دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   اعتبار شرکت، به وسیله خصوصیات مختلفی از قبیل ادراک خریداران، معروفیت، خوبی و بدی، قابلیت اتکا، درستکاری، معتبر Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد :تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند: دیوید آکر (١٩٩١)، ابعاد ارزش ویژه برند را آگاهی از برند، Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   ٢–١ تاریخچه مطالعه جريانزندگيانسان‌هاوچرخهفعاليت‌هایاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجوامع،مملوازخطراتوتهديدهایمتنوعوگوناگون است. هزينهجبرانبرخیازاينخطرهادرمقايسهباتوانمندی‌هایمالیافرادوموسساتچندانزيادنيستوخودآنانازعهدهچنينخساراتیبرمي‌آيند،امابخشقابلتوجهیازاينحوادثچنانخسارتباراستكهروندعادیزندگیشهروندانوجريانمعمولفعاليت‌هایاقتصادیو ‌اجتماعیرابااخلالجدیوبعضاخانمان‌ براندازمواجهمی‌سازد. درصورتی‌كهسازوكاریبرایمواجههبااينپديدهانديشيدهنشودضمنآنكهزندگیطبيعیخانواده‌هاودستاندركارانوشاغلينموسساتفعالدرعرصهتوليدوخدمت‌رسانیرامختلمی‌سازد،می‌تواندبهرشدوتوسعهاقتصادیواجتماعیكشورهانيزدرسطوحخردوكلانصدماتاساسیواردسازد. صنعتبيمه،چنينسازوكاریرابهنحوكارآمدیفراهممی آورد. ضمنآنكهازاينطريق،‌نقشبسيارتعيين‌ كننده‌اینيزدرجهتتجهيزمنابعسرمايه‌گذاریبرایاقتصادكشورهاايفامی‌كند. بنابراينبيمه،باايجادآرامش،اطمينانواميدبهزندگیوفعاليتكمخطربرایشهروندانوفعالاناقتصادیازيكسووتجهيزمنابعسرمايه‌گذاریازسویديگر،نقشقابلملاحظه‌ایدررشدوتوسعهاقتصادیجوامعايفامی‌كند (لانسری،١٣٨٩) صنعت بیمه، در Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   مدل سرکوال: این مدل در اوایل دهه ٨٠ میلادی توسط پاراسورامن و همکارانش معرفی شد. در این مدل، Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت با موضوع:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   بعدملی: شاملانتظارات،خواستههاوسیاستهایمدیرانعالیکشوراستکهانتظارمیرودمدیرانوکارگزارانسازمانهابانگرشیکلانوبهمنظورحفظوحدتوانسجامملیورعایتمصالحکشور،تصمیماتواستراتژیهایکلیکشورراسرلوحهامورخودقراردهند. (گروه کارشناسان ایران،١٣٨٦) مدل اجتماعی دیویس: شامل پنج پیش فرض است و در آن توضیح می Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند پایان نامه ارشد

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   راحتتر می تواند نیازهای خود را برطرف کرده و به رضایت برسد. سوم؛ شرکت از طریق مسئولیت اجتماعی، Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   مودامبی، ونگ و دویل (١٩٩٧) بیان می کنند که ارز ش ویژه برند، جنبه های محسوس و نامحسوسی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   شهرت و اعتبار شرکت می باشد و نتایج حاصله برای طراحی استراتژی های مسئولیت اجتماعی شرکت به مدیران Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت با موضوع:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   درمورد عملکرد اجتماعی سازمان و دهه ١٩٩٠ مدیریت ذی نفعان و مدیریت استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است. Read more…

By 92, ago