پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی     1-1- مقدمه سرمايه گذاران به عنوان اصلي ترين تامين كنندگان منابع شركت ها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند تا با استفاده از آن بتوانند عملکرد مدیریت را ارزیابی نموده و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری : بررسی تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   اقتصادياستومديرانرادرتصميم گيري هايماليياريمي دهند،بهصورتتكبعديوايستامي باشند(مشایخی و دهقانی تفتی، 1389). باشکلگیریمبحثجداییمالکیتازمدیریتوایجادیکتضادمنافععظیمبین مالکانومدیرانارزیابیعملکردشرکتهاومدیرانورهبرانآنهاازموضوعاتمورد توجهقشرهایمختلفمثلاعتباردهندگان،مالکان،دولتوحتیمدیراناست. ازنظر سهامداراننیزمیزانافزایشثروتچهازطریقافزایشقیمتوارزششرکتوچهاز طریقسودنقدیحائزاهمیتاست . اینارزیابیهاازنظرمدیرانبهلحاظارزیابی عملکردخودشانوسایربخشهاونیزمیزانپاداشصحیحیکهبهآنهاپرداخت میشودوحقمسلمآنهاستحائزاهمیتاست.(پژویان، 1381) موضوعاصليدرتمامتجزيهوتحليل هايسازماني،عملكرداستوبهبودآنمستلزماندازهگيرياستوازاينرو سازمانيبدونسيستمارزيابيعملكردقابلتصورنيست(بونتیس و همکاران[1]، 1999). ارزيابيعملكرددربعدنحوه استفادهازمنابعدرقالبشاخصهايكاراييبيانميشود . معيارهاياندازهگيريعملكردرابا توجهبهمفاهيمميتوانبهدودستهحسابداريواقتصاديتقسيمكرد . درمعيارهايحسابداري، عملكردشركتباتوجهبهدادههايحسابداري (سود،رشدسود،سودتقسيميو ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری با موضوع : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   مشروط با شناسایی سریع تر اخبار بد عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. محافظه کاری غیر مشروط نیز با محدود کردن تعصب مربوط به ارزیابی بیش از واقع سود خالص و خالص دارایی ها ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   شده از منظر تئوری نمایندگی با افزایش محافظه‌کاری، توزیع سود سهام کاهش می‌یابد. اما در مورد کاهش پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه‌کاری امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن وجود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلآزمونفرضیههایپژوهشآنهانشاندادکهمحافظهکاریمشروطوغیرمشروطحسابداریتوانکاهشریسکدرماندگیمالیشرکتهایایرانیراداردامااینارتباطازلحاظآماریمعنادارنیست. مرادزاده و همکاران (1392) به بررسیخطايپیشبینیسودمدیریتومحتواياطلاعاتیاقلامتعهدي درشرکتهايپذیرفتهشدهبورساوراقبهادارتهران پرداختند. آنها دراینراستا 71شرکت را برای دوره زمانی 1389-1384 مدنظرقراردادند. فرضیههايتحقیق آنهاازطریقرگرسیوندادههايتابلوییبهروش اثراتثابتآزمون شدند. نتایجتحقیق آنهاحاکیازوجودرابطهمنفیمعناداربازدهسهامبهصورتسيستماتيكوسريعتماماخباردردسترسعمومرامنعكس مي كند،بنابراينباسوازبازدهسهامبراياندازه گيرياخباراستفادهنمود. به موقعبودنشناسايياخبار بددلالتبراينداردكهسودنسبتبهبازدهمنفيدرمقايسهبابازدههايمثبتحساس تراست. او نشاندادكهحساسيتسودبهبازده هايمنفيدوتاششبرابربزرگترازحساسيتسودنسبتبهبازده هايمثبتاست. ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلآزمونفرضیههایپژوهشآنهانشاندادکهمحافظهکاریمشروطوغیرمشروطحسابداریتوانکاهشریسکدرماندگیمالیشرکتهایایرانیراداردامااینارتباطازلحاظآماریمعنادارنیست. مرادزاده و همکاران (1392) به بررسیخطايپیشبینیسودمدیریتومحتواياطلاعاتیاقلامتعهدي درشرکتهايپذیرفتهشدهبورساوراقبهادارتهران پرداختند. آنها دراینراستا 71شرکت را برای دوره زمانی 1389-1384 مدنظرقراردادند. فرضیههايتحقیق آنهاازطریقرگرسیوندادههايتابلوییبهروش اثراتثابتآزمون شدند. نتایجتحقیق آنهاحاکیازوجودرابطهمنفیمعناداربازدهسهامبهصورتسيستماتيكوسريعتماماخباردردسترسعمومرامنعكس مي كند،بنابراينباسوازبازدهسهامبراياندازه گيرياخباراستفادهنمود. به موقعبودنشناسايياخبار بددلالتبراينداردكهسودنسبتبهبازدهمنفيدرمقايسهبابازدههايمثبتحساس تراست. او نشاندادكهحساسيتسودبهبازده هايمنفيدوتاششبرابربزرگترازحساسيتسودنسبتبهبازده هايمثبتاست. ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی هميلتونوهمكاران[1](2005) براياندازهگيريميزانمحافظهكارياعمالشدهدرحسابداريوگزارشگريسودازمدلهايمعرفيشدهتوسطباسو (1997) وبالوشيواكومار (2005) استفادهبال و همکاران (2008) بابكارگيرييكمدلاقتصادسنجيبهبررسياعتبارمدل باسودراندازه گيريمحافظه كاريپرداختند. آنهانشاندادندكهبافرضنبودعدمتقارنزماني،معيار باسوفاقدسوگيرياست. چای وساه [2](2009) در تحقیقی با عنوان تاثیر عدم اطمینان در جریان وجوه نقد و سیاست پرداخت سود با نمونه آماری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد. فرض H0رد و فرض H1تائید می شود. به معنی اینکه داده های پانلی (Panel) نسبت به داده های تلفیقی (Poold) ارجحیت دارد. 3-10-2-5 : آزمون هاسمن ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی پایان نامه ارشد

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد. فرض H0رد و فرض H1تائید می شود. به معنی اینکه داده های پانلی (Panel) نسبت به داده های تلفیقی (Poold) ارجحیت دارد. 3-10-2-5 : آزمون هاسمن ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی       4-1- مقدمه پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب،داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل