دسته اصلی

پایان نامه با موضوع :رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان درسال تحصیلی 89-88 5 مقياس مرکب به شرح زير مي باشد: 1-مقياسهاي درون فردي : که شامل خود توجهي، خود Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع :رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان درسال تحصیلی 89-88 است که به ورزش وفعالیتهای هنری واجتماعی، علاقمندی واشتغال داشته اند ونیزازقدرت ارتباطی بیشتری بادیگران وازمردم داری Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه با موضوع :رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان درسال تحصیلی 89-88  کامل داشته باشند . هربارکه مشمول ضمیرهوشیارمتعالی می شوند بلادرنگ آنهارا بکارمی بندندوبدین ترتیب به ثروتهای کلان Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع :رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان درسال تحصیلی 89-88  برخورداراست وآنهایی که ازاین شیوه استفاده می کنند نسبت به آنهایی که تنها به خردمتکی هستند واکنش Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه با موضوع :بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان درسال تحصیلی 89-88 انتخاب شود. بینش های عاطفی یا احساسات غریزی قسمت مهمی ازحل مشكل واستدلال را به عهده دارند Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع :بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان درسال تحصیلی 89-88     رهبریك صفت ارثی وفطری نیست، بلكه رهبری[1]یك نوع تعامل[2]اجتماعی تخصصی ویك فرآیند دوجانبه، تبادلی وگاهی تحول Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه با موضوع :بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان

ر عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان درسال تحصیلی 89-88 مرحله اول- توصيف شغل: درهنگام توصيف شغل لازم است که تمامي شرايط والزامات شغلي درقالب عبارات Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع :بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان درسال تحصیلی 89-88 -2-5- مديريت تضا­د: به معني مذاکره وحل اختلاف نظرها وتضاد­ها است وافرادداراي اين زيرمعيار، به دنبال راه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان درسال تحصیلی 89-88 -1خود تنظيمي : مديريت عواطف يا خود تنظيمي دومين معيارمي­باشد که شامل مديريت کردن حالات دروني، محرک­ Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه درباره:بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان درسال تحصیلی 89-88 رابطه هوش عاطفي واثربخشي مديران : برخي ازمديران به خاطررابطه ضعيف خود با ديگران قادرنيستند بازخورد دريافت Read more…

By 92, ago