دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع :بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن  مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر ب) تجزیه و تحلیل استنباطي داده هـا   سوال اول پژوهش: آیا فشارهای شغلی بر میزان مسئولیت پذیری معلمان Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد درباره :بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن  مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر سوال سوم پژوهش:  آیا فشارهای شغلی بر وضعیت روحی و روانی معلمان مقطع متوسطه دوم تاثیر دارد؟   جدول(4-8) Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع :بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن  مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر پيشنهادها الف) پيشنهادهای مبتني بر يافته هاي پژوهش بر اساس یافته­های حاصل از بررسی سوال اول پژوهش پیشنهاد می­شود: Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه :بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن  مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر محدوديت ها الف) محدوديت در قلمروپژوهش محدوديت در محدوده پژوهش كه فقط شهرستان بهشهر بوده است. محدوديت در ابزار Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن  مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر يافته هاي سوال دوم پژوهش نشان مي دهد كه فشارهای شغلی بر شخصیت اجتماعی معلمان تاثیر دارد..يافته هاي به Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه :بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن  مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر گرفت وبا توجه به سطح معناداری بدست آمده (000/0 = sig) حاصل از جدول (4-9) می­توان نتیجه گرفت، که Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن  مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر يافته هاي پژوهش نتايج توصيفي داده ها يافته هاي پژوهش نشان مي­دهد. از لحاظ سني از مجموع نمونه ها Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه با موضوع :بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن  مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر كرونباخ مورد سنجش قرار گرفته  كه يك روش اعتباريابي است كه همساني دروني آزموني را ارزشيابي مي­كند و نشان Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع :بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن  مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر ابزار پژوهش در این تحقیق از پرسشنامه فشارهای شغلی محقق ساخته استفاده شده است که 3 بعد را مورد Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه :بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن  مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر وبه بررسي رابطه عوامل زمينه اي شامل: رابطه با مافوق، روابط عمومي با نتيجه گيري فشار روانی وتأثیر آن Read more…

By 92, ago