پایان نامه ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   اعتبار شرکت، به وسیله خصوصیات مختلفی از قبیل ادراک خریداران، معروفیت، خوبی و بدی، قابلیت اتکا، درستکاری، معتبر بودن، معتقد بودن و… تعریف می شود. نگرانی درمورد اعتبار شرکت، همیشه وجود داشته است، ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد :تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند: دیوید آکر (١٩٩١)، ابعاد ارزش ویژه برند را آگاهی از برند، تداعی برند، وفاداری به برند، کیفیت درک شده و دیگر دارایی های اختصاصی برند می ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   ٢–١ تاریخچه مطالعه جريانزندگيانسان‌هاوچرخهفعاليت‌هایاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجوامع،مملوازخطراتوتهديدهایمتنوعوگوناگون است. هزينهجبرانبرخیازاينخطرهادرمقايسهباتوانمندی‌هایمالیافرادوموسساتچندانزيادنيستوخودآنانازعهدهچنينخساراتیبرمي‌آيند،امابخشقابلتوجهیازاينحوادثچنانخسارتباراستكهروندعادیزندگیشهروندانوجريانمعمولفعاليت‌هایاقتصادیو ‌اجتماعیرابااخلالجدیوبعضاخانمان‌ براندازمواجهمی‌سازد. درصورتی‌كهسازوكاریبرایمواجههبااينپديدهانديشيدهنشودضمنآنكهزندگیطبيعیخانواده‌هاودستاندركارانوشاغلينموسساتفعالدرعرصهتوليدوخدمت‌رسانیرامختلمی‌سازد،می‌تواندبهرشدوتوسعهاقتصادیواجتماعیكشورهانيزدرسطوحخردوكلانصدماتاساسیواردسازد. صنعتبيمه،چنينسازوكاریرابهنحوكارآمدیفراهممی آورد. ضمنآنكهازاينطريق،‌نقشبسيارتعيين‌ كننده‌اینيزدرجهتتجهيزمنابعسرمايه‌گذاریبرایاقتصادكشورهاايفامی‌كند. بنابراينبيمه،باايجادآرامش،اطمينانواميدبهزندگیوفعاليتكمخطربرایشهروندانوفعالاناقتصادیازيكسووتجهيزمنابعسرمايه‌گذاریازسویديگر،نقشقابلملاحظه‌ایدررشدوتوسعهاقتصادیجوامعايفامی‌كند (لانسری،١٣٨٩) صنعت بیمه، در سطح دنیا، یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی می باشد. در قرن حاضر، فعالیتهای ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   مدل سرکوال: این مدل در اوایل دهه ٨٠ میلادی توسط پاراسورامن و همکارانش معرفی شد. در این مدل، رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده، سنجیده می شود. در این مدل، پرسشنامه ای ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مدیریت با موضوع:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   بعدملی: شاملانتظارات،خواستههاوسیاستهایمدیرانعالیکشوراستکهانتظارمیرودمدیرانوکارگزارانسازمانهابانگرشیکلانوبهمنظورحفظوحدتوانسجامملیورعایتمصالحکشور،تصمیماتواستراتژیهایکلیکشورراسرلوحهامورخودقراردهند. (گروه کارشناسان ایران،١٣٨٦) مدل اجتماعی دیویس: شامل پنج پیش فرض است و در آن توضیح می دهد چرا و چگونه سازمان یا موسسه ای می تواند به نحوی عمل کند که ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند پایان نامه ارشد

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   راحتتر می تواند نیازهای خود را برطرف کرده و به رضایت برسد. سوم؛ شرکت از طریق مسئولیت اجتماعی، یک چشم انداز متعادل برای منافع ذینفعان و رسیدگی به خواسته های آنها تدوین می ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   مودامبی، ونگ و دویل (١٩٩٧) بیان می کنند که ارز ش ویژه برند، جنبه های محسوس و نامحسوسی دارد که چهار بعد اساسی عملکرد، شامل تولید، توزیع، پشتیبانی و شرکت را تقویت می ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   راحتتر می تواند نیازهای خود را برطرف کرده و به رضایت برسد. سوم؛ شرکت از طریق مسئولیت اجتماعی، یک چشم انداز متعادل برای منافع ذینفعان و رسیدگی به خواسته های آنها تدوین می ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   شهرت و اعتبار شرکت می باشد و نتایج حاصله برای طراحی استراتژی های مسئولیت اجتماعی شرکت به مدیران توصیه می شود. – هوچائو و همکارانش در سال ٢٠١٠ در مقاله ای با عنوان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مدیریت با موضوع:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   درمورد عملکرد اجتماعی سازمان و دهه ١٩٩٠ مدیریت ذی نفعان و مدیریت استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است. (Mishra and suar,2010) زادک و همکاران (١٩٧٧)، اظهار نمودند که مسئولیت اجتماعی سازمان به شکل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل