چگونگیایجادبسترهایمناسببـرایعواملانسانیشاغلدرتمامحرفههافرهنگمليوديني (كهدرآنبهكارارزشبسيارنهادمي‎شود) درساختاركليجامعهارزشهاييغلبهدارنداخلاقكارودرپيآنوجدانكاريراتضعيفميكند.. كهدراينرابطهرضاييمنشمي‏نويسد: وضعيتاخلاقگراييدرايراندربخشخدماتعموميمطلوبنميباشدوبرايرسيدنبهيكوضعيتاخلاقيمطلوبدرداخلسازمانهايبخشعموميبهعلتتاثيرپذيريرفتارافرادسازمانهاازعواملگوناگون،اتكاءصرفبهسازوكارهايمديريتاخلاقيدرونسازمانيكافينيست. وياضافهمي‏كند: ساختارهايسياسي،اقتصاديومديريتي،بيشتريننقشرادرساختاخلاقيدارند. هرقدررهبرانباقاطعيتماديومعنويبيشتريازاخلاقياتحمايتكنند،كدهاياخلاقيواستانداردهايرفتارشغليوحرفهايمدون‏ترباشد،سامانههايكنترلوافشاءبيشترمستقرباشند،آموزشهاياخلاقيبيشتريدادهشود،نظامحقوق،دستمزدوانگيزشكارآمدترباشد،جامعهمدنيفعالترونظاماقتصاديغيردولتيترعملكند؛اخلاقياتدر بخشخدماتعموميكشوربهترخواهدشد . درپيمطالعهايباعنواناخلاقكاروعواملفرديواجتماعيموثربرآنبراينباوراست،افراديكهبيشتريناميدرانسبتبهآيندهكشورشاندارند،افراديكهآزاديعملبيشتريدركارشاندارند،افراديكهبهآيندهكارشاندركارگاهاطمينانبيشتريدارندوافراديكهكارشانمطابقپستآناناست،اخلاقكاررادرسازمانبيشترمراعاتميكنند . يافتههاياينپژوهشهمچنين،حكايتازآنداردافراديكهبهارزشهاياجتماعيجامعهسنتينزديكترندونسبتبهمحيطاجتماعيپيرامونخودخوشبينترهستند،ازنظرميزاناخلاقكاريوضعمطلوبتريدارند. درمقابل،افراديكهبهارزش‏هاياجتماعيجامعهشهريامروزكشورنزديكترندودرپيآننوعيبدبينينسبتبهمحيطاجتماعياطرافخودنيزدريافتهاستكهدارند،وضعنامناسبتريازنظراخلاقدارندمشاركتاجتماعي،عدالتاجتماعي،وفاقوانسجامفرهنگيموجوددرجامعهباپايبنديبهاخلاقهمدرپژوهشخودنشاندادهاستكهكاردرسازمانهاهمبستههستند . آموزش وپرورش از جمله ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد با موضوع: بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس   ابهام در نقش: ابهام نقش اشاره به غیر قابل پیشبینی بودن پیامد های عملکرد شغلی فرد دارد.بعدا این مفهوم گشترش پیدا نمود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل