رشته مدیریت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان :بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان)

گرایش:مدیریت بازرگانی

(بیشتر…)

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی: رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در بین کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد

  عنوان پایان نامه : رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در بین کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد   بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتيجه را با کمترين Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه با موضوع: بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان

عنوان پایان نامه :   بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان      عامل این باروری یا بهره وری Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه : بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه     1-1) مقدمه: دنیای سازمان پرخروش و متلاطم است. سازمان ها، منبسط، منقبض و Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه های شهر کرمان

عنوان پایان نامه :      بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه های شهر کرمان   انگیخته نشده باشد و این یک حسن خداداد برای Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی       مقدمه یکی از راههای دستیابی به شناخت و کسب دانش Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت :تعیین رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی   صاحب نظران معتقدند كه رهبري يعني فعاليت هايي که مردم را براي تلاش Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با موضوع : بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس   -1.مقدمه درشرایطکنونیرعایتنشدنبرخیمعیارهایاخلاقی،نگرانیهایزیادیرادربخشهایدولتیوغیردولتیبهوجودآوردهاست. سقوطمعیارهایرفتاریدربخشدولتی،پژوهشگرانراواداشتهتادرجستجویمبناهاینظریدراینرابطهبودهتابتوانندمسیرمناسباجراییآنرافراهمسازند. لذایکیازعمدهتریندغدغههایمدیرانکارآمددرسطوحمختلف،چگونگیایجادبسترهایمناسببـرایعواملانسانیشاغلدرتمامحرفههافرهنگمليوديني (كهدرآنبهكارارزشبسيارنهادمي‎شود) درساختاركليجامعهارزشهاييغلبهدارنداخلاقكارودرپيآنوجدانكاريراتضعيفميكند.. كهدراينرابطهرضاييمنشمي‏نويسد: Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع: بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس   ابهام در نقش: ابهام نقش اشاره به Read more…

By 92, ago