پایان نامه با موضوع : بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

    عنوان پایان نامه :   بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران يكي از وظايف اوليه مديران ايجاد انگيزه در كاركنان است به گونه اي كه عملكرد آنها به بالاترين سطح ممكن برسد. بدين معني كه به سختي تلاش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

    عنوان پایان نامه :   بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران ما در عصري زندگي مي‌كنيم كه سازمانهاي مختلف با تشكيلات كوچك و بزرگ پيرامونمان را فراگرفته اند . قسمت اعظم احتياجات و نيازهاي گوناگون ما را سازمانهاي ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش اقتصادی: تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

  عنوان پایان نامه : تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی   شرکت تعاونی مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گرده هم آمده و برای تهیه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش اقتصادی: تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

  عنوان پایان نامه : تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی   کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» برای رفع ابهام و در پاسخ به استعلام دولت، شورای نگهبان در تاریخ 18/1/1360 اصل مزبور را این چنین تفسیر کرد: « ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

  عنوان پایان نامه : تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی   الف)منابع به بهترین نحو تخصیص و توزیع نیافته است و هر گونه تغییری در جهت بالا بردن یا پایین آوردن نرخ مالیاتی برای بعضی شرکت ها، با توجه به وضعیت سابق، منجر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدبا موضوع : تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

  عنوان پایان نامه : تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی   نکتهدیگردررابطهباتعریفبالاآناستکهدرآنبهوجودیکیادونفراشارهشده،ومنظورازنفر،شخصحقیقییاطبیعیاست .درحالیکهیکیاچندطرفقرارداردتاسیسشرکتمیتواندشخصحقوقیباشدایراددیگرآنکه،ازایجادسرمایهمستقلواختصاصآنبهموسسهایبرایانجاممقصودیخاصدرتعریفمودربحث،سخنرفتهاست . ازاینتعرفچنینبرمیآیدکهموسسهایموجودیتداردویابعداتشکیلمیگرددوهمزمانویابعدااموالیبهآناختصاصمییاتد . چنینتعبیریباتعریفوشرایطلازمبرایتاسیسشرکتتجاریسازگاریندارد . چراکهوجودحداقلداراییمقرردرقانون،شرطلازمبرایتاسیسچنیننهادیاستنهآنکهاموالیبهموسسهایاختصاصیابد. نهایتاکهتشکیلشرکتباقراردادمنعقدهازسویموسسانانجاممیپذیرد،لیکنادامهحیاتشرکتمبتنیبرقراردادنیست . به موجبتعریفیکیدیگرازنویسندگانحقوقتجارت: «شرکتتجاریعبارتاستازتوافقارادهدویاچندشخصواستمراراعتباریآنبهمنظورسرمایهگذاریدریکیاچندعملتجاریبهقصدگذشتنازمالکیتخصوصیخودنسبتبهآوردههایخویشواستفادهازشخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود» تعریفمزبورپیچیده،مبهمودربردارندهاشکالاتیاست . مهمترینایرادبهعنصر«استمراراعتباری»بهعنوانشرطبنیادینتعریفبازمیگردد.زیراکهبرپاییهرگونهشرکت،خواهتجارییاغیرتجاری،بهصورتدفعتاواحدهانجامنمیپذیردواستمرارعمومادرهردوشرکتبهشکلمحدودویانامحدودرخمینماید. چهبساعبارت«استمراراعتباری»درتعریفموردبحثغیرضروریوسرچشمهابهاماتتازهایباشد. نارساییبارز دیگر،شرط«قصدگذاشتنازمالکیت1-2-6-2شرکت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

  عنوان پایان نامه : تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی     اقدام به فعالیت می نماید حال در صورتی که مالی بدون توجه به فعالیت و بدون توجه به نوع شرکت، آن هم بلاعوض تحصیل گردد عرفا نیز سود محسوب نشده و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق گرایش اقتصادی: تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

  عنوان پایان نامه : تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی   دستگاه مالياتي بايد ملزم به اجراي تفسير خود از قانون در مورد وضعيت خاص مؤدي باشد.[1] به عبارت ديگر مؤدي مالياتي مي‌تواند به تفسيري كه دستگاه مالياتي از قانون ارائه مي‌دهد يا ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر¬ه¬وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر¬ه¬وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی  رفتار داوطلبانه فراگرفته شده است كه در مقابل رفتار واكنشي يا رفتار فراگرفته نشده قرار مي­گيرد. گرايش به تكرار چنين رفتاري تحت تأثير تقويت يا عدم تقويت منتج از عواقب آن رفتار است، بنابراين ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن – پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن   ·                          مالیاتهای مقطوع مطابق تبصره5ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366واصلاحیه 1380سازمان امورمالیاتی می تواند درمورد بعضی ازمنابع این فصل درهرسال ودرنقاطعی که مقتضی بدانددرآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان­مشمول بند(ج)ماده95قانون مالیاتهای ادامه مطلب…

توسط 92، قبل