دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری: رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    اطلاعاتداخلیباارزشیدربارهچشماندازهایآتیوراهبردهایتجاریوغیرهشرکت،ازطریقارتباطمستقیمبامدیرانشرکتدراختیارشانقرارمیگیرد،عمومااینگونهتصورمیشودکهحضورسهامداراننهادیممکناستموجبتغییررفتارسرمایهگذارانشود. درسالهایاخیرحضورسرمایهگذاراننهادیدرجمعسهامدارانشرکتهایسهامیعامدربورساوراقبهادارتهرانرشدچشمگیریداشتهاست. کمیتوکیفیتحضوراینسرمایهگذاراندرجمعمالکینبهلحاظتاثیرپذیریکهبرساختارمالکیتونیزنحوهحاکمیتبرجایمیگذارنددرخورتوجهاست. سرمایهگذاراننهادییکیازسازوکارهایحاکمیتشرکتیاستکهمیتوانندبرمدیریتشرکتنفوذیچشمگیرداشتهباشندوهممیتوانندمنافعگروهسهامدارانراهمسونمایند. راههاییکهبدانوسیلهسهامدارانمیتوانندبرمدیریتنظارتکنند،عمومادرچارچوبنظریهنمایندگیمعرفیمیشود. کهمشکلاتنمایندگیراکنترلمیکندوحمایتازسرمایهگذارانرابهبودمیبخشد. باوجوداینچنینتمرکزیمیتوانداثراتمنفیدراینمیانیکیازمباحثیکهموضوععدمتقارناطلاعاتیراتحتالشعاعخودقرارمیدهد،ساختارمالکیتشرکتهامیباشد. تركيبوساختارسهامداراندركشورهايمختلفمتفاوتميباشد. دربرخيازكشورهاهمانندفرانسه،واحدهايتجاريكوچكومتوسطِدارايمالكيتخانوادگيزيادهستند. دركشورهاييمثلآلمان،بانكهااكثريتسهامشركتهايبزرگرادراختياردارند. دربرخيكشورهاهمانندايرانمالكيتدولتيبخشعمدهايراتشكيلمي‌دهندودركشورهاييمثلآمريكاوانگليسگسترده‏ترينسطحمالكيتعموميديدهميشود (نوروشوکردلر، 1384). Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهرابطهمثبتمیانتمرکزمالکیتوعدمتقارناطلاعاتیاذعانکردهاند. تحقيقهفلينوشاو (2000) بيانگروجوديكرانتاطلاعاتيبرايسهامدارانبزرگميباشد. طبعاًچنينسهامدارانيباتوجهبهتوانيكهدردريافتاطلاعاتنهانيدارند،پيشازبازارميتوانندنسبتبهخبرهايبدياخوبواكنشنشاندهند. يافتههايآنهابيانگريكرابطهمثبتبينتمرکزمالكيتومعيارهايمختلفيازعدمتقارناطلاعاتياست. انتظارمیروددربازارهاینوظهورنیزرابطهمستقیمیمیانتمرکزمالکیتوعدمتقارناطلاعاتیبرقرارباشد. دراینارتباط،باتوجهبهاينكهدربازارهاينوظهوراطلاعاتنهانيمعمولاًقبلازافشايعموميبهبازاردرزميكند،ايناحتمالوجودداردكهگروهيازمعاملهگرانكهارتباطنزديكيباافراددرونسازمانيدارند،اطلاعاتبيشترينسبتبهسايرافرادبرونسازمانيداشتهباشند (بییانواينمواردباعثگرديدهاستکهاطلاعاتحسابداري،کهمبناياطلاعرسانيبرايسرمايه گذاراناستجانبدارانهتهيهگرددودرنتيجهباعثمي شودکهسيستمارسالاطلاعاتمختلگردد. به علاوهاينمسألهباعثمي-شودکهباورهايسرمايه گذارانبرمبنايدرستياستوارنگرددوقيمتسهامشرکتکهعموماًبراساساينباورهاشکلمي Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعاتي که در اختيار داريم براي جواب دادن به مسئله کافي نباشد، يا شايد Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه های این پژوهش از یک ساختار نظری بدست آمده است. بدین ترتیب که Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   1-9) تعريف عملیاتی واژه‏ ها و اصطلاحات فني و تخصصی 1-9-1) تركيبسهامداراننهادی است Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتهاچگونهبایدادارهشوند؟چگونهمیتوانمطمئنشدکهاینشرکتهادرراستایاهدافیکهتأسیسشدهاندادارهمیشوند؟آیااستفادهبهینهازمنابعمیشود؟آیامدیرانوظایفخودراباامانتداریتمامانجاممیدهند؟ 3-تشکل های سهامداران خرد: تشکل های سهامداران خرد به عنوان یکی دیگر از Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت­ها از حقوق عرفی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر از 20% در برخی از شرکت ها تأثیر و نفوذ قابل ملاحظه ای Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد : رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نهادی بیشتر باشد) احتمال دسترسی سهامداران بزرگ به اطلاعات محرمانه بیشتر می شود. در Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره: رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران این تغییرات بر حسب سنخ­شناسی مینتزبرگ )1983( به معنای آن است که این گروه Read more…

By 92, ago