دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری: رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    اطلاعاتداخلیباارزشیدربارهچشماندازهایآتیوراهبردهایتجاریوغیرهشرکت،ازطریقارتباطمستقیمبامدیرانشرکتدراختیارشانقرارمیگیرد،عمومااینگونهتصورمیشودکهحضورسهامداراننهادیممکناستموجبتغییررفتارسرمایهگذارانشود. درسالهایاخیرحضورسرمایهگذاراننهادیدرجمعسهامدارانشرکتهایسهامیعامدربورساوراقبهادارتهرانرشدچشمگیریداشتهاست. کمیتوکیفیتحضوراینسرمایهگذاراندرجمعمالکینبهلحاظتاثیرپذیریکهبرساختارمالکیتونیزنحوهحاکمیتبرجایمیگذارنددرخورتوجهاست. سرمایهگذاراننهادییکیازسازوکارهایحاکمیتشرکتیاستکهمیتوانندبرمدیریتشرکتنفوذیچشمگیرداشتهباشندوهممیتوانندمنافعگروهسهامدارانراهمسونمایند. راههاییکهبدانوسیلهسهامدارانمیتوانندبرمدیریتنظارتکنند،عمومادرچارچوبنظریهنمایندگیمعرفیمیشود. کهمشکلاتنمایندگیراکنترلمیکندوحمایتازسرمایهگذارانرابهبودمیبخشد. باوجوداینچنینتمرکزیمیتوانداثراتمنفیدراینمیانیکیازمباحثیکهموضوععدمتقارناطلاعاتیراتحتالشعاعخودقرارمیدهد،ساختارمالکیتشرکتهامیباشد. تركيبوساختارسهامداراندركشورهايمختلفمتفاوتميباشد. دربرخيازكشورهاهمانندفرانسه،واحدهايتجاريكوچكومتوسطِدارايمالكيتخانوادگيزيادهستند. دركشورهاييمثلآلمان،بانكهااكثريتسهامشركتهايبزرگرادراختياردارند. دربرخيكشورهاهمانندايرانمالكيتدولتيبخشعمدهايراتشكيلمي‌دهندودركشورهاييمثلآمريكاوانگليسگسترده‏ترينسطحمالكيتعموميديدهميشود (نوروشوکردلر، 1384). تمرکزمالکیتعبارتاستازچگونگیتوزیعسهامبینسهامدارانشرکتهایمختلف. هرچهتعدادسهامدارانکمترباشد،مالکیتمتمرکزترخواهدبود. محققینمطالعاتمتعددیرادرارتباطبااثراتاحتمالیمالکیتمتمرکزبرعدمتقارناطلاعاتیانجامدادهاند. نتایجبرخیازاینمطالعاتبهرابطهمنفیمیانتمرکزمالکیتوعدمتقارناطلاعاتیاشارهداشتهوبیانمیکنندکهمالکیتمتمرکزدرنظارتبرعملکردموسساتموثرترازسهامدارانحقیقیپراکندههستند (ژوووانگ[1]، 1999). بااینحالمطالعاتانجامشدهدرآمریکاوچندکشورتوسعهیافتهدیگربهنتایجمتضادیدستیافتهاند. دراینراستاازآنجاییکهمالکینبلوکیسهامدسترسیبالقوهبهاطلاعاتدرونیشرکتدارندمی‏توانندبااستفادهازایناطلاعاتازطریقمعاملهباافرادکماطلاعسودکسبنمایند. (میلگراموگلوستن، 1985). همچنینزمانيكهتمركزمالكيتبهحديافزايشيابدكهيكمالك،كنترلمؤثريكشركتراداشتهباشد،ماهيتمشكلنمايندگيازتضادمنافعبينمديرانوسهامدارانبهتضادمنافعميانسهامداراناكثريتواقليتتغييرپيدامييابد. مطالعاتصورتگرفتهتوسطدمستز[2]، 1968؛هامیلتون[3]، 1978؛هفلینوشاو[4]، 2000 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهرابطهمثبتمیانتمرکزمالکیتوعدمتقارناطلاعاتیاذعانکردهاند. تحقيقهفلينوشاو (2000) بيانگروجوديكرانتاطلاعاتيبرايسهامدارانبزرگميباشد. طبعاًچنينسهامدارانيباتوجهبهتوانيكهدردريافتاطلاعاتنهانيدارند،پيشازبازارميتوانندنسبتبهخبرهايبدياخوبواكنشنشاندهند. يافتههايآنهابيانگريكرابطهمثبتبينتمرکزمالكيتومعيارهايمختلفيازعدمتقارناطلاعاتياست. انتظارمیروددربازارهاینوظهورنیزرابطهمستقیمیمیانتمرکزمالکیتوعدمتقارناطلاعاتیبرقرارباشد. دراینارتباط،باتوجهبهاينكهدربازارهاينوظهوراطلاعاتنهانيمعمولاًقبلازافشايعموميبهبازاردرزميكند،ايناحتمالوجودداردكهگروهيازمعاملهگرانكهارتباطنزديكيباافراددرونسازمانيدارند،اطلاعاتبيشترينسبتبهسايرافرادبرونسازمانيداشتهباشند (بییانواينمواردباعثگرديدهاستکهاطلاعاتحسابداري،کهمبناياطلاعرسانيبرايسرمايه گذاراناستجانبدارانهتهيهگرددودرنتيجهباعثمي شودکهسيستمارسالاطلاعاتمختلگردد. به علاوهاينمسألهباعثمي-شودکهباورهايسرمايه گذارانبرمبنايدرستياستوارنگرددوقيمتسهامشرکتکهعموماًبراساساينباورهاشکلمي گيردبهدرستيتعييننگردد. از آنجایی که مالکیت نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند، نقش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعاتي که در اختيار داريم براي جواب دادن به مسئله کافي نباشد، يا شايد دانش ما به اندازه لازم نظام يافته نباشد تا بتوانيم آن را به سوال مزبور ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه های این پژوهش از یک ساختار نظری بدست آمده است. بدین ترتیب که قبل از طرح فرضیه‌های این پژوهش، ابتدا متون داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفت. ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   1-9) تعريف عملیاتی واژه‏ ها و اصطلاحات فني و تخصصی 1-9-1) تركيبسهامداراننهادی است برای اینکه بازارها اغلب از کارآیی برخوردار بوده و قیمت آنها منصفانه تعیین شده است ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری: رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتهاچگونهبایدادارهشوند؟چگونهمیتوانمطمئنشدکهاینشرکتهادرراستایاهدافیکهتأسیسشدهاندادارهمیشوند؟آیااستفادهبهینهازمنابعمیشود؟آیامدیرانوظایفخودراباامانتداریتمامانجاممیدهند؟ 3-تشکل های سهامداران خرد: تشکل های سهامداران خرد به عنوان یکی دیگر از مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از حقوق سهامداران محسوب می شود .در کنار ظرفیتی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت­ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت دارایی­ها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر از 20% در برخی از شرکت ها تأثیر و نفوذ قابل ملاحظه ای بر تصمیمات و سیاستهای مالی شرکت داشته باشند ولی در برخی دیگر از شرکت ها ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد : رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نهادی بیشتر باشد) احتمال دسترسی سهامداران بزرگ به اطلاعات محرمانه بیشتر می شود. در چنین شرایطی، سهامداران بزرگ ممکن است تمایل کمتری به تشویق مدیریت برای گزارش سود با ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره: رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران این تغییرات بر حسب سنخ­شناسی مینتزبرگ )1983( به معنای آن است که این گروه از سازمان­ها را می­توان جزو شرکت­های پراکنده –متصلمنظورکرد. شرکت­هاییکهدراینگروهقرارمی­گیرنداگرچه2-2-3-4)سرمایه­گذاران مدیریتی کریزنر[1](1973 و 1980) توجه تمامی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل