بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز         5-1- بحث و نتیجه­گیری   شناسایی نوع ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه   یافته­های این پژوهش نشان داد که ساختار سازمانی غالب در واحدهای ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز – دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز      تجزیه و تحلیل داده‌ها     مقدمه     در این بخش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­ آماری داده­های گردآوری شده ارائه مي‌گردد. ابتدا یافته‌های پژوهش با ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز- پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز     مقیاس نوع ساختار سازمانی (ترک­زاده و محترم، 1390) نخستین بار در بین اساتید و اعضای هیات­ علمی دانشگاه شیراز توزیع و جمع­آوری گردید. روایی و پایایی آن مقیاس ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز – دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز       3-4- حجم نمونه   با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه پژوهش 278 نفر می­باشد؛ از این تعداد، 106 نفر از آزمودنی­ها زن و 172 نفر از ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز – پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز     هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مورد استفاده مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز بود، لذا پژوهش از لحاظ هدف «کاربردی» و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز- پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز         علیمردانی و همکاران (1388)، در پژوهش خود در مورد بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه شهید بهشتی به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سازمانی و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود : بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز        پژوهش واتس (2009) در رابطه با ساختار تواناساز، آگاهی و تواناسازی معلمین بیانگر وجود رابطه معنی­دار بین ساختار تواناساز مدرسه و آگاهی معلمین بود. اما  بین ساختار تواناساز و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز       ج) تلاش د) نشان دادن سختکوشی صادقانه در انجام وظایف (شرمرهورن و همکاران، 1386). 9- اجتناب از قدرت اجبار زیرا قدرت نیازی به اجبار و تحمیل ندارد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز          جدول شماره 3: انواع دسته­بندی منابع قدرت   انواع دسته­بندی مشتمل بر منابع قدرت ذکر شده در: رابطه­ای تخصص و مرجعیت (کایوشال، 2010). ابزاری پاداش، مشروعیت، ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز – دانلود

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز       و پتانسیل قدرت، ناشی از تفاوت منابع در دسترس جهت اعمال نفوذ بر دیگران و کاربرد این منابع است (شوارزوالد و همکاران[1] ،2001). منابع قدرت، منابع به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل