دسته اصلی

پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی     1-1- مقدمه سرمايه گذاران به عنوان اصلي ترين تامين كنندگان منابع شركت ها خواهان اطلاعات كامل و درست از Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری : بررسی تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   اقتصادياستومديرانرادرتصميم گيري هايماليياريمي دهند،بهصورتتكبعديوايستامي باشند(مشایخی و دهقانی تفتی، 1389). باشکلگیریمبحثجداییمالکیتازمدیریتوایجادیکتضادمنافععظیمبین مالکانومدیرانارزیابیعملکردشرکتهاومدیرانورهبرانآنهاازموضوعاتمورد توجهقشرهایمختلفمثلاعتباردهندگان،مالکان،دولتوحتیمدیراناست. ازنظر سهامداراننیزمیزانافزایشثروتچهازطریقافزایشقیمتوارزششرکتوچهاز طریقسودنقدیحائزاهمیتاست . اینارزیابیهاازنظرمدیرانبهلحاظارزیابی عملکردخودشانوسایربخشهاونیزمیزانپاداشصحیحیکهبهآنهاپرداخت میشودوحقمسلمآنهاستحائزاهمیتاست.(پژویان، 1381) Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری با موضوع : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   مشروط با شناسایی سریع تر اخبار بد عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. محافظه کاری غیر مشروط نیز با Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   شده از منظر تئوری نمایندگی با افزایش محافظه‌کاری، توزیع سود سهام کاهش می‌یابد. اما در مورد کاهش پایداری سود همزمان Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلآزمونفرضیههایپژوهشآنهانشاندادکهمحافظهکاریمشروطوغیرمشروطحسابداریتوانکاهشریسکدرماندگیمالیشرکتهایایرانیراداردامااینارتباطازلحاظآماریمعنادارنیست. مرادزاده و همکاران (1392) به بررسیخطايپیشبینیسودمدیریتومحتواياطلاعاتیاقلامتعهدي درشرکتهايپذیرفتهشدهبورساوراقبهادارتهران پرداختند. آنها دراینراستا 71شرکت را برای دوره زمانی 1389-1384 مدنظرقراردادند. فرضیههايتحقیق آنهاازطریقرگرسیوندادههايتابلوییبهروش Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلآزمونفرضیههایپژوهشآنهانشاندادکهمحافظهکاریمشروطوغیرمشروطحسابداریتوانکاهشریسکدرماندگیمالیشرکتهایایرانیراداردامااینارتباطازلحاظآماریمعنادارنیست. مرادزاده و همکاران (1392) به بررسیخطايپیشبینیسودمدیریتومحتواياطلاعاتیاقلامتعهدي درشرکتهايپذیرفتهشدهبورساوراقبهادارتهران پرداختند. آنها دراینراستا 71شرکت را برای دوره زمانی 1389-1384 مدنظرقراردادند. فرضیههايتحقیق آنهاازطریقرگرسیوندادههايتابلوییبهروش Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی هميلتونوهمكاران[1](2005) براياندازهگيريميزانمحافظهكارياعمالشدهدرحسابداريوگزارشگريسودازمدلهايمعرفيشدهتوسطباسو (1997) وبالوشيواكومار (2005) استفادهبال و همکاران (2008) بابكارگيرييكمدلاقتصادسنجيبهبررسياعتبارمدل باسودراندازه گيريمحافظه كاريپرداختند. آنهانشاندادندكهبافرضنبودعدمتقارنزماني،معيار باسوفاقدسوگيرياست. چای وساه [2](2009) در تحقیقی با Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد. فرض H0رد و فرض H1تائید می شود. به معنی اینکه داده Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی پایان نامه ارشد

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد. فرض H0رد و فرض H1تائید می شود. به معنی اینکه داده Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی       4-1- مقدمه پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای Read more…

By 92, ago